Skip to content

QLEANAIR DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2, 2020 – STARK TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET

”QleanAir har en stark marknadsposition inom luftrening av inomhusluft och redovisade en stark och lönsam tillväxt under andra kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 137,0 (108,9) Mkr, den organiska tillväxten var 24 procent. EBITDA-marginalen ökade till 23,6 (23,0) procent vilket resulterade i att EBITDA-resultatet ökade med 29 procent till 32,4 (25,1) Mkr. Kassaflödet ökade till 34,9 Mkr (20,2) i kvartalet. Orderingången påverkades av pandemin och minskade med 29 procent till 62,4 (87,6) Mkr. Vår ökande andel av återkommande intäkter ger oss en bra motståndskraft i tider av svårare marknadsförutsättningar. Vi levererar ytterligare ett starkt kvartal för Cabin Solutions i Japan och vi fortsätter våra satsningar på Facility Solutions och Room Solutions. Under andra kvartalet lanserade vi en produkt anpassad för livsmedelssektorn.” kommenterar Andreas Göth, VD.


April – juni 2020 i sammandrag 

 • Orderingång 62,4 Mkr (87,6)
 • Nettoomsättning 137,0 Mkr (108,9)
 • EBITDA 32,4 Mkr (25,1)
 • EBITDA-marginal 23,6% (23,0)
 • Rörelseresultat (EBIT) 25,3 Mkr (19,8)
 • Rörelsemarginal1 18,5% (18,2)
 • Periodens resultat 17,4 Mkr (8,0)
 • Vinst per aktie2 1,17 kronor (0,60)
 • Operativt kassaflöde 34,9 Mkr (20,2)

Januari – juni 2020 i sammandrag

 • Orderingång 185,9 Mkr (174,0)
 • Nettoomsättning 281,7 Mkr (214,0)
 • EBITDA 70,7 Mkr (53,9)
 • EBITDA-marginal 25,1% (25,2)
 • Rörelseresultat (EBIT) 56,7 Mkr (43,4)
 • Rörelsemarginal1 20,1% (20,3%)
 • Periodens resultat 35,2 Mkr (18,6)
 • Vinst per aktie2 2,37 kronor (1,40)
 • Operativt kassaflöde 30,1 Mkr (38,3)

Väsentliga händelser

 • Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 påverkar nyförsäljningen och därmed den finansiella utvecklingen. Ledningen och styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa negativa effekter på verksamheten.
 • Ordinarie årsstämma 13 maj 2020. Beslut fattades bland annat att utse två nya styrelseledamöter varav Bengt Engström som ny ordförande.
 • Extra bolagsstämma 26 juni 2020. Beslut fattades om nytt incitamentsprogram. Maximal utspädning är 222 888 aktier.

1 Definition av alternativa nyckeltal framgår av sid 19.
2 Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 1,15 kronor (0,60) i kvartalet och till 2,34 kronor (1,40) första halvåret.
EBITDA 2019 och 2020 har påverkats av IFRS 16 som applicerats fr o m 1 januari 2019.


VD kommentar

Stark och lönsam tillväxt under andra kvartalet
QleanAir fortsätter att växa och ökade omsättningen med 25,8 procent till 137,0 (108,9) Mkr, justerat för valutaeffekt uppgick den organiska tillväxten till 24,1 procent. EBITDA-marginalen ökade till 23,6 (23,0) procent och EBITDA-resultatet ökade till 32,4 (25,1) Mkr, samtidigt som kassaflödet från verksamheten ökade till 34,9 (20,2) och skuldsättningen minskade. Globalt ökade omsättningen starkt i APAC och Americas men sjönk något i Europa. Nedstängningar på grund av pandemin påverkade orderingången som minskade med 29 procent och uppgick till 62,4 (87,6) under andra kvartalet. Vår affärsmodell med fokus på långa hyresavtal och en stor andel återkommande intäkter, 47 (43) procent i andra kvartalet, ger oss bra motståndskraft i tider av svårare marknadsförutsättningar.

