Skip to content

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QLEANAIR HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i QleanAir Holding AB (publ), org.nr 556879-4548, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021 klockan 10.00. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning (se nedan för mer information).

Information med anledning av covid-19 (coronaviruset)
Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset har styrelsen, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.
QleanAir välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning, enligt den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 12 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:
(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdag den 4 maj 2021; samt
(ii) senast tisdagen den 11 maj 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Ytterliga anvisningar kring detta finns nedan under rubriken ”Röstning via ombud”.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman genom poströstning, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 4 maj 2021, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 6 maj 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.qleanair.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.
Det ifyllda formuläret måste vara Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast tisdagen den 11 maj 2021. Formuläret kan skickas med post till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Magnus Melin, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till magnus.melin@setterwalls.se. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.
Röstning via ombud
Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.qleanair.com.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
 12. Val av styrelseledamöter och revisor;
 13. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner innefattande (i) riktad emission av teckningsoptioner samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner;
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
 15. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser bolagets firma;
 16. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen består av styrelseordföranden i bolaget (dvs. Bengt Engström), Magnus Hardmeier (utsedd av Qevirp 41 Ltd) och Oskar Börjesson (utsedd av Livförsäkringsbolaget Skandia och Skandia Fonder). Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 10-12 i föreslagen dagordning. Valberedningen har inte funnit anledning att presentera något förslag till ändring av de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som fattades beslut om vid extra bolagsstämma den 7 oktober 2019 och som gäller tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Principerna finns tillgängliga på bolagets hemsida.
Punkt 1. Val av ordförande
Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå) föreslås som ordförande vid stämman eller vid hans förhinder den som styrelsen istället utser.
Punkt 10-12. Val och ersättning såvitt avser styrelsen och revisor
Styrelsen består för närvarande av följande fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Bengt Engström (ordförande), Maria Perez Hultström, Mats Hjerpe och Johan Westman. Det föreslås att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.
Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 200 000 SEK varav 400 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter.
Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Det föreslås omval av Bengt Engström, Mats Hjerpe och Johan Westman samt nyval av Towe Ressman och Johan Ryrberg som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Bengt Engström omväljs till styrelsens ordförande.
Revisionsbolaget Grant Thornton (Grant Thornton Sweden AB) föreslås omväljas som revisor. Revisionsbolaget har meddelat att Anders Meyer kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

Information om styrelseledamöter som föreslås för nyval
Towe Ressman, född 1966, master i industriell design från Göteborgs Universitet, tillför styrelsen en gedigen industriell design kompetens. Towe är idag VP Global Design på Husqvarna Group AB där hon började sin karriär 2006. Towe har bl.a. tidigare varit en del av Virtuell Innovation Lab, Digital Solutions Planning och Connectivity Hub på Husqvarna Group. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Johan Ryrberg, född 1959, civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, tillför styrelsen en gedigen CFO kompetens och industriell erfarenhet. Johan hade under sin 20 år långa karriär på Camfil Group, en global tillverkare av luftreningssystem, ett flertal ledande positioner inkl. CFO. Johan har bl.a. tidigare varit CFO i Ovako och interim CFO hos Perstorp Group och Cabononline Group. Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större ägare.
Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att hållas tillgänglig på bolagets hemsida www.qleanair.com.

Styrelsens förslag till beslut
Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 2, 4, 8 och 13-15 i föreslagen dagordning.
Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Setterwalls Advokatbyrå AB på uppdrag av bolaget, baserat på den av Euroclear Sweden AB förda bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.
Punkt 4. Val av en eller två justeringspersoner
Styrelsen föreslår att Oskar Börjesson, Livförsäkringsbolaget Skandia, utses till person att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar. Uppdraget som justeringsperson ska, utöver att jämte stämmoordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 8. Disposition av bolagets vinst
Styrelsen föreslår att av till stämmans förfogande stående vinstmedel dela ut totalt 19 316 960 SEK till aktieägarna, motsvarande en utdelning om 1,30 SEK per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning föreslås fastställas till den 17 maj 2021 och utbetalningen av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tre bankdagar senare (dvs. torsdagen den 20 maj 2021).
Punkt 13. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner innefattande (i) riktad emission av teckningsoptioner samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner innefattande (i) riktad emission av teckningsoptioner samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt nedan. Teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av nya aktier i bolaget.
Bakgrund och skäl till förslag
Det finns per dagens datum ett utestående aktierelaterat incitamentsprogram omfattandes ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Se under ”Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram” nedan för mer information.
Styrelsen är av uppfattningen att befintligt incitamentsprogram främjar bibehållandet av de personer som omfattas och motiverar dessa att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen och utvärderar årligen huruvida aktierelaterade incitamentsprogram ska föreslås årsstämman.
Detta förslag har lagts fram för att erbjuda möjlighet till ökat engagemang för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som deltar i befintligt incitamentsprogram samt för att möjliggöra deltagande i aktierelaterat incitamentsprogram för sådana personer inom nämnda kategorier (inklusive nyrekryteringar) som inte deltar i befintligt incitamentsprogram.
Incitamentsprogrammet ska omfatta nuvarande och framtida ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen i enlighet med vad som framgår nedan (nedan benämnda ”Deltagarna”). Styrelseledamöter i bolaget tillåts inte delta.
Villkor för emissionen av teckningsoptioner

