Skip to content

STABIL FÖRSÄLJNING OCH ORDERINGÅNG, FÖRBÄTTRING AV RÖRELSERESULTATET JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE KVARTAL 2022

”Jag är nöjd över att vi i Q3 är tillbaka på ett rörelseresultat, EBIT, på över 15%. Vi har en mycket god lönsamhet i vår underliggande affär och levererar en stark bruttomarginal på 73,1% och en rörelsemarginal på 15,7%. En förbättring på fem procentenheter jämfört med föregående kvartal”, kommenterar Vd Christina Lindstedt.

 • 111 Nettoomsättning Mkr
 • 60% Återkommande intäkter
 • 15,7% EBIT-marginal

Juli – september 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättning 111,4 Mkr (109,7), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 109,1 Mkr
 • Återkommande intäkter 67,2 Mkr (67,9)
 • Orderingång 92,2 Mkr (89,9)
 • EBITDA 25,4 Mkr (32,2)
 • EBITDA-marginal 22,8% (29,3%)
 • Rörelseresultat (EBIT) 17,5 Mkr (24,8)
 • Rörelsemarginal 15,7% (22,6%)
 • Resultat per aktie 0,71 kronor (1,10)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,4 Mkr (21,6)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • QleanAir vinner en order från en amerikansk sjukvårdsorganisation för ett större renrum till ett stort heminfusionscenter, värd 1,1 MUSD
 • QleanAir förser den tyska rymdindustrin med luftreningslösning

Januari – september 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättning 335,1 Mkr (332,5), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 328,6 Mkr
 • Återkommande intäkter 206,0 Mkr (196,8)
 • Orderingång 298,5 Mkr (283,4)
 • EBITDA 69,4 Mkr (87,0)
 • EBITDA-marginal 20,7% (26,2%)
 • Rörelseresultat (EBIT) 46,3 Mkr (65,5)
 • Rörelsemarginal 13,8% (19,7%)
 • Resultat per aktie 2,15 kronor (3,50)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,2 Mkr (82,1)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • QleanAir vinner en order för ett renrumsprojekt inom cellforskning från stort amerikanskt sjukvårdssystem, värd 630’ USD
 • QleanAir tillkännager en stor order från den svenska plastindustrin, ordervärde 0,9 Mkr
 • QleanAir vinner renrumsorder för stort företag inom läkemedelsberedning på den amerikanska västkusten, värde på drygt 900’ USD.
 • QleanAir annonserade två större ordrar för AirCleaners till kontorsmiljöer i Japan.

VD-KOMMENTAR
”Jag är nöjd över att vi i Q3 är tillbaka på ett rörelseresultat, EBIT, på över 15%. Vi har en mycket god lönsamhet i vår underliggande affär och levererar en stark bruttomarginal på 73,1% och en rörelse-marginal på 15,7%. En förbättring på fem procentenheter jämfört med föregående kvartal. Netto-omsättningen var stabil och uppgick till 111,4 Mkr varav återkommande intäkter på 60%. Den installerade basen ökade med 7% och vi ökade volymen levererad ren luft med 23%. Det rådande osäkra globala ekonomiska läget påverkade efterfrågan i framför allt Europa. I våra marknader i Japan och USA hade vi en fortsatt kraftig ökning av aktivitetsnivån och orderingången och påverkas inte i samma utsträckning av det osäkra geopolitiska- och makroekonomiska läget. Vår affärsmodell är kapital-effektiv samtidigt som vår produkt, kund- och geografiska mix ger oss stabilitet i en instabil omvärld”, kommenterar Christina Lindstedt, VD.

Ett starkt kvartal i Japan, APAC
Japan fortsätter att vara vår enskilt viktigaste marknad. Aktivitetsnivån i kvartalet var hög, vilket resulterade i en kraftig ökning av orderingången, på 56% jämfört med samma period föregående år. Andelen förnyade kontrakt var också hög. Försäljningen i kvartalet låg i linje med föregående år. Japan bidrog mycket positivt till QleanAirs lönsamhet i kvartalet och till den ökade försäljningen av Cabin Solutions.

Vi fortsätter vår utstakade strategi att växa i Japan och adderar fler produkter till vår portfölj, utvecklar vår kundmix, ökar vårt nätverk av kanalpartners och vår geografiska täckning. Dessutom ökar vi vår försäljning av industriella luftreningslösningar, Air Cleaners, vilket öppnar upp ytterligare ett intressant kundsegment för oss i Japan. Efter avslutandet av Q3 har vi meddelat två större ordrar på luftrenare för kontorssegmentet i Japan. Vi ser goda möjligheter för fortsatt tillväxt i regionen, både på kort och lång sikt.

