Skip to content

Extra bolagsstämma har hållits i QleanAir AB

Idag har extra bolagsstämma hållits i QleanAir AB (”Bolaget”). I enlighet med förslaget som presenterades i kallelsen till stämman och styrelsens fullständiga förslag (som båda hållits tillgängliga på Bolagets webbplats www.qleanair.com) beslutade stämman om ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör innefattande emission av högst 445 776 teckningsoptioner riktad till Bolaget samt godkännande av efterföljande överlåtelse av teckningsoptionerna från Bolaget till verkställande direktören mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, att beräknas enligt Black & Scholes värderingsformel av en av Bolaget anlitad oberoende värderingsman. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 april 2026 till och med den 31 oktober 2026 mot erläggande av en teckningskurs om 40 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga villkor inkluderandes möjlig omräkning av teckningskursen respektive det antal nya aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av till följd av olika bolagshändelser.

Share This Story, Choose Your Platform!