Skip to content

QLEANAIR DELÅRSRAPPORT KV1 2022 – AIR CLEANERS ÖKADE INTÄKTERNA MED 22%. ORDERINGÅNGEN ÖKADE MED 15%

”QleanAir fortsätter att leverera stark tillväxt i EMEA från vår försäljning av Air Cleaners och Cleanrooms. Vi ökade försäljningen i EMEA från 54,5 Mkr till 63 Mkr, en ökning med 16 % samtidigt som orderingången i EMEA ökade med 19% procent från 57,8 till 68,9 Mkr jämfört med föregående år. I APAC var försäljningen stabil på 47,6 Mkr (48,4) Mkr från framför allt Cabin Solutions. Likaså efterfrågan var stabil trots fortsatta nedstängningar i kvartalet på grund av pandemin. Orderingången i APAC ökade med 1,9 procent jämfört med föregående år. Americas hade en svag utveckling i kvartalet. Jag är nöjd med att vi fortsätter att exekvera vår strategi och öka vår försäljning av Air Cleaners och Cleanrooms. Vi levererar stark bruttomarginal på 72,5%, detta trots stora utmaningar kring materialpriser och komponenttillgång. Vi ökar vår installerade bas med 16% och volymen levererad renad luft ökade med 27,2 % jämfört med föregående år, ” kommenterar Christina Lindstedt, VD.

AIR CLEANERS ÖKADE INTÄKTERNA MED 22%. ORDERINGÅNGEN ÖKADE MED 15%

Januari – mars 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättning 115,4 Mkr (110,5), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 112,5 Mkr
 • Installerade enheter 11 551 (9 964)
 • Återkommande intäkter 69,0 Mkr (64,8)
 • Orderingång 117,0 Mkr (101,9)
 • EBITDA1 25,2 Mkr (26,9)
 • EBITDA-marginal 21,8% (24,3%)
 • Rörelseresultat2 (EBIT) 17,6 Mkr (19,9)
 • Rörelsemarginal 15,2% (18,0%)
 • Periodens resultat 13,7 Mkr (20,8)
 • Resultat per aktie 0,92 kronor (1,40)
 • Operativt kassaflöde -0,2 Mkr (24,3)

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • QleanAir förnyar kontrakt med Porsche värt 2 MEUR
 • QleanAir tillkännager en stor förnyelseorder från den tyska skolsektorn

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • QleanAir ökade leveransen av renad inomhusluft till 5,66 miljarder kubikmeter per månad i slutet av första kvartalet
 • QleanAir går in i ett nytt marknadssegment i Japan, tillkännager sina två första ordrar från produktionsindustrin.

VD-kommentar

I APAC fortsätter Japan att leverera
I Japan fortsatte samhället att öppna upp efter nedstängningar under Coronapandemin, mot den senare delen av kvartalet och därmed befann sig en större del av arbetskraften tillbaka på kontoren, vilket gynnar QleanAir då kontorsmiljöer är vårt primära kundsegment i Japan. Öppnandet av samhället kommer att ha en fortsatt positiv inverkan på efterfrågan på våra lösningar under 2022. Försäljningen i Japan var i linje med föregående år, med starkt fokus på förnyelsekontrakt och ett starkt bidrag till goda bruttomarginalnivåer för QleanAir totalt. Vi fortsätter att vidareutveckla vår verksamhet i Japan och introducera Air Cleaners till fler kundsegment, som exempelvis lager och produktion och stärka vårt produkterbjudande inom Cabin Solutions. Detta banar vägen för fortsatt goda tillväxtmöjligheter för QleanAir i Japan, på kortare och längre sikt. Efter periodens slut har vi fortsatt att utöka vår säljkår i Japan för att driva tillväxt.

Tillväxt i EMEA, inom både Air Cleaners och Cleanrooms
Vi fortsätter att leverera tillväxt i Europa, plus 16 procent. Vi ökar vår försäljning både inom Air Cleaners och Cleanrooms. Samtidigt som Cabin Solutions går tillbaka marginellt. I Europa är det fortsatt framför allt Tyskland och Sverige som står för tillväxten. I kvartalet meddelade vi en förnyelse-affär med Porsche värd 20,5 Mkr. Vi meddelade även förnyelse av kontrakt för en stor installation till ett skolsystem i Ludwigshafen. Kontraktet löper under två år till ett värde på cirka 4,2 Mkr. Försäljnings-tillväxten av Air Cleaners i EMEA kom framför allt från våra kärnsegment inom lager, logistik och produktion och även till kontorsmiljöer. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på Air Cleaners i EMEA. Vi levererade även tillväxt inom renrumsverksamheten i EMEA, som är ett viktigt fokusområde för oss. Vi fortsätter att investera i resurser för att skapa ytterligare tillväxt inom Cleanrooms, med en ny global produktchef. Vi ser goda möjligheter att expandera vår renrumsverksamhet till fler länder i Europa.

Orderingången i EMEA ökade i kvartalet med 19 %. I många betydande marknader i Europa är vi inte eller bara delvis representerade i nuläget. Att fortsätta att bygga distribution, med egen säljkår och genom samarbeten är något vi kommer att fortsätta att satsa på under 2022 och framåt. I första kvartalet anställde vi bland annat en ny säljare i Frankrike och ökade vår säljkår i Tyskland.

