Skip to content

QLEANAIR DELÅRSRAPPORT KV2 2021 – 102% TILLVÄX I FACILITY SOLUTIONS. 28% TILLVÄXT I ORDER INTAKE

”Facility solutions fortsätter att växa, försäljningen ökade med 102 procent i kvartalet jämfört med föregående år och jag är stolt över att produktkategorin nu står för mer än 20 procent av vår totala omsättning, vilket är i linje med vår strategi. Den totala orderingången ökade med 28 procent jämfört med föregående år. Vi fortsätter att öka antalet installerade enheter med 17 procent och volym renad luft med 28% procent jämfört med föregående år. Den installerade basen driver våra återkommande intäkter som uppgick till 57 procent av den totala omsättningen i kvartalet. Under kvartalet upplevde vi delvis fortsatt nedstängdhet i våra marknader, men försäljningen utvecklas positivt jämfört med föregående kvartal. Jag är stolt över att vi fortsätter att leverera stark och stabil lönsamhet och en ökning av vårt kassaflöde (med 3,7%), trots ett exceptionellt starkt jämförelsekvartal 2020.” kommenterar Christina Lindstedt, VD.

FACILITY SOLUTIONS ÖKADE INTÄKTERNA MED 102%. TOTALA ORDERINGÅNGEN ÖKADE MED 28%

April – juni 2021 i sammandrag
• Nettoomsättning 112,3 Mkr (137,0), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 123,4 Mkr (135,1).
• Installerade enheter 10 746 (9 217)
• Återkommande intäkter 64,0 Mkr (64,8)
• Orderingång1 91,6 Mkr (71,6)
• EBITDA2 28,0 Mkr (32,4)
• EBITDA-marginal 24,9% (23,6%)
• Rörelseresultat (EBIT) 20,8 Mkr (25,3)
• Rörelsemarginal 18,5% (18,5%)
• Periodens resultat 14,9 Mkr (17,4)
• Resultat per aktie 1,00 kronor (1,17)
• Operativt kassaflöde 36,2 Mkr (34,9)

Januari – juni 2021 i sammandrag
• Nettoomsättning 222,8 Mkr (281,7), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 244,9 Mkr (271,3)
• Installerade enheter 10 746 (9 217)
• Återkommande intäkter 128,9 Mkr (129,2)
• Orderingång1 193,5 Mkr (217,1)
• EBITDA2 54,8 Mkr (70,7)
• EBITDA-marginal 24,6% (25,1%)
• Rörelseresultat (EBIT) 40,7 Mkr (56,7)
• Rörelsemarginal 18,3% (20,1%)
• Periodens resultat 35,7 Mkr (35,2)
• Resultat per aktie 2,40 kronor (2,37)
• Operativt kassaflöde 60,5 Mkr (30,1)

Väsentliga händelser under andra kvartalet
• QleanAir vinner sin första betydande Facility solution order inom vårdsegmentet i Frankrike.
• QleanAir vinner första större ordern för nya FS 30 HEPA från kontorssegmentet i Tyskland.
• QleanAir förnyar kontrakt för sex renrum i USA.
• QleanAir höll årsstämma den 12 maj, Towe Ressman och Johan Ryrberg valdes till nya styrelseledamöter samt beslut om ett nytt incitamentsprogram. Utdelning beslutades om totalt 19,3 Mkr (0).

Väsentliga händelser efter periodens slut
• QleanAir Holding AB har bytt firmanamn till QleanAir AB.
• QleanAir levererade renad inomhusluft motsvarande 10,97 Avicii arenor per timme i slutet av andra kvartalet.

VD-KOMMENTAR
Fortsatt stark tillväxt i produktkategorin Facility solutions – upp 102 procent
Totalt sett var 2020 ett rekordår vad gäller lansering av nya produkter inom kategorin Facility solutions. Tillväxten kom från det breddade produkterbjudandet, nya kundsegment och även större geografisk räckvidd, med introduktionen av Facility solutions i Japan under fjärde kvartalet 2020. Under andra kvartalet 2021, har efterfrågan inom Facility solutions har varit hög framför allt i Europa och den totala försäljningen ökade med 102 procent och uppgick till 23,5 miljoner kronor motsvarande drygt 20 procent av den totala omsättningen under det andra kvartalet. Det kan jämföras med åtta procent av den totala omsättning andra kvartalet föregående år. De nya produkterna som lanserades under 2020, FS70 HEPA och FS30 HEPA, har banat väg för att skapa hälsosamma arbetsmiljöer i nya sammanhang, som till exempel på skolor, kontor och i sjukvården. Vi ser att vår satsning på innovation och produktlanseringar kommer att fortsätta att generera tillväxt inom Facility solutions under 2021 och framöver.
 
Omsättningen i andra kvartalet föregående år var exceptionellt stark. Detta framför allt på grund av en mycket framgångsrik utveckling av Cabin solutions i Japan inför hälsofrämjandelagen som trädde i kraft den 1 april 2020. Vi tror fortsatt på en god tillväxtpotential i vår verksamhet i Japan, både beträffande Cabin solutions och Facility solutions, även om vi på kort sikt ser en lägre nivå på order-ingång och försäljning än motsvarande period 2020. I både Europa och Americas låg omsättningen på en högre nivå under andra kvartalet 2021 än motsvarande period 2020.
 
