Skip to content

Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) har meddelat QleanAir Holding AB (publ) (”QleanAir” eller ”Bolaget”) att stabiliseringsåtgärder avssende Bolagets aktier har vidtagits

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN UNDER ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av befintliga aktier i QleanAir (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market har Pareto Securities möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsåtgärder, som syftar till att stödja kursen för aktierna, kan komma att utföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market och avslutas 30 kalenderdagar därefter. Pareto Securities har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har huvudägaren Qevirp 41 Limited[1] (”Huvudägaren”) åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities, sälja ytterligare högst 1 125 000 aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”) till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 40 SEK per aktie. Övertilldelningsoptionen kan nyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Pareto Securities har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har vidtagits (i enlighet med Artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning) på Nasdaq First North Premier Growth Market i enlighet med vad som framkommer nedan. Kontaktperson på Pareto Securities är Henrik Alami (tel: +46 (0) 8 402 50 00).

Stabiliseringsinformation

Emittent: QleanAir Holding AB (publ)
Instrument: Aktier (SE0013382066)
Erbjudandestorlek (aktier): 7 500 000
Övertilldelningsoption (aktier): 1 125 000
Erbjudandepris (SEK): 40,00
Ticker: QAIR
Stabiliseringsansvarig: Pareto Securities

Stabiliseringstransaktioner

Datum Kvantitet
(antal aktier)
Pris
(högsta)
Pris
(lägsta)
Pris
(genomsnitt)
Valuta Handelsplats
2019-12-12 456 000 40,000 39,500 39,9690 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
2019-12-13 75 938 39,800 39,500 39,6503 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
2019-12-16 100 000 39,600 36,900 37,7407 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
2019-12-17 38 000 39,000 37,600 38,5448 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
2019-12-18 38 000 39,200 38,500 38,9447 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
2019-12-19 41 460 39,250 38,850 39,1169 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
2019-12-20 31 301 39,200 38,900 39,0401 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
2019-12-23 34 574 39,000 38,695 38,8156 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Göth, VD, QleanAir
Mobil: +46 70 410 85 33
E-post: andreas.goth@qleanair.com

QleanAir Holding AB (publ)
Org.nr. 556879-4548
Box 1178, Torggatan 13, 171 54 Solna, Sverige
+46 8 545 788 00, info@qleanair.com
www.qleanair.com

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

Om QleanAir Holding AB (publ)
QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom den globala marknaden för luftrengöring av inomhusmiljöer. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet och erbjuder lösningar utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och återvinner inomhusluft. Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar som erbjuds tillsammans med ett fullserviceerbjudande. QleanAir har cirka 8 100 installerade enheter hos över 2 500 kunder i EMEA, Americas och APAC.
För helåret 2018 hade QleanAir en nettoomsättning om 401 MSEK med justerad EBIT-marginal om 18,3 procent. Bolagets årliga genomsnittliga nettoomsättningstillväxt uppgick till 13,5 procent mellan 2013 och 2018. Bolagets verksamhet är uppdelad i tre produktområden: Facility Solutions (”FS”), Room Solutions (”RS”) och Cabin Solutions (”CS”). CS fokuserar på kabinlösningar som minskar exponeringen mot skadlig tobaksrök genom filtrering av partiklar och gaser, och placeras vanligtvis i kontorslandskap, industrilokaler och på offentliga platser. De senaste åren har QleanAir breddat sitt produktutbud med fristående luftrenare för exempelvis industriella lokaler (FS) samt renrum till sjukvårdsmiljöer (RS). En stor del av Bolagets tillväxt är hänförlig till etableringen inom FS och RS.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Informationen i detta pressmeddelande får inte spridas i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Ett prospekt avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har offentliggjorts av Bolaget samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Fullständig information avseende Erbjudandet kan endast fås genom prospektet.
I EES-medlemsländer, förutom Sverige, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.
Denna information distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.
I samband med Erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande så kan Pareto Securities komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepapperen till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Pareto Securities i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Qevirp 41 Limited hade en ägarandel om 90,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget före Erbjudandets genomförande. Qevirp 41 Limited ägs till 84,6 procent av Priveq Investment Fund IV L.P. samt till 15,4 procent av Calandrella Ltd.

Share This Story, Choose Your Platform!