Skip to content

Årsstämman har hållits i QleanAir AB

Idag har årsstämman 2023 hållits i QleanAir AB (”Bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.qleanair.com).

Årsstämman beslutade:

  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022;
  • att balansera årets resultat i ny räkning, och att det inte ska ske någon utdelning för räkenskapsåret 2022;
  • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022;
  • att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, samt omval av Bengt Engström som styrelseordförande;
  • att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av Grant Thornton som Bolagets revisor;
  • att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade därutöver att ett arvode om ytterligare 50 000 kronor ska utgå till den ledamot utöver styrelseordföranden som kommer ingå i det revisionsutskott som styrelsen planerar att inrätta efter årsstämman. Det totala beslutade arvodet till ledamöter i styrelsen inklusive ersättning i förhållande till utskottsarbete uppgår därmed till maximalt 1 550 000 kronor intill slutet av nästa årsstämma;
  • att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
  • om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner innefattande riktad emission av högst 237 500 teckningsoptioner (varav maximalt 225 000 teckningsoptioner kan komma att tilldelas deltagare inom programmet) samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner; och
  • om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er).

Share This Story, Choose Your Platform!