Skip to content

QLEANAIR DELÅRSRAPPORT KV 3 2020 – ÖKADE ÅTERKOMMANDE INTÄKTER OCH STABILA MARGINALER TROTS PÅVERKAN AV CORONA PÅ OMSÄTTNING OCH ORDERINGÅNG

”Jag är nöjd med att vi under tuffa omständigheter levererar stabila marginaler, en stark ökning av återkommande intäkter och en högre nettovinst. Samtliga QleanAirs marknader och produktområden påverkades negativt av pandemin under tredje kvartalet. Orderingång och omsättning var lägre. Vi såg emellertid en upphämtning av omsättningen under den senare delen av kvartalet och omsättningen i september 2020 låg i linje med september månad 2019” kommenterar Christina Lindstedt, VD.


Juli – september 2020 i sammandrag

 • Orderingång1 54,4 Mkr (89,5) 
 •  Nettoomsättning 104,9 Mkr (119,0)
 • EBITDA2 24,9, Mkr (justerad 26,4)
 • EBITDA-marginal 23,7% (justerad 22,2%)
 • Rörelseresultat (EBIT) 17,8 Mkr (justerad 21,0) 
 • Rörelsemarginal 17,0% (justerad 17,7%) 
 • Periodens resultat 9,0 Mkr (2,2)
 • Resultat per aktie 0,61 kronor (0,16)
 • Operativt kassaflöde 22,4 Mkr (14,0)

Januari – september 2020 i sammandrag 

 • Orderingång 240,4 Mkr (263,5)
 • Nettoomsättning 386,5 Mkr (333,0)
 • EBITDA 95,5 Mkr (justerad 80,3)
 •  EBITDA-marginal 24,7% (justerad 24,1%)
 • Rörelseresultat (EBIT) 74,5 Mkr (justerad 64,4) 
 • Rörelsemarginal 19,3% (justerad 19,3%) 
 • Periodens resultat 44,3 Mkr (20,7)
 • Resultat per aktie2 2,98 kronor (1,56)
 • Operativt kassaflöde 52,5 Mkr (52,3)

Väsentliga händelser

 • Christina Lindstedt utsågs till VD den 31 augusti 2020.
 • QleanAir vinner tilldelning av ramavtal med PostNord avseende luftrenare i logistiklokaler.
 • Styrelsen bedömer att utbrottet av Corona påverkar primärt nyförsäljningen och därmed den finansiella utvecklingen. Ledningen och styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa negativa effekter på verksamheten.

VD kommentar

Stabil marginal, bättre kassaflöde och ökad nettovinst
Omsättningen för kvartalet uppgick till 104,9 MSEK (119,0) med en valutajusterad organisk tillväxt på -4,6%. EBITDA-marginalen för kvartalet uppgick till 23,7% (justerat 22,2%). Kassaflödet ökade till 22,4 MSEK (13,9). Nettovinsten ökade till 9,0 MSEK (2,2). Orderingången minskade med 39% till 54,4 MSEK (89,5). I orderingången ingår inte kontrakt som är kortare än 36 månader. För perioden januari – september levererade vi en fortsatt stark organisk tillväxt på 15,6%. Vår totala installerade bas av enheter fortsätter att öka och uppgick i slutet av kvartalet till 9 406 enheter, vilket innebär en ökning med 16% jämfört med utgången av tredje kvartalet föregående år. Vidare har nettoskulden minskat och soliditeten ökat vilket har stärkt balansräkningen. 
 
Dämpning i APAC och Americas, stabilt i Europa i kvartalet.
På den japanska marknaden har vi haft en påverkan av pandemin då samhället har varit fortsatt nedstängt i stor utsträckning alltsedan utbrottet. Försäljningen av Cabin Solution i Japan har gått ner under Q3 i relation till det första halvåret, där den nya hälsofrämjandelagen gav oss en exceptionellt stark inledning. På medellång sikt ser vi fortsatt goda tillväxtmöjligheter i Japan, både inom Cabin Solutions och inom Facility Solutions, där vi precis lanserat vårt FS sortiment. I Europa låg omsättningen stabilt jämfört med samma period föregående år men orderingången var lägre. Samtidigt såg vi emellertid en kraftig uppgång av nya kontrakt på perioder under 36 månader (vilka därmed faller utanför vår statistik på orderingång). Kontrakt på kortare löptid än 36 månader förekommer oftare för våra nya lösningar inom Facility Solutions. I USA såg vi en nedgång i försäljning men framförallt i orderingången. USA har varit hårt drabbat av Corona, inte minst inom våra segment inom i sjukvårdssektorn. Vi har kunnat fortsätta att genomföra planerade installationer och på så sätt haft en mindre negativ påverkan på försäljningsnivån än på orderingången, men beslutsprocesser kring nya investeringar har varit längre än vad vi kunnat förutse, vilket haft en negativ påverkan på vår orderingång. Vår verksamhet i USA består hittills enbart av Room Solutions där varje enskild affär uppgår till ett större belopp än för Facility Solutions och Cabin Solutions vilket historiskt bidragit till en större volatilitet mellan kvartalen. 
 