 1. Bolaget ska emittera högst 166 784 teckningsoptioner varav högst 145 936 teckningsoptioner av serie 2021/2024:A och högst 20 848 teckningsoptioner av serie 2021/2024:B. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,50 SEK. Om alla teckningsoptioner tecknas, överlåts och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya aktier, kommer bolagets aktiekapital att öka med totalt 83 392 SEK, varav 72 968 SEK avseende teckningsoptioner av serie 2021:2024:A och 10 424 SEK avseende teckningsoptioner av serie 2021:2024:B (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna).
 2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av bolaget och/eller dess dotterbolag, varefter dessa ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet och instruktioner från bolagets styrelse. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för föreslaget incitamentsprogram.
 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista senast den 31 maj 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Bolaget ska inte erlägga någon betalning för teckningsoptionerna. Dotterbolag ska erlägga en teckningskurs motsvarande teckningsoptionens teoretiska marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av bolaget anlitad oberoende värderingsman. Perioden för mätning för sådan beräkning ska motsvara perioden för bestämmandet av Lösenpriset (såsom definierat nedan) enligt punkt 6 nedan. Betalning ska ske i anslutning till teckning av teckningsoptioner och senast den 31 maj 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningsfristen.
 5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 31 december 2024. Teckning av nya aktier får däremot inte äga rum under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande bolagets interna riktlinjer i det avseendet). Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av nya aktier senast den 31 december 2024 upphör att gälla.
 6. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie (”Lösenpriset”) motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart efter årsstämman. Om det inte noteras någon betalkurs för viss handelsdag inom angiven tidsperiod ska sådan dag inte beaktas utan tidsperioden ska istället förlängas framåt i tiden med det antal närmast efterkommande handelsdagar som krävs för att perioden ska omfatta totalt tio (10) handelsdagar med noterad betalkurs. Det således framräknade Lösenpriset ska avrundas till två decimaler varvid SEK 0,005 ska avrundas uppåt.
 7. Teckningsoptioner av serie 2021/2024:A ska också vara underkastade de övriga villkor som framgår av Bilaga A till styrelsens fullständiga förslag och teckningsoptioner av serie 2021/2024:B ska också vara underkastade de övriga villkor som framgår av Bilaga B till styrelsens fullständiga förslag.
 8. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna
Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av bolaget anlitad oberoende värderingsman. I den mån det inte medför negativa skattekonsekvenser för koncernen ska teckningsoptioner kunna överlåtas vederlagsfritt (avser endast Deltagare i andra jurisdiktioner än Sverige). Marknadsvärdet uppskattats preliminärt till 5,42 SEK per teckningsoption, baserat på ett marknadsvärde av den underliggande aktien motsvarande 65 SEK samt med antagandet om ett Lösenpris om 84,50 SEK per aktie.
Styrelsen i bolaget ska besluta om tilldelning till Deltagarna i enlighet med de närmre principer som framgår av styrelsens fullständiga förslag varav den övergripande principen ska vara att deltagare inom den första kategorin ska erbjudas möjlighet att förvärva 200 procent av det antal teckningsoptioner som erbjuds deltagare inom den andra kategorin och deltagare inom den andra kategorin ska erbjudas möjlighet att förvärva 300 procent av det antal teckningsoptioner som erbjuds deltagare inom den tredje kategorin (av totalt tre kategorier). Ingen Deltagare inom den första kategorin ska erbjudas fler än 31 272 teckningsoptioner, ingen Deltagare inom den andra kategorin ska erbjudas fler än 15 636 teckningsoptioner och ingen Deltagare inom den tredje kategorin ska erbjudas fler än 5 212 teckningsoptioner. Den första kategorin avser bolagets VD och omfattar en person, den andra kategorin avser ledningsgruppen och omfattar omkring sex personer och den tredje kategorin avser övriga nyckelpersoner och omfattar omkring åtta personer. Deltagarna kan välja att förvärva ett lägre men inte högre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds.
För deltagare i andra länder än Sverige, förutsätts dels att vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att vidareöverlåtelse enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren i Teckningsoptionsprogram 2021/2024 i den mån så krävs för att tilldelning av teckningsoptioner till personer i andra länder, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Teckningsoptionsprogram 2021/2024.
Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram
