Skip to content

QLEANAIR FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

”Japan fortsätter att visa en hög tillväxt och ökade med 27%. USA uppvisade ett starkt kvartal med en ökning om 107%, det bästa kvartalet sedan QleanAir lanserade renrum i USA. EMEA levererade en otillfredsställande omsättning i fjärde kvartalet med en nedgång om 24%", kommenterar VD Sebastian Lindström.

ORDERINGÅNGEN ÖKADE MED 50% OCH TILLVÄXT I USA. OACCEPTABEL LÖNSAMHET I FJÄRDE KVARTALET.

 • 120 Nettoomsättning mkr
 • 59% Återkommande intäkter
 • 3% EBIT-marginal, justerad

Oktober – december 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättning 120,1 Mkr (118,1), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 115,5 Mkr
 • Återkommande intäkter 70,8 Mkr (65,2)
 • Orderingång 109,2 Mkr (72,9)
 • EBITDA -9,6 Mkr (25,4)
 • EBITDA-marginal -8,0% (21,5%)
 • Rörelseresultat (EBIT) -17,7 Mkr (17,9)
 • Rörelsemarginal -14,8% (15,2%)
 • Rörelseresultat (EBIT), justerat 3,5 Mkr (17,9)
 • Rörelsemarginal, justerad 2,9% (15,2%)
 • Resultat per aktie -1,26 kronor (0,49)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,6 Mkr (22,1)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • QleanAir vinner en order för ett renrumsprojekt inom cellforskning från stort amerikanskt sjukvårdssystem
 • QleanAir tillkännager en stor order från den svenska plastindustrin
 • QleanAir vinner renrumsorder för stort företag inom läkemedelsberedning på den amerikanska västkusten
 • Sebastian Lindström utses till VD för QleanAir och tillträder den 28 november 2022

Januari – december 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättning 455,2 Mkr (450,6), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 444,1 Mkr
 • Återkommande intäkter 276,8 Mkr (262,0)
 • Orderingång 407,6 Mkr (356,3)
 • EBITDA 59,8 Mkr (112,4)
 • EBITDA-marginal 13,1% (25,0%)
 • Rörelseresultat (EBIT) 28,6 Mkr (83,4)
 • Rörelsemarginal 6,3% (18,5%)
 • Rörelseresultat (EBIT), justerat 49,8 Mkr (83,4)
 • Rörelsemarginal, justerad 10,9% (15,2%)
 • Resultat per aktie 0,89 kronor (3,99)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,7 Mkr (104,2)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Studie visar att luftrenare från QleanAir tar bort över 95 % av viruspartiklarna på 10 minuter
 • QleanAir meddelar preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2022
 • QleanAir levererade 6,40 miljarder kubikmeter renad luft i slutet av fjärde kvartalet
 • QleanAir lanserar ny tyst och energieffektiv luftrenare som möter tuffa kvalitetskrav

VD-KOMMENTAR

VINSTVARNINGEN I FJÄRDE KVARTALET
Grunden till vår affär, den installerade basen av produkter och lösningar levererade en stabil omsättning på 120 (118) miljoner kronor och en bruttomarginal på 68 (69) procent justerat för engångsnedskrivningar av varulager i fjärde kvartalet. Vi vinstvarnade i januari 2023 på grund av stora engångskostnader och ökade kostnader generellt. Bruttoresultatet efter engångsnedskrivningar var 68 (81) miljoner kronor. I tillägg påverkades rörelseresultatet, EBIT, under fjärde kvartalet negativt av ej återkommande engångskostnader på totalt cirka 5 miljoner kronor för VD-byte och organisations-förändringar, samt ytterligare cirka 3 miljoner kronor i projektrelaterade kostnader. Totalt belastas resultatet i fjärde kvartalet med 21 miljoner kronor i engångskostnader. Inte nog med det, våra operationella kostnader växte snabbare än våra intäkter på grund av satsningar inom marknadsföring, försäljning och produktutveckling. Justerat för engångsposter var EBIT-marginalen 3 (15) procent i fjärde kvartalet. För att förbättra kontrollen över projektrelaterade kostnader har vi stärkt organisationen samt justerat och framtidssäkrat vissa processer. När det gäller den underliggande kostnadsökningen gör vi en total genomlysning av kostnadsmassan.
 