Orderingången upp med 28 procent
Hög aktivitet i säljorganisationen ökade orderingången med 28 procent till 91,6 Mkr i kvartalet. Orderingången ökade kraftigt i Europa, framför allt drivet av ökad efterfrågan och nya produkter inom Facility solutions och framför allt i Tyskland, där vi bland annat ökade vår etablering inom kontorssegmentet samt healthcare segmentet i Frankrike.
 
Inom Room solutions, det vill säga våra flexibla och skalbara renrum, för bland annat medicinteknik- och läkemedelssektorn, sjukvård samt apotek, fick vi förnyat kontrakt på sex renrum i USA, ett ordervärde på cirka 0,7 miljoner USD. Detta ser vi som en stark bekräftelse på kundnöjdhet och på konkurrenskraften i våra lösningar.
 
Ökad volym renad luft och tillväxt i den installerade basen – upp 17 procent, fler än 10 000 enheter
Coronapandemin har inneburit en ökad medvetenhet om betydelsen av ren inomhusluft vilket vi ser har en positiv effekt på efterfrågan på våra lösningar, både i det kortare och längre perspektivet. Vi ser att den ökade medvetenheten kommer att bestå och att den kommer att fortsatt påverka efterfrågan positivt, både på kort och lång sikt, även vad gäller rening av andra skadliga partiklar såsom mögel, pollen, damm och gaser. Gradvis under det andra kvartalet såg vi en öppning av samhällena i merparten av våra marknader, vilket påverkar vår affär positivt och möjligheten att bedriva vårt försäljningsarbete. Under andra kvartalet är det framför allt i Japan som samhället varit fortsatt nedstängt under merparten av kvartalet.
 
Vår installerade bas ökade med 17 procent och vi gick för första gången över 10 000 enheter i installerad bas. Den installerade basen uppgår nu till 10 746 enheter, och mängden ren luft vi levererar ökade med 28 procent. En större volym renad luft innebär att vår installerad bas för framtida intäktsgenerering växer. De återkommande intäkterna representerade 57 procent (47) av den totala omsättningen i andra kvartalet. I absoluta tal uppgick de återkommande intäkterna till 64,0 Mkr (64,8). En hög andel återkommande intäkter ger oss en fortsatt bra synlighet av intäkterna in i tredje kvartalet 2021. En ökning av antalet enheter i egen balansräkning innebär en ökning av återkommande intäkter. Det innebär också en ökad andel intäkter i form av löpande månadshyra och en minskad andel intäkter från försäljning av avtal till finansbolag och direktförsäljning till kund, det vill säga betalning upfront. Detta förklarar en del av nedgången i försäljning jämfört med samma period föregående år, då framför allt andelen direktförsäljning till slutkund var betydligt högre.
 
Höga marginaler, positiv utveckling av rörelsekapitalet och ett starkt kassaflöde
Den underliggande affären, vår installerade bas, levererar fortsatt mycket goda marginaler. Lönsamheten, EBITDA-marginalen uppgick till 24,9% (23,6) i kvartalet. Vi levererade en positiv utveckling av rörelsekapitalet och kassaflödet, samtidigt som vi fortsätter att investera i innovation och i vårt varumärke och vi minskade vår skuldsättningsgrad. Rörelsemarginalen (EBIT) som är ett av våra finansiella mål uppgick till oförändrat 18,5 procent.
 
Framtidsutsikter
Vi har hög aktivitetsnivå i organisationen och förväntar oss att den växande medvetenheten kring vikten av säker och hälsosam inomhusluft kommer att fortsätta bidra till en ökad efterfrågan på luftrening. Vår tillväxtstrategi står fast, med fokus på att utveckla och växa våra nya produktkategorier Facility solutions och Room solutions och att bibehålla vår starka position inom Cabin solutions. Vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter på samtliga marknader, med våra renrumslösningar i Americas, Facility solutions och Room solutions i EMEA och Cabin solutions och Facility solutions i APAC.  Vi ser dels en möjlighet att öka penetrationsnivå inom befintliga kundsegment, dels en vidareutveckling av nyare kundsegment. Vi kommer att fortsätta att expandera vår affär geografiskt och vi kommer att fortsätta investera i innovation och i att öka kännedomen för vårt varumärke. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till hela teamet på QleanAir och till våra kunder och partners för ett bra andra kvartal 2021.

Christina Lindstedt, VD, QleanAir 
Solna 12 augusti, 2021


PRESENTATION
QleanAir bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 12 augusti 2021 kl. 10.00. Bolagets VD, Christina Lindstedt, och CFO, Henrik Resmark, presenterar bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 på engelska. Presentationen börjar klockan 10 och kan följas via webben eller per telefon. Den kommer att finnas tillgänglig på samma länk inom kort efter sändningen.

Anslut via webben: https://tv.streamfabriken.com/qleanair-holding-q2-2021 

Eller ring in på telefon:

  • SE +46 8 51 99 93 83
  • UK +44 33 33 00 92 61
  • US +1 63 19 13 14 22 

PIN: 20028248#

Share This Story, Choose Your Platform!