Skip to content

QLEANAIR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019 & FJÄRDE KVARTALET

Oktober – december 2019 i sammandrag

· Orderingång 102,5 Mkr (74,7)
· Nettoomsättning 123,8 Mkr (103,1)
· Rörelseresultat (EBIT) -25,3 Mkr (8,1)
· Justerad EBIT 19,3 Mkr (15,6)
· Justerad EBIT-marginal 15,6% (15,1%)
· Periodens resultat -28,3 Mkr (-2,1)
· Vinst per aktie -2,11 kronor (-0,16)
· Operativt kassaflöde 10,2 Mkr (32,3)

Januari – december 2019 i sammandrag

· Orderingång 366,0 Mkr (313,4)
· Nettoomsättning 456,9 Mkr (400,8)
· Rörelseresultat (EBIT) 32,1 Mkr (61,8)
· Justerad EBIT 83,7 Mkr (73,1)
· Justerad EBIT-marginal 18,3% (18,2%)
· Periodens resultat -7,5 Mkr (21,0)
· Vinst per aktie -0,56 kronor (1,58)
· Operativt kassaflöde 62,5 Mkr (69,3)
· Styrelsen föreslår en utdelning om 0,25 kr per aktie (0,00 kr)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2019
· QleanAirs aktie listades på Nasdaq First North Premier Growth Market den 12 december 2019
· Ny finansiering i samband med listning och förvärv av SFS Finance

Fjärde kvartalet 2019 kan summeras, stark orderingång +37% och stark omsättningstillväxt +20%. De nya produktkategorierna utvecklades väl. Facility Solutions växte med +10% i framförallt Europa och Room Solutions ökade med +16% i USA. Cabin Solutions hade ett starkt kvartal +23% med en stabil utveckling i Europa och robust utveckling i Japan”, kommenterar Andreas Göth, VD.

Okt-dec Okt-dec helår helår
2019 2018 2019 2018
Orderingång, TSEK 102 466 74 706 365 979 313 379
Nettoomsättning, TSEK 123 847 103 210 456 993 401 072
Andel återkommande intäkter enheter i egen balansräkning, % 42% 42% 42% 41%
EBITDA, TSEK 6 581 11 753 79 756 72 899
EBITDA-marginal, % 5,3% 11,4% 17,5% 18,2%
Justerad EBITDA, TSEK 24 931 19 252 105 206 84 198
Justerad EBITDA-marginal, % 20,1% 18,7% 23,0% 21,0%
Rörelseresultat (EBIT), TSEK -25 268 8 127 32 073 61 793
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % -20,4% 7,9% 7,0% 15,4%
Justerat rörelseresultat (justerat EBIT), TSEK 19 278 15 626 83 719 73 092
Justerad rörelsemarginal (justerad EBIT-marginal), % 15,6% 15,1% 18,3% 18,2%
Periodens resultat, TSEK -28 252 -2 125 -7 521 21 003
Resultat per aktie, SEK -2,11 -0,16 -0,56 1,58
Operativt kassaflöde, TSEK 10 233 32 307 62 498 69 273
Rörelsekapital, TSEK -72 321 -47 625 -72 321 -47 625
Soliditet, % 16% 11% 16% 11%

VD kommentar

Starkt fjärde kvartal sätter QleanAir i position för fortsatt lönsam tillväxt
Orderingången fortsatte starkt under fjärde kvartalet och ökade till 102,5 Mkr (74,7), en ökning med 37 procent. Våra satsningar på nya produktkategorier inom ren inomhusluft utvecklades enligt plan. Det resulterade i att såväl försäljning som underliggande justerat rörelseresultat ökade. Försäljningen ökade med 20 procent under fjärde kvartalet till 123,8 Mkr (103,1), justerat för valutakursförändringar var den organiska tillväxten 14,3 (4,3) procent. Det kan jämföras med vårt finansiella mål på medellång sikt att växa cirka 10 procent per år. Rörelseresultatet exklusive engångsposter för fjärde kvartalet ökade med 24 procent till 19,3 Mkr (15,6) motsvarande en justerad rörelsemarginal på 15,6 (15,1) procent. Det kan jämföras med vårt finansiella mål att uppnå en justerad rörelsemarginal på medellång sikt om 15 till 20 procent. För helåret ökade försäljningen med 13,9 procent till 456,9 Mkr (401,1). Justerat för valutakursförändringar var den organiska tillväxten 8,0 (14,0) procent. Rörelseresultatet justerat för engångsposter ökade med 13 procent till 83,7 Mkr (73,1) och den justerade rörelsemarginalen var 18,3 (18,2) procent. I december genomförde vi en lyckad listning på Nasdaq First North Premier Growth Market och i samband med denna presenterade vi en ny finansieringslösning som skapar en stabil finansiell position för bolagets fortsatta tillväxt.