Teckningsoptioner som ger rätt att teckna nya aktier i bolaget har emitterats under ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner enligt beslut fattat vid extra bolagsstämma den 26 juni 2020. 222 888 teckningsoptioner (197 255 teckningsoptioner av serie 2020/2024:A och 25 633 teckningsoptioner av serie 2020/2024:B) emitterades inom ramen för incitamentsprogrammet. Per dagens datum finns det 206 172 teckningsoptioner som innehas av deltagare i incitamentsprogrammet (resterande teckningsoptioner emitterade inom ramen för incitamentsprogrammet kommer inte vara möjliga att utnyttja för teckning av nya aktier). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 41,83 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 januari 2024.
Om samtliga utestående teckningsoptioner skulle utnyttjas för teckning av nya aktier skulle bolagets aktiekapital öka med 103 086 SEK genom utgivande av 206 172 nya aktier (med förbehåll för eventuella omräkningar i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna), vardera med ett kvotvärde om 0,50 SEK. Detta skulle innebära en utspädning motsvarande cirka 1,37 procent av bolagets totala aktiekapital respektive antal aktier och röster (beräkning baserad på aktiekapitalet (7 429 600 SEK) respektive antalet aktier och röster (14 859 200) i bolaget per dagens datum).
En viss del av redan utgivna teckningsoptioner innehas av Deltagare inom samtliga kategorierna i föreslaget incitamentsprogram. Inom kategori 1 har Deltagaren tilldelats 16 716 teckningsoptioner, inom kategori 2 innehar ingen Deltagare fler än 16 716 teckningsoptioner och inom kategori 3 innehar ingen Deltagare fler än 8 916 teckningsoptioner.
Teckningsoptionsavtal
Samtliga teckningsoptioner kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås med respektive Deltagare. Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla en s.k. intjänandemodell, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor varvid vissa skillnader kan förekomma med anledning av nationella lagkrav.
Kostnader, utspädning m.m.
Enligt bolagets bedömning kommer koncernen inte belastas med några kostnader för sociala avgifter eller motsvarande i förhållande till Teckningsoptionsprogram 2021/2024 med undantag för den del som riktas till Deltagare bosatta i USA. Kostnaderna avseende Deltagare bosatta i USA uppskattas till maximalt cirka 25 TSEK, baserat på dagens skattesatser och antagandena om ett Lösenpris om 84,50 SEK per aktie samt att värdet på bolagets aktier vid tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande skulle vara 100 SEK per aktie (skattesatsen uppgår för närvarande till cirka 7,65 procent och skattekostnaden beräknas på skillnaden mellan Lösenpriset och värdet på bolagets aktier vid tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande). Kostnaderna uppskattas till maximalt cirka 65 TSEK om värdet på bolagets aktier vid tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande istället skulle vara 125 SEK per aktie (förutnämnda exempel avser endast att illustrera kostnaderna vid olika scenarier och avser inte att återspegla förväntad kursutveckling).
Utöver de teckningsoptioner som beskrivs under ”Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram” ovan, finns det inga aktie eller aktieprisrelaterade incitamentsprogram utestående i bolaget per idag.
Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 166 784 teckningsoptioner, kommer totalt 166 784 nya aktier emitteras i bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga teckningsoptionsvillkor gällande för teckningsoptionerna). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 1,11 procent av bolagets totala aktiekapital respektive antalet aktier och röster (beräkning baserad på aktiekapitalet (7 429 600 SEK) respektive antalet aktier och röster (14 859 200) i bolaget per dagens datum).
Med beaktande av de nya aktier som kan tillkomma inom ramen för föreslaget incitamentsprogram hade nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2020 förändrats från 4,51 SEK till 4,46 SEK (beräkningen exkluderar befintligt incitamentsprogram och avser enbart utspädningseffekten varvid kostnader förenade med programmet inte har beaktats).
I tillägg till ovan är incitamentsprogrammet förenat med kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet.
Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för programmen.
Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna
Ett beslut att emittera teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av teckningsoptioner till Deltagarna.
Förslagets beredning
Förevarande förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen.
Majoritetskrav
Föreslaget införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.
Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser bolagets firma
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen såvitt avser bolagets firma, varigenom bolagsordningens 1 § ändras till följande nya lydelse: ”Bolagets firma är QleanAir AB. Bolaget är publikt (publ)”.
Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 14 859 200 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast söndagen den 2 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget senast fredagen den 7 maj 2021. Informationen kommer, från detta datum, även finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.qleanair.com. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.qleanair.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
_______
Stockholm i april 2021
Styrelsen

Share This Story, Choose Your Platform!