Skip to content

QLEANAIR DELÅRSRAPPORT Q1 2024 – STABIL OMSÄTTNING OCH RÖRELSEMARGINAL

”Vi hade en stabil finansiell utveckling under första kvartalet, valutajusterat var tillväxten nästan 3%. Försvagningen av den japanska yenen påverkade omsättningen negativt med 6 miljoner. Sekventiellt förbättrade vi rörelsemarginalen till 9,7% jämfört med 7,8% i fjärde kvartalet 2023. Vi är inte framme vid vårt mål men vi är på rätt väg. Vi fortsätter att se ett starkt momentum för Air Cleaners, som växer med 29% i kvartalet. Cleanrooms växer med 51% och vi har en pipeline i USA som är starkare än någonsin till följd av satsningar på utökade säljresurser i regionen. Cabin Solutions är ned med 15%, en direkt konsekvens av den svagare japanska yenen", kommenterar VD Sebastian Lindström.

STABIL OMSÄTTNING OCH RÖRELSEMARGINAL

119 Mkr Nettoomsättning, -2 %
75 Mkr Återkommande intäkter, +1 %
9,7 % EBIT-marginal (15,9 %)

Januari – mars 2024 i sammandrag

 • Nettoomsättning 119,1 Mkr (121,0), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 124,4 Mkr
 • Återkommande intäkter 75,2 Mkr (74,5)
 • EBITDA 19,9 Mkr (24,8)
 • EBITDA-marginal 16,7 % (20,5 %)
 • Rörelseresultat (EBIT) 11,6 Mkr (16,6)
 • Rörelsemarginal 9,7 % (13,7 %)
 • Rörelseresultat (EBIT), justerat 11,6 Mkr (19,2)
 • Rörelsemarginal, justerad 9,7 % (15,9 %)
 • Resultat per aktie 0,53 kronor (0,68)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,2 Mkr (11,0)

Väsentliga händelser under första kvartalet 

 • QleanAir levererade 7,21 miljarder kubikmeter renad luft per månad i slutet av fjärde kvartalet 2023
 • Bokslutskommuniké 2023

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Kallelse till årsstämma 2024 i QleanAir AB, med bland annat förslag till utdelning om 0,60 (0) kr/aktie
 • Publicering av QleanAirs årsredovisning för 2023

VD-KOMMENTAR
Vi hade en stabil finansiell utveckling under första kvartalet, valutajusterat var tillväxten nästan 3 %. Försvagningen av den japanska yenen påverkade omsättningen negativt med 6 miljoner. Sekventiellt förbättrade vi rörelsemarginalen till 9,7 % jämfört med 7,8 % i fjärde kvartalet 2023. Vi är inte framme vid vårt mål men vi är på rätt väg.
 
Vi fortsätter att se ett starkt momentum för Air Cleaners, som växer med 29 % i kvartalet. Cleanrooms växer med 51 % och vi har en pipeline i USA som är starkare än någonsin till följd av satsningar på utökade säljresurser i regionen. Cabin Solutions är ned med 15 %, en direkt konsekvens av den svagare japanska yenen.

FORTSATTA SATSNINGAR I EMEA
I Europa ser vi fortsatt återhållsamhet hos våra kunder till följd av det geopolitiska läget och det högre ränteläget. Det tar längre tid idag att stänga affärer. Det geopolitiska läget har dessutom förvärrats ytterligare genom händelserna i Mellanöstern. Trots det uppvisar vi en tillväxt i EMEA med 4% i kvartalet, och vi räknar med att våra satsningar kommer ge ytterligare tillväxt och stärka våra marginaler på sikt. Vi har bland annat investerat i ytterligare säljresurser i Frankrike. Frankrike är en av våra fokusmarknader och visade stark tillväxt i första kvartalet. Vidare har vi stärkt produkt- och utvecklingssidan för att lägga grunden för ytterligare applikationsområden där vi ser stark efterfrågan. Vi fortsätter våra regionala satsningar för att stärka upp närmare kund.
 
FORTSATT FOKUS PÅ TILLVÄXT I APAC
Japan utvecklades enligt plan första kvartalet. Den japanska yenen har försvagats med cirka 11 procent mot den svenska kronan vilket påverkade omsättningen och resultatet negativt i svenska kronor. Cabin Solutions är i linje med förväntningarna och Air Cleaners hade en mycket stark tillväxt under kvartalet. Vi ser en stark efterfrågan på luftrenare från industrin och även inom HEPA-14 relaterad luftrening. I Japan ser vi positivt på 2024 med en tydlig strategi att bredda försäljningen till små och medelstora företag inom Cabin Solutions. Vi har utvecklat en ny kabin för att nå ut till denna bredare kundgrupp som kommer att lanseras inom kort. Hittills har vår satsning på Air Cleaners i Japan överträffat våra förväntningar. Vi har under första kvartalet satt in ökade utbildningsinsatser av sälj- och serviceorganisation som en ytterligare förstärkning inom industriell luftrening.
 
FOKUS PÅ TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET I AMERICAS
I USA har vi initierat ett antal åtgärder som vi räknar med kommer att ge resultat 2024 och framåt, och vi kan under första kvartalet konstatera att aktivitetsnivån var hög och att vi gör rätt saker. Vi börjar se effekter av våra kostnadsåtgärder som initierades under hösten 2023. Siffrorna börjar peka åt rätt håll.
 
AFFÄRSMODELL
Vår affärsmodell består av en kombination av uthyrning och försäljning, inklusive service. Omsättningen uppgick till 119,1 Mkr (121,0) i kvartalet, en minskning om 1,6%, men ökning om 2,8% valutajusterat. Våra återkommande intäkter ökade till 75,2 Mkr (74,5), en tillväxt med 1%.
 
Vi vet vart vi ska. Vi har fantastiska möjligheter att skapa värde. Vår affärsmodell är cirkulär, våra produkter har långt liv hos våra kunder genom vår starka servicemodell och vid kontraktavslut rekonditionerar vi produkten för att ge den nytt liv hos nästa kund.
 
QleanAir renar inomhusluften genom reduktion av skadliga partiklar. Arbetsmiljön för människor förbättras. Dessutom förbättras kvaliteten på kundernas produkter och effektiviteten i deras processer. Vi arbetar systematiskt med att växa i kombination med lönsamhet.
  
FRAMTIDSUTSIKTER
Vi behöver fortsatt stärka vår lönsamhet och fortsätter vårt fokus kring våra tre prioriteringar; Kundfokus, Säljeffektivitet och Kostnadskontroll. Parallellt har vi initierat det mer strategiska arbetet med att utveckla vårt produktutbud.
 
Ett antal åtgärder har initierats som vi räknar med kommer ge resultat 2024 och framåt, och vi kan under första kvartalet konstatera att siffrorna börjar peka åt rätt håll.
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla våra engagerade medarbetare, samt kunder och partners för ett gott samarbete.
 
Solna den 8 maj, 2024
 
Sebastian Lindström, VD QleanAir AB

Share This Story, Choose Your Platform!