Satsningen på nya produktkategorier för rening av inomhusmiljöer ger en tydlig riktning
Den europeiska säljorganisationen fokuserar aktiviteterna på att växa Facility Solutions inom de prioriterade kundsegmenten logistik, livsmedelsproduktion och lättare produktion. Under fjärde kvartalet tecknades ett flertal nya avtal i Sverige och Tyskland. Facility Solutions ökade under fjärde kvartalet försäljningen med 10 procent till 11,8 (10,7) Mkr. I USA har QleanAir fortsatt att teckna avtal för renrum till sjukhusapotek och försäljningen för Room Solutions ökade med 15,9 procent till 22,6 Mkr (19,5). Marknadsmässigt befinner vi oss i en spännande fas. Det pågår ett intensivt arbete i organisationen för pågående installationer av renrum i USA. Satsningen på de nya produktkategorierna Facility Solutions och Room Solutions börjar synas i omsättning och resultat. Andelen intäkter från de nya produktkategorierna var under fjärde kvartalet 27,8 (29,2) procent. Under 2019 så uppgick intäkterna från de nya produktkategorierna till 21,3 (21,8) procent. Den starka försäljningsökningen för Cabin Solutions i framförallt Japan gjorde att den relativa andelen av intäkter för de nya produktkategorierna är något lägre trots god tillväxt inom dessa områden. De underliggande marknaderna är starka. I USA driver det nya regelverket för säker hantering av vissa läkemedel efterfrågan på nya renrum hos sjukhusapotek. I Europa driver behov av förbättrad arbetsmiljö och krav på renare industriella processer efterfrågan på lösningar för logistik, produktion och livsmedelshantering. Luftkvalitet är en alltmer prioriterad fråga hos europeiska företag.

Ren luft som en service skapar kundvärde
Under 2019 ökade antalet installerade enheter med 10,5 procent till cirka 8 400 (7 600) på en kundbas som består av fler än 2 500 kunder. För Cabin Solutions var det kontorssegmentet i Tokyo som fortsatte att utvecklas starkt samtidigt som Europa bidrog till resultatet. Under fjärde kvartalet fick vi ett flertal större order för Cabin Solutions i Japan, bl.a. från ett stort företag inom transportsektorn. I Japan drivs marknaden av ny lagstiftning, ”Hälsofrämjandelagen” som bl a innehåller reglering i syfte att skydda människor från passiv rökning i offentliga områden. Lagstiftningen träder i kraft den 1 april 2020. Kundvärde för oss handlar om helhetslösningen, ren luft som en service. QleanAir löser kundernas problem med inomhusluft genom att teckna hyresavtal med service och funktionsgaranti. Våra kunder förnyade/förlängde och ökade sitt engagemang med QleanAir under 2019. Det visar på styrkan i vår affärsmodell, andelen långa hyresavtal som förnyades/förlängdes var över 75 procent för både fjärde kvartalet och helåret 2019. Andelen återkommande intäkter från enheter i egen balansräkning uppgick oförändrat till 42 procent under fjärde kvartalet.

Lönsam tillväxt i fokus
Övergripande är det med stor tillfredsställelse som jag ser tillbaka på 2019. Förutom att vi har genomfört ett stort antal aktiviteter relaterade till de nya produktkategorierna Facility Solutions, Room Solutions, börsintroduktionen och uppbyggnaden av säljorganisationen har vi samtidigt kunnat fokusera arbetet på lönsam tillväxt inom vår ursprungliga produktkategori Cabin Solutions. QleanAir har en produktionspartner i Kina som framförallt servar den japanska marknaden men som även levererar komponenter till Europa. Vi följer nära utvecklingen av Coronaviruset. Det är för tidigt att uttala sig om och hur det kommer att påverka oss.

I samband med börsnoteringen omförhandlade vi bolagets befintliga lånestruktur vilket kommer att minska våra lånekostnader över tid samt säkerställa finansiell flexibilitet. QleanAirs aktie handlas sedan den 12 december 2019 på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn QAIR.

QleanAirs grund är att verka för att skapa hälsosamma inomhusmiljöer som bidrar till att förbättra människors, produkters och processers produktivitet. Det är vår mission och grunden för vår företagskultur, vägen för att nå våra långsiktiga ambitioner. I december 2019 renade QleanAir 3,5 (2,9) miljarder m3 luft per månad, en ökning med 20 procent jämfört med december 2018. Under 2019 har QleanAir som organisation visat sig ha kapacitet att leva upp till de värderingar och utmaningar vi står inför, något som gör mig både stolt och optimistisk inför framtiden.

Ett stort tack till alla i QleanAir-teamet!

Andreas Göth, VD QleanAir Holding AB

Solna den 20 februari 2020

Share This Story, Choose Your Platform!