Stabil utveckling i EMEA
I Europa påverkas jämförelsen med Q3 2021 av två stora renrumsordrar. Förutom dessa var utvecklingen av orderingången relativt stabil i Q3 jämfört med Q3 2021. Försäljningen ökade med 5% jämfört med föregående år.

Vi ser att vårt arbete i Europa med att skala upp framgångsrika kundsegment ger resultat och levererar tillväxt. Vi kommunicerade i kvartalet att vi vann en ny betydande affär inom Cabin Solutions i Sverige. I Tyskland levererade vi både viktiga förnyelseaffärer inom bland annat automotive segmentet och vann nya kunder inom hotell- Casino- och restaurangbranschen. Inom Air Cleaners, var utveckling stabil och i nivå med föregående år. Vi fortsätter vår strategi att skala upp framgångsrika kundsegment inom Cabin Solutions och Air Cleaners. Vi ser att våra investeringar i mer säljresurser i Europa börjar ge resultat. Vårt kassaflöde tyngdes i kvartalet av förseningar i renrumsprojekt i Sverige.

Hög aktivitetsnivå i Americas
I Americas, som omsättningsmässigt är vår minsta marknad, hade vi en hög aktivitetsnivå i kvartalet Det resulterade i en stark ökning av orderingången jämfört med föregående år. Orderingången ökade kraftigt till 18,2 MSEK jämfört med 5,6 MSEK föregående år. I tillägg kommunicerade vi en större renrumsorder värd över 900’ USD från ett privat företag inom läkemedelsberedning efter periodens utgång. Det är ett resultat av vår medvetna strategi att bredda vår kundmix. Den förhöjda aktivitets-nivån syns inte ännu i försäljningen.

Nettoomsättningen i Americas uppgick till 6,6 MSEK i kvartalet vilket var strax under föregående år. Fokus i USA ligger på att bredda vår kundbas och utvidga vårt nätverk av samarbetspartners för att generera fler affärer. Vi ser positivt på våra möjligheter att lyfta vår verksamhet i Americas till tillväxt och lönsamhet framöver.

Stabil bruttomarginal på 73,1 %, förbättrad rörelsemarginal (EBIT) på 15,7%
Vi har fortsatt god lönsamhet i den underliggande affären med hög andel återkommande intäkter och kostnadskontroll. I kvartalet hade vi 60% i återkommande intäkter vilket är en styrka och ger stabilitet i en osäker omvärld. Vi fortsatte att genomföra prishöjningar inom vissa delar av erbjudandet vilket bidrog till en stark bruttomarginal på 73,1%. Vi levererar en god lönsamhetsnivå, med en rörelse-marginal, EBIT, på 15,7%. Den förbättrade marginalen är ett resultat av ett starkt kostnadsfokus, parallellt med fortsatta fokuserade satsningar på tillväxt genom att addera säljresurser, säljdrivande marknadsföring och innovation. Jämfört med andra kvartalet ökade vi rörelsemarginalen med över fem procentenheter.

Kriget i Ukraina och dess återverkningar på den globala ekonomin har lett till fortsatt höga material-
priser och störningar i leveranskedjor i världen. Det är generellt ett mer osäkert marknadsläge. En styrka i vår affärsmodell är att en stor andel av våra intäkter kommer från befintlig installerade bas och påverkas inte av materialprishöjningarna i samma utsträckning som nya installationer. Vår geografiska mix bidrog till en mindre positiv valutaeffekt på försäljningsnivån och mer negativ påverkan på lönsamhetsnivån.

Framtidsutsikter – prioriterar lönsamhet
Vi fortsätter att växa den installerade basen som ökade med 7 procent i kvartalet. Mängden levererad ren luft ökade med 23% jämfört med föregående år. Hållbarhet har alltid varit en central del av QleanAirs erbjudande och affärsmodell. Vi är stolta över att varje kvartal vara med och bidra till en hälsosammare, tryggare och mer produktiv arbetsplats för fler och fler kunder. Totalt har vi ca 3000 kunder globalt.

QleanAir har ett starkt fokus på lönsam tillväxt. För närvarande påverkas vi av osäkerheter i den globala ekonomin vilket i viss utsträckning leder till längre och ibland uppskjutna investeringsbeslut, framför allt hos våra kunder i Europa. Det påverkar vår förmåga att växa på kort sikt. De luftreningsproblem vi löser är globala problem, och våra lösningar är globala. På längre sikt ser vi fortsatt goda möjligheter att växa i alla våra geografier och produktområden. Vår höga andel återkommande intäkter och vår geografiska mix bidrar till att ge oss stabilitet i det rådande osäkra omvärldsklimatet. Vi prioriterar lönsamhet och att bibehålla ett starkt kostnadsfokus. Vårt mål är att alla delar av vår verksamhet ska bidra positivt till QleanAirs lönsamhet.

Christina Lindstedt, VD, QleanAir
Solna 10 november, 2022

Share This Story, Choose Your Platform!