Skip to content

QLEANAIR FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

”Jag är stolt över att QleanAir fortsätter att växa inom sina två tillväxtområden; Air Cleaners (tidigare Facility Solutions) och Cleanrooms (tidigare Room Solutions). I det fjärde kvartalet ökade försäljningen av Air Cleaners med 120% till 30 Mkr (13) och för Cleanrooms var motsvarande ökning 72% till 21 Mkr (12). I kvartalet representerade de två produktkategorierna tillsammans 43% (24%) av QleanAirs totala försäljning. Det är en tydlig bekräftelse på att vi levererar i enlighet med bolagets strategi. Vi ökade vår installerade bas med 19% och volymen levererad renad luft ökade med 26,7% jämfört med föregående år. Jag är mycket nöjd med att vi växer i våra nya produktkategorier, samtidigt som vi fortsätter att leverera stark lönsamhet, under ett utmanande år”, kommenterar Christina Lindstedt, VD.

AIR CLEANERS ÖKADE INTÄKTERNA MED 120% OCH CLEANROOMS MED 72%. FÖRESLAGEN ÖKNING AV UTDELNINGEN MED 15%.

Oktober – december 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättning 118,1 Mkr (106,4), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 119,6 Mkr (113,1)
 • Installerade enheter 11 396 (9 551)
 • Återkommande intäkter 65,2 Mkr (64,6)
 • Orderingång 72,9 Mkr (82,1)
 • EBITDA 25,4 Mkr (28,2)
 • EBITDA-marginal 21,5% (26,5%)
 • Rörelseresultat (EBIT) 17,9 Mkr (20,5)
 • Rörelsemarginal 15,2% (19,3%)
 • Periodens resultat 7,3 Mkr (22,7)
 • Resultat per aktie 0,49 kronor (1,53)
 • Operativt kassaflöde 22,1 Mkr (19,7)

Januari – december 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättning 450,6 Mkr (493,0), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 477,6 Mkr (497,9)
 • Installerade enheter 11 396 (9 551)
 • Återkommande intäkter 262,0 Mkr (258,7)
 • Orderingång 356,3 Mkr (368,0)
 • EBITDA 112,4 Mkr (123,7)
 • EBITDA-marginal 25,0% (25,1%)
 • Rörelseresultat (EBIT) 83,4 Mkr (95,0)
 • Rörelsemarginal 18,5% (19,3%)
 • Periodens resultat 59,3 Mkr (67,0)
 • Resultat per aktie 3,99 kronor (4,51)
 • Operativt kassaflöde 104,2 Mkr (72,1)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK per aktie (1,30)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • QleanAir vinner stor order från Deutsche Bahn avseende Air Cleaners, Tyskland

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • QleanAir förnyar kontrakt med Porsche värt 2 MEUR inom Cabin Solutions
 • QleanAir levererade renad inomhusluft motsvarande 12,38 Avicii arenor per timme i slutet av fjärde kvartalet
 • Första februari, lanserade QleanAir sin nya hemsida www.qleanair.com
 • QleanAir har bytt namn på två av sina produktkategorier. Air Cleaners hette tidigare Facility Solutions. Cleanrooms hette tidigare Room Solutions.

VD-kommentar

Fortsatt stark tillväxt inom Air Cleaners. Tyskland i spetsen för den fortsatta tillväxten
Tillväxten för Air Cleaners under det fjärde kvartalet skedde både inom lager-, logistik- och produktionsmiljöer, men även inom kontor, skolor och sjukhus, där coronapandemin bidragit till att öka medvetenheten om betydelsen av luftrening för att skapa säkra och trygga arbetsmiljöer. Under kvartalet fick vi en betydande order på 7,9 Mkr från Deutsche Bahn-bolaget DB Cargo för QleanAirs Air Cleaner-lösningar för kontorsmiljöer. Efter periodens slut, meddelades att QleanAir vunnit fortsatt förtroende från Porsche i Tyskland och fått ett förnyat femårskontrakt inom Cabin Solutions, på ett värde av 2 MEUR. Air Cleaners lanserades som ny produktkategori i Japan under slutet av 2020 och vi har under 2021 etablerat oss på marknaden och framgångsrikt ökat vår försäljning. Den totala omsättningen ökade med 12% i kvartalet, vilket utöver tillväxten i Tyskland, kom från Cleanrooms i Sverige. Den totala orderingången i kvartalet var lägre än motsvarande kvartal förra året, -11%. Det berodde dels på en högre aktivitetsnivå i USA i Q4 2020, dels på att verksamheten inom Cabin Solutions i Japan delvis fortsatte att påverkas av nedstängningar på grund av pandemin. Vi är på god väg tillbaka mot tidigare aktivitetsnivåer i Japan, och liksom i Tyskland hade vi i Japan ett starkt kvartal beträffande förnyade kontrakt.
 
