Skip to content

Extra bolagsstämma har hållits i QleanAir Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i QleanAir Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QleanAir”) idag den 26 juni 2020 fattades följande beslut i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.qleanair.com.

Extra bolagsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ersätta incitamentsprogrammet beslutat vid årsstämman den 13 maj 2020 med ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
Enligt incitamentsprogrammet kommer deltagare att erbjudas förvärva teckningsoptioner vilka berättigar innehavaren till förvärv av aktier i Bolaget till ett i förväg bestämt pris, motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart föregående den extra bolagsstämman. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 januari 2024. Sammanlagt kan högst 222 888 teckningsoptioner emitteras. Baserat på antalet aktier i Bolaget kan maximal utspädning till följd av incitamentsprogrammet uppgå till cirka 1,48 procent.

Share This Story, Choose Your Platform!