Skip to content

BLANDAD UTVECKLING I Q2, INVESTERINGAR FÖR TILLVÄXT, ÖKANDE ÅTERKOMMANDE INTÄKTER

”Q2 var ett kvartal av turbulenta makroförhållanden. Detta påverkade QleanAirs förmåga att växa och bidrog till att vår försäljning sjönk med 4% jämfört med föregående år. Samtidigt var det ett kvartal då vår affärsmodell, stora kundbas, produktmix och goda underliggande lönsamhet gjorde att vi fortsatte att leverera en stark bruttomarginal på 71,8%, trots störningar i leveranskedjorna. Den installerade basen växer och återkommande intäkter ökade med 9%. I kvartalet ökade vi som planerat investeringar i marknadsföring, affärsutveckling och säljorganisation samtidigt som vi fortsatte att prioritera produktutveckling och innovation vilket ökade de rörliga rörelsekostnaderna. Vi ökade volymen levererad ren luft med 23%,” kommenterar Christina Lindstedt, VD.

BLANDAD UTVECKLING I Q2, INVESTERINGAR FÖR TILLVÄXT, ÖKANDE ÅTERKOMMANDE INTÄKTER

April – juni 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättning 108,3 Mkr (112,3), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 107,0 Mkr
 • Installerade enheter 11 625 (10 746)
 • Återkommande intäkter 69,8 Mkr (64,0)
 • Orderingång 89,3 Mkr (91,6)
 • EBITDA 18,9 Mkr (28,0)
 • EBITDA-marginal 17,4% (24,9%)
 • Rörelseresultat (EBIT) 11,3 Mkr (20,8)
 • Rörelsemarginal 10,4% (18,5%)
 • Periodens resultat 7,6 Mkr (14,9)
 • Resultat per aktie 0,51 kronor (1,00)
 • Operativt kassaflöde 9,0 Mkr (36,2)

Januari – juni 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättning 223,7 Mkr (222,8), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 219,5 Mkr
 • Installerade enheter 11 625 (10 746)
 • Återkommande intäkter 138,8 Mkr (128,9)
 • Orderingång 206,3 Mkr (193,5)
 • EBITDA 44,0 Mkr (54,8)
 • EBITDA-marginal 19,7% (24,6%)
 • Rörelseresultat (EBIT) 28,8 Mkr (40,7)
 • Rörelsemarginal 12,9% (18,3%)
 • Periodens resultat 21,3 Mkr (35,7)
 • Resultat per aktie 1,44 kronor (2,40)
 • Operativt kassaflöde 8,8 Mkr (60,5)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • QleanAir vinner sina första ordrar för industriella luftrenare i Japan
 • QleanAir lanserar IoT-plattform för att mäta, kontrollera och förbättra luftkvaliteten i realtid
 • QleanAir stärker positionen inom luftreningslösningar för skola och kontor i Tyskland, och möter nya tuffa krav från tyska VDI
 • QleanAir tillkännager en stor förnyelseorder från den finska fängelsesektorn

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • QleanAir tecknar två avsiktsförklaringar med två stora amerikanska sjukvårdsorganisationer för större renrumsprojekt
 • QleanAir ökade leveransen av renad inomhusluft till 5,88 miljarder kubikmeter per månad i slutet av andra kvartalet, en ökning med 23% jämfört med Q2 2021.

VD-KOMMENTAR
”Q2 var ett kvartal av turbulenta makroförhållanden. Detta påverkade QleanAirs förmåga att växa och bidrog till att vår försäljning sjönk med 4% jämfört med föregående år. Samtidigt var det ett kvartal då vår affärsmodell, stora kundbas, produktmix och goda underliggande lönsamhet gjorde att vi fortsatte att leverera en stark bruttomarginal på 71,8%, trots störningar i leveranskedjorna. Den installerade basen växer och återkommande intäkter ökade med 9%. I kvartalet ökade vi som planerat investeringar i marknadsföring, affärsutveckling och säljorganisation samtidigt som vi fortsatte att prioritera produktutveckling och innovation vilket ökade de rörliga rörelsekostnaderna. Vi ökade volymen levererad ren luft med 23%,” kommenterar Christina Lindstedt, VD.

Ett starkt kvartal i Japan, APAC
Med ett öppet samhälle fortsatte vi att växa i Japan. Försäljningen ökade med 11,5% till 53,2 Mkr och orderingång ökade med 21% till 37,9 Mkr i kvartalet. Japan bidrog mycket positivt till QleanAirs lönsamhet och är det största landet. Jag är mycket nöjd med utvecklingen i Japan och ser att vi har mycket kvar att göra genom att adressera nya segment och introducera nya produkter. Vi ser goda möjligheter för fortsatt tillväxt och utökar vårt säljteam i regionen.

