Skip to content

Extra bolagsstämma har hållits i QleanAir AB

Idag har extra bolagsstämma hållits i QleanAir AB. I enlighet med aktieägarens Swedia Capitals förslag som presenterades i kallelsen till stämman beslutade stämman att välja Fredrik Persson, Jan-Olof Backman och Dan Pitulia till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024 samt att entlediga Mats Hjerpe, Johan Westman och Johan Ryrberg från sina uppdrag som ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen består därmed av följande fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter: Bengt Engström (ordförande), Towe Ressman, Fredrik Persson, Jan-Olof Backman och Dan Pitulia. Det beslutades vidare att de nyvalda styrelseledamöterna ska vara berättigade till ersättning (styrelsearvode) i enlighet med beslutet vid årsstämman 2023 (dvs. 250 000 kronor vardera att reduceras proportionerligt med hänsyn till att nya styrelseledamöterna inte kommer att tjänstgöra under som ordinarie styrelseledamöter hela perioden mellan årsstämman 2023 och nästa årsstämma).

Share This Story, Choose Your Platform!