Skip to content

TILLVÄXT OM 25% OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL

”Vi prioriterar att nå våra finansiella mål. Q2 2023 visar fortsatt att vi är på rätt väg. Efterfrågan på premiumlösningar för inomhusluft ökade. Alla tre geografierna och alla tre produktkategorierna växte i kvartalet. I APAC fortsätter Japan att visa en hög tillväxt och ökade med 18%. EMEA ökade omsättningen med 14%. I Americas, USA, ökade omsättningen starkt med 188% från en låg nivå. Cabin Solutions ökade med 9%, Air Cleaners med 40% och Cleanrooms med 218% i kvartalet. Vi ser redan en effekt av det fokuserade arbetet med säljuppföljning och säljeffektivitet. Vi växer organiskt och omsättningen ökade med 25%.”, kommenterar VD Sebastian Lindström.

TILLVÄXT OM 25 % OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL

April – juni 2023 i sammandrag
– Nettoomsättning 134,9 Mkr (108,3), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 128,7 Mkr
– Återkommande intäkter 77,5 Mkr (69,8)
– Orderingång 105,0 Mkr (89,3) 
– EBITDA 29,7 Mkr (18,9)
– EBITDA-marginal 22,0 % (17,4 %)
– Rörelseresultat (EBIT) 21,1 Mkr (11,3)
– Rörelsemarginal 15,6 % (10,4 %)
– Resultat per aktie 1,18 kronor (0,51)
– Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,9 Mkr (9,0)

Januari – juni 2023 i sammandrag
– Nettoomsättning 255,9 Mkr (223,7), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 247,0 Mkr
– Återkommande intäkter 152,0 Mkr (138,8)
– Orderingång 219,1 Mkr (206,3)
– EBITDA 54,5 Mkr (44,0)
– EBITDA-marginal 21,3 % (19,7 %)
– Rörelseresultat (EBIT) 37,7 Mkr (28,8)
– Rörelsemarginal 14,7 % (12,9 %)
– Justerat rörelseresultat 40,3 Mkr (28,8)
– Justerad rörelsemarginal 15,7 % (12,9 %)
– Resultat per aktie 1,86 kronor (1,44)
– Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,9 Mkr (8,8)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 
– QleanAir fick information om att Qevirp 41 Ltd har minskat sitt ägande. Ny storägare är Staffan Persson (Swedia Capital) med 12,5 % av rösterna och kapitalet. Qevirp 41 Ltd (Priveq) kontrollerar efter försäljningen 10,9 % av aktierna och rösterna i bolaget före utspädning

Väsentliga händelser efter periodens slut
– QleanAir tecknar nytt avtal på 503 000 USD med ett stort sjukvårdssystem för ett renrum på den amerikanska östkusten
– QleanAir i USA tecknar tre nya renrumsavtal inom loppet av två dagar till ett totalt värde om cirka 510 000 USD

VD-KOMMENTAR
Vi prioriterar att nå våra finansiella mål. Q2 2023 visar fortsatt att vi är på rätt väg. Efterfrågan på premiumlösningar för inomhusluft ökade. Alla tre geografierna och alla tre produktkategorierna växte i kvartalet. I APAC fortsätter Japan att visa en hög tillväxt och ökade med 18 %. EMEA ökade omsättningen med 14 %. I Americas, USA, ökade omsättningen starkt med 188 % från en låg nivå. Cabin Solutions ökade med 9 %, Air Cleaners med 40 % och Cleanrooms med 218 % i kvartalet. Vi ser redan en effekt av det fokuserade arbetet med säljuppföljning och säljeffektivitet. Vi växer organiskt och omsättningen ökade med 25 %. Rörelseresultatet uppgick till 21,1 Mkr, en förbättring från 11,3 Mkr. Rörelsemarginalen förbättrades till 15,6 % (10,4 %).

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET
Tillväxt och lönsamhet är vår målsättning och det ska vi uppnå genom våra tre prioriteringar; Kundfokus, Säljeffektivitet och Kostnadskontroll. Vi inledde detta arbete i början av 2023 och vi märker att det förbättras gradvis vilket påverkat det andra kvartalet positivt.
 
Kundfokus
Vi har hittills genomfört cirka trettio workshops med kunder och vår egen sälj- och serviceorganisation. Mer än hundra personer har bidragit med värdefull erfarenhet i samtliga regioner, APAC, EMEA och Americas, för att lägga grunden för en uppdaterad strategisk plan. I dessa workshops har vi gått igenom vårt kunderbjudande i syfte att identifiera möjligheter framåt på produktsidan och i vårt kommersiella upplägg. Mötena har varit otroligt givande och uppskattade och kommer att leda fram till en större delaktighet hos såväl kunder som medarbetare i vår strategiska plan.
 
Säljeffektivitet
Vi har under andra kvartalet fortsatt med att renodla och systematisera vår uppföljning av säljarbetet och försäljning, påbörjat resan av att förenkla och effektivisera säljprocessen. Målsättningen är att få ut mer av befintlig säljkår.
 
Kostnadskontroll
Vi kommer fortsätta att investera i våra marknader. För att bygga en långsiktig tillväxt. Dessa satsningar kommer dock att ske mer noggrant och regionerna tar besluten att genomföra marknads- och säljaktiviteter, med tydliga krav på avkastning. Genom denna förflyttning till regionerna kommer vi att bli mer träffsäkra i vilka aktiviteter som faktiskt bidrar till en ökad försäljning. På varje enskild marknad. Detta arbete har redan inletts.
 
AFFÄRSMODELL
Grunden till vår affär, den installerade basen av produkter och lösningar, levererade en stabil omsättning på 135 Mkr (108) och en bruttomarginal på 68 % (72 %). Den installerade basen ökade med 7 %. Våra återkommande intäkter ökade med 11 %. Vår rullande tolv månaders omsättning uppgår nu till 487 Mkr.
 
Vi vet vart vi ska. Vi har fantastiska möjligheter att skapa värde. Vår affärsmodell är cirkulär, det vill säga våra produkter har långt liv hos våra kunder genom vår starka servicemodell och vid kontraktavslut rekonditionerar vi produkten för att ge den nytt liv hos nästa kund.
 
Vi renar inomhusluften genom reduktion av skadliga partiklar. Arbetsmiljön för människor förbättras. Dessutom förbättras kvaliteten på kundernas produkter och effektiviteten i deras processer. Vi arbetar systematiskt med att växa i kombination med lönsamhet.
 
FRAMTIDSUTSIKTER
I Europa ser vi fortsatt återhållsamhet hos våra kunder till följd av det geopolitiska läget och det högre ränteläget. Just nu är det primärt energieffektivisering som efterfrågas av många av våra kunder. Våra luftreningslösningar är energieffektiva och bidrar positivt till kundens totala energikonsumtion.
 
I Japan ser vi positivt på 2023 med en tydlig strategi att bredda försäljningen till små och medelstora företag och fortsatt satsa starkt på industriell luftrening med luftrenare.
 
I USA ser vi en allt starkare försäljningspipeline som konverteras till orderingång och försäljning. Fokus är att fortsätta med detta dedikerade försäljningsarbete för att i större utsträckning än tidigare bidra till koncernens finansiella utveckling.
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla våra engagerade medarbetare, samt kunder och partners för ett bra samarbete.
 
Solna den 10 augusti, 2023
 
Sebastian Lindström, VD QleanAir AB

Share This Story, Choose Your Platform!