I EMEA påverkade det osäkra världsläget investeringsbeslut hos våra kunder
Europa hade en svag utveckling i kvartalet med en nedgång i dels försäljning på 8% till 50 Mkr, dels i orderingång på 6% till 46,7 Mkr. Samtidigt som det osäkra världsläget försenade investeringsbesluten i vissa kundprojekt, tog vi under kvartalet ett antal betydelsefulla ordrar för våra luftreningslösningar för leverans under andra halvåret. Det är fortsatt Tyskland och Sverige som står för merparten av vår försäljning av luftrenare i Europa, men vi ser också en möjlighet framöver att öka försäljningen i andra länder i Europa där vi redan har närvaro.

Americas, som omsättningsmässigt är vår minsta marknad, hade ett svagt kvartal, både beträffande orderingång och försäljning. Mot slutet av kvartalet började vi emellertid se resultaten av våra satsningar i USA. Q3 har börjat starkt, med fortsatt orderingång och vi har dessutom kommunicerat att vi tecknat två avsiktsförklaringar för kommande större renrumsprojekt till ett sammanlagt värde av 1.8 MUSD. Vårt team i USA håller hög aktivitetsnivå. Fokus i USA ligger på att bredda vår kundbas och utvidga vårt nätverk av samarbeten för att generera fler affärer. Vi ser positivt på våra möjligheter att lyfta vår verksamhet i Americas till tillväxt och lönsamhet.

Fortsatt god lönsamhet i den underliggande affären, investeringar i affärsutveckling, innovation och säljresurser
Kriget i Ukraina och dess återverkningar på den globala ekonomin har lett till fortsatt höga materialpriser och störningar i leveranskedjor i världen. Det är generellt ett mer osäkert marknadsläge. En stor andel av våra intäkter kommer från befintlig installerade bas och påverkas inte av material-prishöjningarna i samma utsträckning som nya installationer. Vi fortsatte att genomföra prishöjningar inom vissa delar av erbjudandet vilket bidrog till en stark bruttomarginal på 71,8%. Investeringar i affärsutveckling, marknadsföring, innovation och säljresurser ökade det andra kvartalets rörliga rörelsekostnader. Försäljningsvolymen i kombination med de högre rörliga kostnaderna i kvartalet ledde till en EBIT nivå på 10.4%.
Under Q2 lanserade vi QleanAir Connect, en IoT-plattform för att mäta, kontrollera och förbättra luftkvaliteten i realtid. Med QleanAir Connect stärker vi ytterligare innehållet i vårt tjänsteerbjudande. Dessutom kommunicerade vi i kvartalet att vi nu har luftreningslösningar som lever upp till nya, tuffa krav från tyska VDI för skolor och kontor vilket ytterligare stärker vårt erbjudande gentemot dessa kundsegment i Tyskland, men även utanför Tyskland. Både QleanAir Connect och våra VDI certifierade produkter kommer att utgöra viktiga verktyg för att driva tillväxt framöver.

Tillväxt på 8% i den installerade basen ökade volymen renad luft
Vi fortsätter att växa den installerade basen som ökade med 8 procent i kvartalet. Mängden levererad ren luft ökade med 23% jämfört med föregående år. Tillväxten i den installerade basen skedde framför allt inom Air Cleaners, där vi har ett lägre snittpris än inom Cabin Solutions, vilket förklarar att tillväxten i försäljningen inte ligger på samma nivå som tillväxten i den installerade basen. Hållbarhet har alltid varit en central del av QleanAirs erbjudande och affärsmodell. Vi är stolta över att varje kvartal vara med och bidra till en hälsosammare, tryggare och mer produktiv arbetsplats för fler och fler kunder. Totalt har vi ca 3000 kunder globalt.

Framtidsutsikter
QleanAir har ett starkt fokus på lönsam tillväxt. För närvarande påverkas vi av osäkerheter i den globala ekonomin vilket i viss utsträckning leder till längre och ibland uppskjutna investeringsbeslut hos våra kunder. Det påverkar vår förmåga att växa på kort sikt. De luftreningsproblem vi löser är globala problem, och våra lösningar är globala. På längre sikt ser vi fortsatt goda möjligheter att växa i alla våra geografier och produktområden.

Jag vill passa på att tacka hela teamet på QleanAir för ett gott arbete och våra kunder och partners för ett bra samarbete. Tillsammans bidrar vi till ett hälsosammare och tryggare samhälle.

Christina Lindstedt, VD, QleanAir
Solna 10 augusti, 2022

Share This Story, Choose Your Platform!