Skip to content

QLEANAIR DELÅRSRAPPORT KV 1 2023 – ORGANISK TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAT KASSAFLÖDE

”Prioriterat är att nå våra finansiella mål. Januari-mars 2023 visar att vi är på rätt väg och vi kommer att förbättra oss ytterligare. Japan fortsätter att visa en hög tillväxt och ökade med 23% i kvartalet. USA uppvisade ett starkt kvartal med en ökning om 85%. Samtidigt levererade EMEA en otillfredsställande omsättning i första kvartalet. Vi lägger nu ett utökat fokus på att lyfta EMEAs orderingång och omsättning. Vi växer organiskt och omsättningen ökade med 5%.”, kommenterar VD Sebastian Lindström.

ORGANISK TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAT KASSAFLÖDE

Januari – mars 2023 i sammandrag

 • Nettoomsättning 121,0 Mkr (115,4), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 118,2 Mkr
 • Återkommande intäkter 74,5 Mkr (69,0)
 • Orderingång 114,1 Mkr (117,0)
 • EBITDA 24,8 Mkr (25,2)
 • EBITDA-marginal 20,5% (21,8%)
 • Rörelseresultat (EBIT) 16,6 Mkr (17,6)
 • Rörelsemarginal 13,7% (15,2%)
 • Justerat rörelseresultat 19,2 Mkr (17,6)
 • Justerad rörelsemarginal 15,9% (15,2%)
 • Resultat per aktie 0,68 kronor (0,92)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,0 Mkr (-0,2)

Väsentliga händelser under första kvartalet 

 • Studie visar att luftrenare från QleanAir tar bort över 95 % av viruspartiklarna på 10 minuter
 • QleanAir meddelar preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2022 eftersom resultatet negativt avviker från marknadens förväntningar
 • QleanAir lanserar ny tyst och energieffektiv luftrenare, FS 35, som möter tuffa kvalitetskrav
 • Extra bolagsstämma har hållits i QleanAir AB där beslut fattades om ett långsiktigt incitamentsprogram för VD

Väsentliga händelser efter periodens slut
Inga väsentliga händelser efter periodens slut.

VD-KOMMENTAR

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET
Tillväxt och lönsamhet är vår målsättning och det ska vi uppnå genom våra tre prioriteringar; Kundfokus, Säljeffektivitet och Kostnadskontroll.
 
Kundfokus
Vi har under mars och april genomfört workshops med kunder och vår egen sälj- och serviceorganisation i samtliga regioner, APAC, EMEA och Americas, för att lägga grunden för en uppdaterad strategisk plan. I dessa workshops har vi gått igenom vårt kunderbjudande i syfte att identifiera möjligheter framåt på produktsidan och i vårt kommersiella upplägg. Mötena har varit otroligt givande och uppskattade och kommer att leda fram till en större delaktighet hos såväl kunder som medarbetare i vår strategiska plan.
 
Säljeffektivitet
Vi har under första kvartalet renodlat och systematiserat vår uppföljning av säljarbetet och försäljning, påbörjat resan av att förenkla och effektivisera säljprocessen. Målsättningen är att få ut mer av befintlig säljkår. Vi har brutit ut vår största marknad i Europa, Tyskland, att rapportera direkt till mig. Detta för att skapa utrymme för utökat fokus från befintlig säljledning mot övriga tio länder i Europa. Samtliga marknader i Europa måste leverera en ökad försäljning.
 
Kostnadskontroll
Vi har under februari gjort en anpassning av våra centrala kostnader. Den 23 februari varslade vi fem tjänster. Det rör sig uteslutande om vår centrala organisation. Kostnaden för denna neddragning har vi tagit i första kvartalet. Vår målsättning med denna neddragning är att skapa utrymme för regionala investeringar i sälj och marknad närmare våra kunder ute på våra marknader. Genom denna förflyttning kommer vi att bli mer träffsäkra i vilka aktiviteter som faktiskt bidrar till en ökad försäljning.
 
AFFÄRSMODELL
Grunden till vår affär, den installerade basen av produkter och lösningar, levererade en stabil omsättning på 121 Mkr (115) och en bruttomarginal på 71% (72%). Den installerade basen ökade med 5%. Våra återkommande intäkter ökade med 8%.
 
Vi vet vart vi ska. Vi har fantastiska möjligheter att skapa värde. Vår affärsmodell är cirkulär, det vill säga våra produkter har långt liv hos våra kunder genom vår starka servicemodell och vid kontraktavslut rekonditionerar vi produkten för att ge den nytt liv hos nästa kund.
 
Vi renar inomhusluften genom reduktion av skadliga partiklar. Arbetsmiljön för människor förbättras. Dessutom förbättras kvaliteten på kundernas produkter och effektiviteten i deras processer. Vi kommer att arbeta systematiskt för att komma tillbaka till lönsam tillväxt.
 
FRAMTIDSUTSIKTER
I Europa ser vi fortsatt återhållsamhet hos våra kunder till följd av det geopolitiska läget och förhöjda energikostnader. Just nu är det primärt energieffektivisering som efterfrågas av många av våra kunder. Våra luftreningslösningar är energieffektiva och bidrar positivt till kundens totala energikonsumtion, och här behöver vi anpassa våra säljargument ytterligare för att nå igenom.
 
I Japan ser vi positivt på 2023 med en tydlig strategi att fortsätta med fokusering på kundsegment och prioriterat arbete med att öka försäljningen även inom Air Cleaners.
 
I USA ser vi en allt starkare försäljningspipeline som konverteras till orderingång och försäljning. Fokus är att fortsätta med detta dedikerade försäljningsarbete för att i större utsträckning än tidigare bidra till koncernens finansiella utveckling.
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla våra engagerade medarbetare, samt kunder och leverantörer för ett bra samarbete.
 
Solna den 10 maj, 2023
 
Sebastian Lindström, VD QleanAir AB

Share This Story, Choose Your Platform!