Americas fortsatt utmanande
I USA som omsättningsmässigt är vår minsta marknad, 4% av den totala omsättningen i kvartalet, har vi haft en låg försäljningsnivå och därmed även låg lönsamhet under en längre period. I USA är vi hittills etablerade med vår verksamhet inom Cleanrooms och det inom sjukhusapotek, med relativt långa beslutscykler som dessutom drabbades hårt under Coronapandemin. Vi har en betydande installerad bas av renrum i USA ett konkurrenskraftigt erbjudande, starka kundrelationer, med en hög andel nöjda, återkommande kunder och ett kompetent och dedikerat team på plats. Vi har potential att växa vår renrumsförsäljning inom sjukhussektorn och likaså att göra insteg i kundsegment där vi är framgångsrika i EMEA, såsom Medtech och Life Science sektorerna. Vi är fortsatt övertygade om att vi kan öka takten i vår verksamhet i USA, men det kommer att ta längre tid än vi räknat med. Orderingången ökade till 6,8 Mkr.

Fortsatt mycket god lönsamhet i den underliggande affären, investeringar i marknadsföring, affärsutveckling och säljresurser
Under första kvartalet upplevde vi krigsutbrottet i Ukraina med all dess mänskliga lidande och förödelse. Kriget i Ukraina har lett till ökande materialpriser och störningar i leveranskedjor i världen, och ett mer osäkert marknadsläge. QleanAirs affärsmodell har en hög andel återkommande intäkter, 60%, från lösningar som redan är installerade hos kund. Det gör att vi klarar oss bra under detta turbulenta kvartal. Delvis även beroende på att vi gick in i året med en relativt hög lagernivå, vilket var ett resultat av de långa perioder av störningar i leveranskedjorna under 2021. Vi arbetar även med att genomföra prishöjningar inom vissa delar av verksamheten. Som ett resultat av detta levererade vi en stark bruttomarginal på 72,5%. Vi fortsätter att investera i tillväxt. I kvartalet ökade vi våra investeringar i marknadsföring och affärsutveckling. Vi rekryterade dessutom ytterligare några säljresurser till vår verksamhet i EMEA. Sammantaget gjorde detta att vi landade på en rörelsemarginal på 15,2 (18) procent, vilket var lägre än föregående år.

Tillväxt på 16 procent av den installerade basen ökade volymen renad luft
Vi fortsätter att växa vår installerade bas som ökade med 16 procent i kvartalet. Mängden levererad ren luft ökade med 27,2% i kvartalet. Tillväxten i den installerade basen skedde framför allt inom Air Cleaners, där vi har ett lägre snittpris än inom Cabin Solutions, vilket förklarar att tillväxten i försäljningen inte ligger på samma nivå, som tillväxten i den installerade basen. Hållbarhet har alltid varit en central del av QleanAirs erbjudande och affärsmodell. Sedan 2015 mäter vi volym renad luft och vi är stolta över att varje kvartal vara med och bidra till en hälsosammare, tryggare och mer produktiv arbetsplats för fler och fler kunder. Våra lösningar bidrar också till att säkerställa produkters hållbarhet, prestanda och energikonsumtion. Medvetenheten om betydelsen av ren inomhusluft ökade väsentligt under pandemin och vi ser att den har bidragit till en ökad efterfrågan på avancerade luftreningslösningar. En ökning som vi ser kommer att bestå, på mellan- och längre sikt.

Framtidsutsikter
QleanAir har ett starkt fokus på lönsam tillväxt. Vi ser goda möjligheter att introducera vår produkt-portfölj i många fler marknader. De luftreningsproblem vi löser är globala problem, och våra lösningar är globala. I EMEA är det framför allt i Tyskland och Sverige som vi har en betydande marknadsposition. Där kan vi fortsätta att växa, samt i ett antal andra länder i EMEA. I APAC är Japan vår stora marknad och där är samhället på väg tillbaka efter två år av pandemi. Vi ser goda möjligheter att fortsätta växa i Japan inom våra Cabin Solutions och att etablera oss inom flera av våra Air Cleaner kundsegment. I Americas med USA har vi fortsatt en resa att göra, innan vi når den tillväxttakt och lönsamhet som vi önskar. Men vi är fortsatt övertygad om potentialen och möjligheten i USA, både för Cleanrooms och även för vår Air Cleaner verksamhet. Dessutom har vi många andra obearbetade geografier. Som en del av vår tillväxtstrategi, kommer vi att fortsätta att investera i innovation och marknadsföring. Vi fortsätter att addera säljresurser och utveckla våra distributionssamarbeten för att nå fler kunder med lösningar för hälsosamma arbetsmiljöer.

Jag vill passa på att tacka hela teamet på QleanAir för ett fantastiskt arbete och våra kunder och partners för ett bra samarbete. Tillsammans bidrar vi till ett hälsosammare och tryggare samhälle.

Christina Lindstedt, VD, QleanAir
Solna 12 maj, 2022

Share This Story, Choose Your Platform!