Skip to content

QLEANAIR DELÅRSRAPPORT KV1 2021 – 77% TILLVÄXT I FACILITY SOLUTIONS

”Orderingången ökade för andra kvartalet i rad, upp 25 procent i första kvartalet jämfört med föregående kvartal. Vi ökade antalet installerade enheter med 15 procent och volym renad luft med 22 procent jämfört med föregående år. Den installerade basen driver våra återkommande intäkter som uppgick till 59% av den totala omsättningen i kvartalet. Både orderingång och försäljning fortsätter att utvecklas positivt jämfört med föregående kvartal, vilket vi ser som ett styrkebesked i tider då vi fortsatt upplevt en hög grad av nedstängning i våra marknader på grund av coronapandemin. Jag är nöjd över att vi i första kvartalet ökade intäkterna inom vårt område Facility solutions med 77 procent jämfört med föregående år. Detta som ett resultat av den ökning i efterfrågan vi såg under fjärde kvartalet 2020 och fortsatt in i 2021. Vi är stolta över att vi har möjlighet att vara med och skapa hälsosamma arbetsmiljöer där det behövs som mest under corona”, kommenterar Christina Lindstedt, VD.

FACILITY SOLUTIONS ÖKADE INTÄKTERNA MED 77%. STARKT OCH FÖRBÄTTRAT KASSAFLÖDE.

Januari – mars 2021 i sammandrag
• Nettoomsättning 110,5 Mkr (144,7)
• Installerade enheter 9 964 (8 638)
• Återkommande intäkter 64,8 Mkr (64,4)
• Orderingång1 101,9 Mkr (146,2)
• EBITDA2 26,9 Mkr (38,3)
• EBITDA-marginal 24,3% (26,5%)
• Rörelseresultat (EBIT) 19,9 Mkr (31,4)
• Rörelsemarginal 18,0% (21,7%)
• Periodens resultat 20,8 Mkr (17,9)
• Resultat per aktie 1,40 kronor (1,20)
• Operativt kassaflöde 24,3 Mkr (-4,8)

Väsentliga händelser under första kvartalet
• QleanAir vinner första betydande order för nya FS 30 i Japan
• QleanAir tillkännager ytterligare en stor FS- order från skolsektorn i Tyskland
• QleanAir vinner RS-order på 4,3 miljoner kronor för renrum i Sverige
• QleanAir tillkännager en tredje stor FS-order från skolsektorn i Tyskland

Väsentliga händelser efter periodens slut
• QleanAir levererade renad inomhusluft motsvarande 10,22 Globen per timme i slutet av första kvartalet
• QleanAir vinner sin första betydande order inom vårdsegmentet i Frankrike
• QleanAir bryter ny mark inom kontorssegmentet i Tyskland

VD-kommentar

Orderingången ökade för andra kvartalet i rad – upp 25 procent
Med produktlanseringarna inom Facility solutions under 2020 ökade vi innovationstakten. Vi breddade vårt erbjudande och nådde ut till nya kundsegment. Under första kvartalet vann vi vår andra och tredje större order från skolsektorn i Tyskland. Utöver de tre större ordrar från skolsystem i Tyskland som pressmeddelats har vi även levererat mindre ordrar till ett antal olika skolsystem i Tyskland. Tyskland är en av våra hemmamarknader där vi är väletablerade med våra produktkategorier Facility solutions och Cabin solutions.
 
Under kvartalet tog vi en betydande order på Facility solutions i Japan. I Japan har QleanAir redan sedan tidigare en stark position inom kontorssegmentet. Genom introduktionen av Facility solutions i Japan, breddar vi vårt erbjudande till befintliga kunder, samtidigt som vi ökat vår kundbas genom vårt breddade erbjudande vilket även öppnar upp för ytterligare möjligheter inom Cabin solutions.
 
Inom Room solutions, det vill säga våra flexibla och skalbara renrum, för bland annat medicinteknik- och läkemedelssektorn, sjukvård samt apotek, fick vi en större order på ett renrum till en produktionsanläggning från stamcellsbolaget Nextcell i Stockholm.
 
En fortsatt hög aktivitet gjorde att vi för andra kvartalet i rad ökade orderingången jämfört med föregående kvartal. Vi såg en kraftig ökning i orderingången i Europa under första kvartalet, en ökning med 51 procent jämfört med föregående år, och den totala orderingången uppgick till 101,9 Mkr.
 
Stark tillväxt i produktkategorin Facility solutions – upp 77 procent
Totalt sett var 2020 ett rekordår vad gäller lansering av nya produkter inom kategorin Facility solutions, där vi förutom FS70 HEPA och FS30 HEPA lanserade en specifik produkt för Food segmentet, FS70 FG, samt en specifik lösning för större industriella miljöer, FS90, vår mest kraftfulla luftrenare hittills. Som ett resultat av nya produktlanseringar, breddade kundsegment och introduktion av Facility solutions i Japan ökade försäljningen för Facility solutions med 77 procent och uppgick till 19,4 miljoner kronor motsvarande 17,6 procent av omsättning för första kvartalet. De nya produkter som lanserades under 2020, FS70 HEPA och FS30 HEPA, har banat väg för att skapa hälsosamma arbetsmiljöer i nya sammanhang, som till exempel på skolor, kontor och i sjukvården. Vi ser att vår satsning på innovation och produktlanseringar kommer att fortsätta att generera tillväxt inom Facility solutions under 2021 och fortsättningsvis.
 