NU STYR VI QLEANAIR TILLBAKA TILL LÖNSAM TILLVÄXT
Mitt uppdrag från styrelsen är tydligt. Jag ska styra QleanAir tillbaka till lönsam tillväxt. Under mina första två månader har jag träffat ett stort antal medarbetare och påbörjat min resa att lära känna våra kunder i samtliga regioner samt produktkategorier. Jag kan konstatera att vi har starka produkter, ett kunnigt och engagerat team, och väldigt nöjda kunder. Medvetenheten om vikten av god luftkvalitet inomhus aldrig har varit så hög som nu. Vi ser i samtliga marknader en återgång till arbetsplatserna efter pandemin. Såväl Japan som USA visar stark förbättrad orderingång i december och går därmed med starkt momentum in i 2023. I Europa ser vi fortsatt återhållsamhet hos våra kunder till följd av det geopolitiska läget och kraftigt förhöjda energikostnader. Just nu är det primärt energieffektivisering som efterfrågas av många av våra kunder. Våra luftreningslösningar är energieffektiva och bidrar positivt till kundens totala energikonsumtion, och här behöver vi anpassa våra säljargument ytterligare för att nå igenom.
 
Vi behöver lägga in en ny växel, ligga närmare kunden och arbeta mer fokuserat som team med tydliga prioriteringar. QleanAir har en skalbar affärsmodell, våra produkter håller vad de lovar, och vårt serviceerbjudande skapar trygghet.
 
TRE PRIORITERINGAR

 1. Kundfokus i alla delar av vår organisation är vår första prioritering, här handlar det om att ligga närmare kund för att på det sättet ytterligare spetsa till vårt erbjudande och vårt stöd till våra kunder. Vi ska förflytta hela vår organisation närmare kund, från utvecklingen av våra produkter till omhändertagandet av kundens lösning genom vår serviceorganisation.
 2. Säljeffektivitet är vår andra prioritering, vi har under 2022 utökat vårt produkterbjudande och breddat vår säljförmåga. Under fjärde kvartalet tecknade vi närmare 300 nya kundavtal. För att ta oss tillbaka på tillväxtresan behöver vår kundbearbetning, säljstyrning och säljuppföljning förbättras. Vi ska fortsätta att vinna marknadsandelar inom hälso- och sjukvårdssegmentet i USA. Vi ska fortsätta framgången med Air Cleaners i Europa, utan att tappa fokus på vår starka bas inom Cabin Solutions. Som marknadsledare i Japan koncentrerar vi oss på att växa den adresserbara marknaden för Cabin Solutions såväl vad gäller segment som geografiskt, parallellt med att vi bygger marknaden för våra Air Cleaners.
 3. Vår tredje prioritering är kostnadskontroll. Det innebär inte att vi ska vara rädda för att ta kostnader på kort sikt som leder oss rätt mot våra finansiella mål men nuvarande kostnadsnivå är under genomlysning i syfte att anpassa kostymen till nuläget.

Vi vet vart vi ska. Kalendern för 2023 är redan inbokad. Vi har fantastiska möjligheter att skapa värde. Vår affärsmodell är cirkulär, det vill säga våra produkter har långt liv hos våra kunder genom vår starka servicemodell och vid kontraktavslut rekonditionerar vi produkten för att ge den nytt liv hos nästa kund.
 
Sammanfattningsvis, vi renar inomhusluften genom reduktion av skadliga partiklar. Arbetsmiljön för människor förbättras. Dessutom förbättras kvaliteten på kundernas produkter och effektiviteten i deras processer. Vi kommer att arbeta systematiskt för att komma tillbaka till lönsam tillväxt.  Varmt välkommen till vår presentation idag kl. 10, se mer information nedan. Nu sparkar vi i gång.
 
Solna den 10 februari, 2023
 
Sebastian Lindström, VD, QleanAir AB

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV QLEANAIRS RESULTAT FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2022

QleanAir bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 10 februari kl. 10.00. Bolagets VD, Sebastian Lindström, och CFO, Henrik Resmark, presenterar bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2022 på engelska.

Presentationen börjar klockan 10 och kan följas via webben och/eller per telefon. Den kommer att finnas tillgänglig på samma länk inom kort efter sändningen och på vår hemsida.

Anslut via webben på https://tv.streamfabriken.com/qleanair-holding-q4-2022. Registrera dig för direkt tillgång till webbcasten.

För att delta via telefonkonferens, registrera dig via länken nedan för telefonnummer och konferens-ID. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa frågor muntligen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002530

Share This Story, Choose Your Platform!