Skip to content

DELÅRSRAPPORT – FÖRSTA KVARTALET 2020

Januari – mars 2020 i sammandrag

• Orderingång 124,1 Mkr (86,4)
• Nettoomsättning 144,7 Mkr (105,2)
• EBITDA 38,3 Mkr (28,8)
• EBITDA-marginal 26,5% (27,4)
• Rörelseresultat (EBIT) 31,4 Mkr (23,6)
• Rörelsemarginal1 21,7% (22,5%)
• Periodens resultat 17,9 Mkr (10,5)
• Vinst per aktie 1,20 kronor (0,79)
• Operativt kassaflöde -4,8 Mkr (18,0)


”QleanAir har en stark marknadsposition i nischen luftrening av inomhusluft och levererade sitt bästa kvartal hittills, både sett till omsättning och resultat. Samtliga marknader utvecklades väl. Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 144,7 (105,1) Mkr, den organiska tillväxten var 29 procent, EBITDA-marginalen uppgick till 26,5 (27,4) procent och EBITDA-resultatet ökade med 33 procent till 38,3 (28,8) Mkr. I mars 2020 renade QleanAir 3,7 (3,1) miljarder m3 luft per månad, en ökning med 19 procent. Covid-19 ökar intresset för luftrening av inomhusluft på lång sikt. Det har varit en utmanande tid sedan utbrottet av pandemin. QleanAir har som organisation visat sig ha kapacitet att leva upp till de värderingar och utmaningar vi står inför, något som gör mig både stolt och optimistisk inför framtiden på lång sikt,” kommenterar Andreas Göth, VD. 


VD kommentar
Bästa kvartalet hittills
QleanAir levererar sitt bästa kvartal hittills, både sett till omsättning och resultat. Samtliga marknader utvecklades väl. Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 144,7 (105,1) Mkr, den organiska tillväxten var 29 procent. EBITDA-marginalen uppgick till 26,5 (27,4) procent och EBITDA-resultatet ökade med 33 procent till 38,3 (28,8) Mkr.

En stark marknadsposition i nischen luftrening av inomhusluft
QleanAir har etablerat en stark marknadsposition baserad på kombinationen av hög kvalitet, heltäckande lösningar och serviceerbjudande vilket ger oss en konkurrensfördel när företag och organisationer efterfrågar en fullständig outsourcing för rening av inomhusluft. Satsningen på Facility Solutions fortsätter med fokus på lager, logistik, livsmedelsproduktion och övriga produktionssegment. Omsättningen för produktkategorin Facility Solutions ökade med 7 procent till 11,0 (10,3) Mkr under första kvartalet.

Våra renrum, Room Solutions, levererade en stark tillväxt på den amerikanska marknaden genom leveranser och installationer av order inkomna under 2019. På den amerikanska marknaden påverkas vi positivt av det förväntade regelverket för säker hantering av läkemedel. Omsättningen för produktkategorin Room Solutions ökade med 125 procent till 16,0 (7,1) Mkr.

Japan har varit en tillväxtmarknad för QleanAirs kabinlösningar, Cabin Solutions, i mer än tio år och fortsätter att växa. Under de senaste två kvartalen har hälsofrämjandelagen som trädde ikraft i april i år positivt påverkat omsättningen. I rapporten för fjärde kvartalet berättade jag om en ny kund inom transportsektorn. Denna kund har fortsatt växa under det första kvartalet. Orderingången fortsatte under första kvartalet och vi ökade närvaron utanför Tokyo. Omsättningen i APAC ökade med 67 procent till 73,3 (43,9) Mkr. Omsättningen för produktkategorin Cabin Solutions totalt ökade med 34 procent till 117,7 (87,7) Mkr.

Covid-19 ökar intresset för luftrening av inomhusluft på lång sikt
I samband med utbrottet av Covid-19 upplever vi även en ökad efterfrågan på lösningar för luftrening i sjukhusmiljöer. Det är ett tydligt bevis på våra högkvalitativa produkter och lösningar och QleanAirs stora kunskap inom luftrening. Vi fortsätter att investera i produktutveckling och produktlanseringar inom framförallt Facility Solutions. Under första kvartalet lanserade vi värdeskapande produktanpassningar för att möta efterfrågan från sjukhusmiljöer. I början av andra kvartalet 2020 har vi även lanserat en ny modell som är anpassad för livsmedelsindustrin i Europa.

Framtidsutsikter
Vår tillväxtstrategi på lång sikt står fast med fokus på att utveckla våra nya produktkategorier, Room Solutions och Facility Solutions, samtidigt som vi ser möjligheter att fortsätta att växa produktkategorin Cabin Solutions i framförallt APAC. I det kortare perspektivet påverkas vi som de flesta företag av den pågående Coronapandemin. Sedan slutet av mars har vi sett en minskad aktivitetsnivå på de flesta av våra marknader. Vi följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa negativa effekter på verksamheten. Om vi tittar på inkomna order under första kvartalet kan vi se att orderingången under första kvartalet var väldigt stark i APAC, svagare i Americas och stabil i EMEA. Just nu står stora delar av världen stilla och det kommer att påverka oss under andra kvartalet framförallt i EMEA och Americas.
Den kraftfulla nedstängningen av många delstater i USA från slutet av mars har försämrat möjligheterna till försäljning i USA och tvingat oss att tillfälligt avbryta installationer av renrum, Room Solutions. Vår affärsmodell med fokus på långa hyresavtal och en stor andel återkommande intäkter ger oss dock en bra motståndskraft i tider av svårare marknadsförutsättningar. På lite sikt är vi också övertygade om att Coronapandemin kommer att öka behovet av en ren och kontrollerad inomhusmiljö och god och hälsosam luftkvalitet. 
 
Vår grund är att verka för att skapa hälsosamma inomhusmiljöer som bidrar till att förbättra människors, produkters och processers produktivitet. Det är vår mission och grunden för vår företagskultur, vägen för att nå våra långsiktiga ambitioner. I mars 2020 renade QleanAir 3,7 (3,1) miljarder m3 luft per månad, en ökning med 19 procent jämfört med mars 2019. Det har varit en utmanande tid sedan utbrottet av pandemin. QleanAir har som organisation visat sig ha 
kapacitet att leva upp till de värderingar och utmaningar vi står inför, något som gör mig både stolt och optimistisk inför framtiden på lång sikt. Jag vill rikta ett extra stort tack till våra fantastiska medarbetare och partners som alla är dedikerade att utveckla QleanAir även i tider med stora utmaningar. 
 
Andreas Göth, VD QleanAir Holding AB 
 
Solna den 13 maj 2020 


Presentation
QleanAir bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 13 maj 2020 kl. 09.00. Bolagets VD, Andreas Göth, och CFO, Henrik Resmark, presenterar bolagets kvartalsrapport på engelska.
Här är länken för att följa presentationen på webben: https://tv.streamfabriken.com/qleanair-holding-q1-2020

Telefonnummer för att ringa in och följa presentationen:
SE: +46856642704
UK: +443333009264
US: +18446251570

Share This Story, Choose Your Platform!