Ökning av innovations- och affärsutvecklingstakten. Fler produktlanseringar inom Facility Solutions och fler marknadsintroduktioner.
Under Q3 såg vi en fortsatt positiv utveckling av efterfrågan på våra lösningar inom Facility Solutions. Vi vinner mark med vår nya specifika lösning för Food segmentet som vi lanserade i Q2. I Q3 lanserade vi FS90, vår hittills mest kraftfulla luftrenare gentemot större industriella miljöer som möjliggör ännu effektivare installationer av luftrening hos framförallt kunder inom våra segment lager/logistik och produktion. Vi har även en ytterligare helt ny produkt som lanserats i Q4. Detta är en produkt, FS30, där vi vänder oss mot kontors- och sjukvårdsvårdmiljöer med en specialanpassad, effektiv luftrenare som levererar HEPA renad luft till en låg ljudnivå. Detta blir ytterligare en lösning där QleanAir tar en aktiv del i att reducera risken för spridning av Coronaviruset på arbetsplatser och därmed leverera en tryggare arbetsmiljö på framförallt kontor och i miljöer inom vården.
I Q3 vann vi upphandlingen kring ett ramavtal med PostNord. PostNord är en viktig kund sedan flera år.
Q3 var också kvartalet då vi tog vår första order i Japan för luftrening i kontorsmiljö med Facility Solutions. Detta är något som vi kommer att vidareutveckla framöver genom att introducera fler lösningar inom Facility Solutions till fler kundsegment i Japan.

Pandemin – stängda marknader påverkar försäljningen och orderingången, ökad efterfrågan på luftrening på längre sikt
Pandemin har bidragit till en kraftigt ökad medvetenhet om betydelsen av ren inomhusluft. Vi ser att den ökade medvetenheten kommer att ha en positiv påverkan på efterfrågan av våra lösningar på både medellång och lång sikt. På kort sikt ser vi en mix av effekter av pandemin. Stängda marknader påverkar orderingång, leveranser och intäkter negativt. När en hög andel av arbetsstyrkan arbetar hemifrån, bidrar detta likaså i vissa fall till att kunder skjuter på investeringar i arbetsmiljön. Å andra sidan har vi även på kort sikt sett en ökad efterfrågan på luftrening från vissa segment, såsom kontor och vårdmiljöer, där frågan kring att kunna leverera en trygg arbetsmiljö vuxit än mer i betydelse under pandemin.
 
De återkommande intäkterna uppgick till 64,9 MSEK (48,3). En ökning av antalet installerade enheter i egen balansräkning innebär en ökning av återkommande intäkter. Det innebär således en ökad andel intäkter i form av löpande månadshyror och att färre kontrakt säljs till finansbolag, vilket till viss del förklarar nedgången i omsättning jämfört med samma period föregående år. Fokus på att kontrollera kostnader och kassaflöde i ett tidigt skede av pandemin har haft en positiv påverkan på marginaler och resultat. Vår affärsmodell med en hög andel återkommande intäkter, liksom vår modell att arbeta med strategiska partners för produktion och service ger oss bra motståndskraft i tider av svårare marknadsförutsättningar.

Framtidsutsikter
Vår tillväxtstrategi på medellång och lång sikt står fast, med fokus på att utveckla och växa våra nya produktkategorier Facility Solutions och Room Solutions och växa vår position med identifierade kundsegment i ett globalt perspektiv. På kort sikt ser vi en fortsatt hög grad av osäkerhet i våra marknader. På medellång och längre sikt är jag övertygad om att vi kommer att se en ökning av behovet av en ren, säker och kontrollerad inomhusmiljö och bra luftkvalitet. Vi har en fantastisk kundbas att bygga vidare vår affär kring, vi har en stark produktportfölj och vi kommer att fortsätta investera i vårt varumärke och i våra produkter. Jag skulle vilja passa på att rikta ett särskilt stort tack till våra dedikerade och engagerade medarbetare, våra kunder och våra partners i dessa turbulenta tider.

Solna, 12 november 2020

Christina Lindstedt, VD QleanAir Holding AB 


PRESENTATION
QleanAir bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 12 november 2020 kl. 10,00. Bolagets VD, Christina Lindstedt, och CFO, Henrik Resmark, presenterar bolagets kvartalsrapport på engelska.

Här är länken för att följa presentationen på webben: 
https://tv.streamfabriken.com/qleanair-holding-q3-2020

Telefonnummer för att ringa in och följa presentationen:
Dial-in number SE: +46856642703 UK: +443333009268 US: +18335268383

Share This Story, Choose Your Platform!