Skip to content

Årsstämman har hållits i QleanAir Holding AB (publ)

Idag har årsstämman 2021 hållits i QleanAir Holding AB (publ) (”bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på bolagets webbplats, www.qleanair.com.

Årsstämman beslutade:

  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020;
  • att dela ut totalt 19 316 960 kronor till aktieägarna, motsvarande en utdelning om 1,30 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 17 maj 2021 och utbetalningen av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tre bankdagar senare (dvs. torsdagen den 20 maj 2021);
  • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, inklusive tidigare verkställande direktör som har avgått under verksamhetsåret, för räkenskapsåret 2020;
  • att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Bengt Engström, Mats Hjerpe och Johan Westman samt nyval av Towe Ressman och Johan Ryrberg som ordinarie styrelseledamöter, samt omval av Bengt Engström som styrelseordförande;
  • att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av Grant Thornton som bolagets revisor;
  • att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 200 000 kronor varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter;
  • att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
  • om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner;
  • om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er); och
  • att ändra bolagets företagsnamn till QleanAir AB.

Share This Story, Choose Your Platform!