Q1 2020 var exceptionellt starkt, både beträffande orderingång och försäljning. Detta på grund av en mycket framgångsrik utveckling av Cabin solutions i Japan inför att en ny lagstiftning, Health Promotion Act, föll på plats from 1 april 2020. Vi tror fortsatt på en god tillväxtpotential i vår verksamhet i Japan, både beträffande Cabin solutions och Facility solutions, även om vi nu ser en lägre nivå på orderingången och försäljningen jämfört med samma period 2020.

Ökad volym renad luft och tillväxt i den installerade basen – upp 15 procent
Coronapandemin har inneburit en ökad medvetenhet om betydelsen av ren inomhusluft vilket vi ser har en positiv påverkan på efterfrågan på våra lösningar, både i det kortare och längre perspektivet. Vi ser att den ökade medvetenheten kommer att bestå och att den kommer att ha en fortsatt positiv påverkan på vår efterfrågan på både kort och lång sikt även vad gäller rening av andra skadliga partiklar såsom mögel, pollen, damm och gaser. På kort sikt ser vi dock att nedstängningen av våra samhällen även har en fortsatt negativ påverkan på vår affär, då det är svårare att komma ut till våra kunder och bedriva vårt försäljningsarbete. Under första kvartalet var samtliga av QleanAirs huvudmarknader i ett nedstängningsläge under större delen av kvartalet.
 
Vår installerade bas ökade med 15 procent, till 9 964 enheter, och mängden ren luft vi levererar ökade med 22 procent. En ökad volym renad luft innebär att vår installerad bas för framtida intäktsgenerering växer. De återkommande intäkterna representerade 58,7 procent (44,5) av den totala omsättningen i första kvartalet. I absoluta tal ökade de återkommande intäkterna till 64,8 (64,4) Mkr. En hög andel återkommande intäkter ger oss en fortsatt bra synlighet in i 2021. En ökning av antalet enheter i egen balansräkning innebär en ökning av återkommande intäkter. Det innebär också en ökad andel intäkter i form av löpande månadshyra och en minskad andel intäkter från försäljning av avtal till finansbolag och direktförsäljning till kund det vill säga betalning upfront. Detta förklarar en del av nedgången i försäljning jämfört med samma period föregående år, då framför allt andelen direktförsäljning till slutkund var betydligt högre.
 
Höga marginaler genererar starkt kassaflöde
Vi levererar fortsatt mycket goda marginaler i vår underliggande affär. Dessutom ger vår modell att arbeta med strategiska partners för produktion och service oss bra motståndskraft i tider av svårare marknadsförutsättningar. Lönsamhet ökade kassaflödet från verksamheten och vi minskade vår skuldsättningsgrad. 
 
Nytt varumärkesuttryck
Jag är glad över att i den här rapporten presentera vår nya logotyp och vårt nya varumärkesuttryck. Detta är exempel på vårt nya sätt att arbeta med vårt varumärke och med vår marknadsföring som ett led i vår tillväxtstrategi. Vi kommer löpande under året introducera vårt nya uttryck i våra lösningar, i vårt material och våra aktiviteter. Vi vill synliggöra vår stolthet över våra produkter och vårt erbjudande och vi kommer att fortsätta att investera i vårt varumärke.
 
Framtidsutsikter
På kort sikt ser vi en fortsatt hög grad av osäkerhet i våra marknader på grund av pandemin. Vi har hög aktivitetsnivå i bolaget och förväntar oss att den ökade medvetenheten kring vikten av kvalitet i inomhusluften kommer att fortsätta att bidra till en ökad efterfrågan på luftrening. Vår tillväxtstrategi står fast, med fokus på att utveckla och växa våra nya produktkategorier Facility solutions och Room solutions och att bibehålla vår starka position inom Cabin solutions. Förutom vårt genombrott inom Facility solutions med tre större annonserade ordrar för skolsystem i Tyskland, har vi även vunnit några större renrumsordrar, i USA i fjärde kvartalet och i Sverige i första kvartalet. Vi ser en ökad efterfrågan på våra renrumslösningar i Norden och vi tror fortsatt på tillväxtpotentialen inom vår renrumsverksamhet i USA. Likaså ser vi fortsatt goda möjligheter till en ökad penetrationsnivå inom befintliga kundsegment och en vidareutveckling av nyare kundsegment, både inom Facility solutions och Room solutions. Vi kommer att fortsätta att expandera vår affär geografiskt och vi kommer att fortsätta investera i innovation och i vårt varumärke. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till hela teamet på QleanAir och till våra kunder och partners för en bra start på 2021.

Christina Lindstedt, VD, QleanAir   
Solna 12 maj 2021

Share This Story, Choose Your Platform!