Skip to content

Årsstämman har hållits i QleanAir AB

Idag har årsstämman 2022 hållits i QleanAir AB (”Bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.qleanair.com).

Årsstämman beslutade:

  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021;
  • att dela ut totalt 22 288 800 kronor till aktieägarna, motsvarande en utdelning om 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till tisdagen den 17 maj 2022 och utbetalningen av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tre bankdagar senare (dvs. fredagen den 20 maj 2022);
  • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021;
  • att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Bengt Engström, Mats Hjerpe, Johan Westman, Towe Ressman och Johan Ryrberg samt nyval av Sebastian Lindström som ordinarie styrelseledamöter, samt omval av Bengt Engström som styrelseordförande;
  • att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av Grant Thornton som Bolagets revisor;
  • att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 750 000 kronor varav 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter;
  • att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
  • om ändring i riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag;
  • om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner innefattande riktad emission av högst 150 076 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner; och
  • om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er).

Share This Story, Choose Your Platform!