Skip to content

Årsstämman har hållits i QleanAir Holding AB (publ)

Idag har årsstämman 2020 hållits i QleanAir Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.qleanair.com).

Årsstämman beslutade:

 • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019;
 • att Bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning;
 • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, inklusive den ledamot som avgått under räkenskapsåret, och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019;
 • att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Maria Perez Hultström och Mats Hjerpe samt nyval av Bengt Engström och Johan Westman som ordinarie styrelseledamöter, samt nyval av Bengt Engström som styrelseordförande;
 • att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av Grant Thornton som Bolagets revisor;
 • att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 000 000 kronor varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter;
 • att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
 • att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
 • att inte ändra de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som antogs vid extra bolagsstämma den 7 oktober 2019;
 • om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner;
 • om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er); och
 • om ändringar av Bolagets bolagsordning (i) såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma, (ii) genom införande av bestämmelse angående fullmaktsinsamling och poströstning, samt (iii) såvitt avser styrelsens säte från Stockholm till Solna kommun i Stockholms län.

Share This Story, Choose Your Platform!