Starkt avslutande kvartal för produktkategorin Cleanrooms. Stark tillväxt i Sverige under fjärde kvartalet.
Försäljningen inom produktkategorin Cleanrooms växte med 72% i kvartalet vilket är hänförligt till projekt på den svenska marknaden. Den amerikanska delen av renrumsverksamheten fortsatte att generera en lägre försäljningsnivå än motsvarande kvartal förra året och försäljningen minskade med 21% i USA för helåret. QleanAirs nuvarande kunder för Cleanrooms i USA, framför allt apotek inom sjukhussystem, har drabbats hårt av pandemin och beslutsprocesser har varit längre än normalt. Vi har ett starkt fokus på att vända aktivitetsnivån i USA och att bredda vår kundbas. Vi befinner oss i en övergångsfas då vår nuvarande chef i USA, Brad Ballantine, kommer att gå i pension i april och hans ersättare Carl-Henrik Wiberg nu i dagarna har börjat på QleanAir. Carl-Henrik kommer att utgå ifrån vårt kontor i Columbus, Ohio. Med en betydande installerad bas i USA och en stor andel återkommande kunder ser vi goda möjligheter att komma tillbaka till tillväxt på den amerikanska marknaden.
 
Tillväxt på 19 procent i den installerade basen ökade volymen renad luft
Vi fortsätter att växa vår installerade bas som ökade med 19% i kvartalet. Mängden levererad ren luft ökade med 26,7% i kvartalet. Hållbarhet har alltid varit en central del av QleanAirs erbjudande och affärsmodell. Sedan 2015 mäter vi volym renad luft och vi är stolta över att varje kvartal vara med och bidra till en hälsosammare, tryggare och mer produktiv arbetsplats för fler och fler kunder. Våra lösningar bidrar också till att säkerställa produkters hållbarhet, prestanda och energiåtgång.
 
Medvetenheten om betydelsen av ren inomhusluft har ökat väsentligt under pandemin och vi ser att den har bidragit till en ökad efterfrågan på avancerade luftreningslösningar. En ökning som vi ser kommer att bestå, på mellan- och längre sikt. 
 
Höga materialkostnader och störningar i leveranskedjan under kvartalet
QleanAir påverkades fortsatt negativt av höga material- och transportkostnader under kvartalet och bristfällig tillförlitlighet i leveranser. Kostnadshöjningarna har delvis förts vidare i form av prishöjningar och delvis haft en negativ påverkan på vår bruttomarginal. Detta har delvis inneburit längre leveranstider, men vi har inte förlorat affärsmöjligheter på grund av störningarna. Vi räknar med fortsatta störningar under den första delen av 2022 och fortsätter att arbeta nära våra partners för att hantera detta på bästa sätt.
 
QleanAir har en affärsmodell med en hög andel återkommande intäkter från långa hyreskontrakt. Andelen återkommande intäkter uppgick till 55% i kvartalet. Dessutom kommer en hög andel av intäkterna från försäljningen till finansbolag, där 75% av kontrakten förlängs från befintliga installationer. Det innebär att det endast är en mindre andel av QleanAirs försäljning, nyförsäljningen, som drabbats av kostnadsökningar och leveransstörningar. QleanAirs affärsmodell fortsätter därmed att bidra till QleanAirs stabila utveckling och starka lönsamhetsnivå, under mycket turbulenta tider.
 
Investeringar i marknadsföring, säljresurser och innovation
QleanAir ökade sina investeringar i marknadsföring under kvartalet. Efter periodens slut har vi lanserat en ny global hemsida som kommer att utgöra navet i vår digitala marknadsföring och bidra positivt till bolagets tillväxtstrategi. Vi rekryterade fler nya säljresurser och vi fortsatte också vårt arbete med innovation och nya produkter, samt planerar för nya lanseringar under första halvåret 2022.
 
QleanAir fortsätter att leverera höga marginaler under ett utmanande 2021
Vi levererar fortsatt mycket goda marginaler i vår underliggande affär. Vår EBITDA-marginal för helåret 2021 uppgick till 25,0% (25,1%) och vår EBIT-marginal blev 18,5% (19,3%), trots ett utmanande fjärde kvartal med högre materialkostnader.
 
Framtidsutsikter
QleanAir har ett starkt tillväxtfokus. Inom Air Cleaners har vi etablerat en stark position i Sverige och Tyskland. Vi ser fortsatt goda möjligheter att växa vår affär i dessa länder och likaså i övriga länder där QleanAir har en etablerade kundbas. Vi har en bredare produktportfölj än någonsin tidigare och vi ser stora möjligheter att fortsätta att driva tillväxt genom den och ny innovativ utveckling. Vi är i ett tidigt utvecklingsskede av vår verksamhet inom Cleanrooms och ser goda möjligheter till tillväxt i befintliga och nya kundsegment och geografier. Likaså i Japan, ser vi goda tillväxtmöjligheter, både inom Cabin Solutions och Air Cleaners. Vi fortsätter att växa säljteamen och utveckla våra distributionssamarbeten för att nå fler kunder med lösningar för hälsosamma arbetsmiljöer.
 
Jag vill passa på att tacka hela teamet på QleanAir för ett fantastiskt arbete under ett utmanande 2021 och våra kunder och partners för ett bra samarbete. Tillsammans bidrar vi till ett hälsosammare och tryggare samhälle.

Christina Lindstedt, VD, QleanAir   
Solna 11 februari, 2022

Share This Story, Choose Your Platform!