Covid-19 – stängda marknader påverkar försäljningen och orderingången
Pandemin, Covid-19, ökar intresset för rening av inomhusluft på lång sikt. På kort sikt parerar vi genom att kontrollera kostnader och kassaflöde för att skapa flexibilitet och snabbt kunna ta tillvara på affärsmöjligheter och hantera utmaningar som pandemin medför. De viktigaste marknaderna för QleanAir är norra Europa, Japan och USA. Försäljningsmixen under andra kvartalet var 37,8 procent Europa, 55,1 procent APAC och 7,1 procent Americas. QleanAirs tillväxt är beroende av öppna och fungerande marknader för att vi ska kunna driva ett aktivt försäljningsarbete. Stängda marknader påverkar orderingång, leveranser och intäkter direkt. I slutet av mars såg vi kraftfulla nedstängningar av många delstater i USA vilket tvingade oss att tillfälligt avbryta installationer av renrum, Room Solutions. USA öppnade tillfälligt upp vilket medförde att vi kunde genomföra installationer under andra kvartalet. I norra Europa var de flesta marknader stängda under april och maj. I juni såg vi en stegvis öppning av marknaderna i norra Europa. Även Japan införde restriktioner som påverkade oss under andra kvartalet. Vi förväntar oss fortsatt volatila marknader med snabba förändringar.

Satsning på Facility Solutions
QleanAir har en stark marknadsposition inom luftrening av inomhusluft. Vi fortsätter att investera i utveckling av nya helhetslösningar för rening av inomhusluft. I första kvartalet lanserade vi en produktanpassning inom Facility Solutions med HEPA-filter för att möta ökad efterfrågan på ren och säker inomhusluft i sjukhusmiljöer och exempelvis kontorsmiljöer. Facility Solutions är ett satsningsområde för oss i Europa. Under andra kvartalet lanserade vi en anpassad modell för livsmedelssektorn. Livsmedelssektorn har tuffa krav på konstruktion, materialval och filtereffektivitet. Vi erbjuder våra kunder en marknadsledande helhetslösning för att säkerställa en hög luftkvalitet och en säker hantering av livsmedel. Produktlanseringar inom Facility Solutions är på gång under hösten. Omsättningen ökade med 10,5 procent och uppgick till 11,6 (10,5) Mkr.

Renrum, Room Solutions, fortsatte att utvecklas positivt under andra kvartalet. Omsättningen uppgick till 12,0 (7,6) Mkr, en ökning med 57,9 procent. Orderingången påverkades negativt av pandemin på grund av nedstängningar av flera stora delstater i USA.

Hälsofrämjandelagen som trädde ikraft i Japan i april i år påverkade omsättningen fortsatt positivt under andra kvartalet. Tillväxttakten i APAC januari-juni 2020 har varit exceptionellt stark. Omsättningen för Cabin Solutions ökade med 25,0 procent och uppgick till 113,4 (90,7).

Stor och bred kundbas – tillbaka till kontoret
QleanAir har en stor och bred kundbas inom kontorssegmentet med stora globala kunder i norra Europa och Japan. Vi har idag ett brett erbjudande av helhetslösningar för rening och inomhusluft på kontor inom produktkategorierna Facility Solutions och Cabin Solutions. I juni genomförde vi en säljkampanj i ett flertal länder i Europa på temat ”tillbaka till kontoret”. Att erbjuda en bra luftkvalité och inomhusmiljö på kontor skapar förutsättningar för företag att få medarbetarna tillbaka i arbete tillsammans på kontoren igen.

Framtidsutsikter
Vår tillväxtstrategi på lång sikt står fast med fokus på att utveckla och växa våra nya produktkategorier Facility Solutions och Room Solutions. På kort sikt försöker vi parera den pågående pandemin. På längre sikt är vi övertygade om att pandemin kommer att öka behovet av en ren, säker och kontrollerad inomhusmiljö och bra luftkvalitet. Per sista juni 2020 renade QleanAir 3,75 miljarder m3 luft per månad, en ökning med 17 procent jämfört med juni 2019. QleanAir fortsätter som organisation att visa kapacitet att leva upp till de värderingar och utmaningar vi står inför, något som gör mig både stolt och optimistisk inför framtiden på lång sikt. Jag vill rikta ett särskilt tack till våra kunder, medarbetare och partners i tider med stora utmaningar.

Solna den 19 augusti 2020

Andreas Göth, VD QleanAir Holding AB 
 


PRESENTATION
QleanAir bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 19 augusti 2020 kl. 09,00. Bolagets VD, Andreas Göth, och CFO, Henrik Resmark, presenterar bolagets kvartalsrapport på engelska.

Här är länken för att följa presentationen på webben: https://tv.streamfabriken.com/qleanair-holding-q2-2020

Telefonnummer för att ringa in och följa presentationen:

SE: +46856642703 
UK: +443333009032
US: +18332498407

Share This Story, Choose Your Platform!