Skip to content

Årsstämman har hållits i QleanAir AB

Idag har årsstämman 2024 hållits i QleanAir AB (”Bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman.

Årsstämman beslutade (i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.qleanair.com):

  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023;
  • att av till stämmans förfogande stående vinstmedel dela ut totalt 8 915 520 kronor till aktieägarna, motsvarande en utdelning om 0,60 kronor per aktie, och att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning till måndagen den 13 maj 2024. Utbetalningen av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 16 maj 2024;
  • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023;
  • att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Bengt Engström, Dan Pitulia, Fredrik Persson och Jan-Olof Backman samt nyval av Sara Uhlén som styrelseledamöter, samt om omval av Bengt Engström som styrelseordförande;
  • att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av Grant Thornton som Bolagets revisor;
  • att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 500 000 kronor varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter;
  • att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
  • om antagande av nya principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning;
  • om antagande av nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
  • om ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner innefattande riktad emission av högst 70 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Till följd av att en större aktieägare röstade emot styrelsens förslag erhölls inte erforderlig majoritet för att bevilja ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Share This Story, Choose Your Platform!