Skip to content

QLEANAIR FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

”Vi fortsätter att öka antalet installerade enheter under fjärde kvartalet och vi ökar andelen återkommande intäkter. För helåret uppgick de återkommande intäkterna till 259 (191) Mkr motsvarande 52% av omsättningen och en ökning på 35%. Det ger oss en bra visibilitet av framtida intäkter 2021. Försäljning och orderingång påverkades fortsatt negativt av Corona under fjärde kvartalet 2020 jämfört med fjärde kvartalet 2019. Dock såg vi en ökad orderingång och försäljning fjärde kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2020. Vi levererar höga marginaler och EBIT-marginalen för fjärde kvartalet landade på 19,3% (15,6%). Jag är mycket nöjd över att vi i fjärde kvartalet fått banbrytande ordrar i våra två nyaste produktkategorier; Facility Solutions och Room Solutions och att vi haft möjlighet att vara med och skapa hälsosamma arbetsmiljöer där det behövts som mest under Corona”, kommenterar Christina Lindstedt, VD


TILLVÄXT I ANTAL INSTALLERADE ENHETER, ÖKANDE ANDEL ÅTERKOMMANDE INTÄKTER OCH FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT TROTS PÅVERKAN AV CORONA

Oktober – december 2020 i sammandrag

 • Nettoomsättning 106,4 Mkr (123,8)
 • Installerade enheter 9 551 (8 409)
 • Återkommande intäkter 64,6 Mkr (51,8)
 • Orderingång1 66,6 Mkr (102,5) 
 • EBITDA2 28,2 Mkr (justerad 24,9)
 • EBITDA-marginal 26,5% (justerad 20,1%)
 • Rörelseresultat (EBIT) 20,5 Mkr (justerad 19,3) 
 • Rörelsemarginal 19,3% (justerad 15,6%) 
 • Periodens resultat 22,7 Mkr (-28,3)
 • Resultat per aktie 1,53 kronor (-2,11)
 • Operativt kassaflöde 19,7 Mkr (10,2)

Januari – december 2020 i sammandrag 

 • Nettoomsättning 493,0 Mkr (456,9)
 • Installerade enheter 9 551 (8 409)
 • Återkommande intäkter 258,7 Mkr (190,8)
 • Orderingång 310,5 Mkr (366,0)
 • EBITDA 123,7 Mkr (justerad 105,2)
 • EBITDA-marginal 25,1% (justerad 23,0%)
 • Rörelseresultat (EBIT) 95,0 Mkr (justerad 83,7) 
 • Rörelsemarginal 19,3% (justerad 18,3%)
 • Periodens resultat 67,0 Mkr (-7,5)
 • Resultat per aktie2 4,51 kronor (-0,56)
 • Operativt kassaflöde 72,1 Mkr (62,5)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,30 per aktie (0)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • QleanAir lanserar ny luftrenare för större industrier, FS90.
 • QleanAir lanserar ny tyst luftrenare för kontor och offentliga miljöer för att förbättra luft i Coronatider, FS30.
 • QleanAir vinner sin första stora order från skolsektorn i Tyskland.
 • QleanAir meddelar att Karolinska Universitetssjukhuset väljer fristående luftrenare med HEPA 14 filter för att skydda medarbetare.
 • QleanAir vinner den första ordern från vårdsektorn i Tyskland.
 • QleanAir vinner ytterligare en order från Karolinska Universitetssjukhuset.
 • QleanAir vinner den hittills största ordern för renrum i USA

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • QleanAir vinner första betydande ordern för FS 30 i Japan.
 • QleanAir tillkännager ytterligare en stor order från skolsektorn i Tyskland.

VD-kommentar

Innovation, produktlanseringar, nya marknader och kundsegment
2020 var ett rekordår för QleanAir i antalet lanseringar av nya luftreningslösningar för inomhusmiljöer inom produktkategorin Facility Solutions. Under fjärde kvartalet såg vi en fortsatt positiv utveckling av försäljningen inom Facility Solutions jämfört med samma period förra året. Den sista produktlanseringen under 2020 blev FS30 som vi utvecklat i nära samarbete med Nya Karolinska Universitetssjukhuset och nyligen börjat leverera. FS30 är en specialanpassad, effektiv luftrenare som levererar HEPA-renad luft till en mycket låg ljudnivå. Vi har under 2020 börjat sälja Facility Solutions till nya kundsegment, bland annat till sjukvården, till skolor och kontor och vi har likaså introducerat vårt FS sortiment i Japan, en av våra viktigaste marknader, där vår starka position inom kontorssegmentet lämpar sig mycket väl för Facility Solutions. Vi går starkare in i 2021 med ett bredare och konkurrenskraftigare produktsortiment än någonsin tidigare.
 
Pandemin – fortsatt ökad medvetenhet kring betydelsen av luftrening, men en andra våg av nedstängningar påverkade fjärde kvartalet negativt
Pandemin fortsätter att bidra till en ökad medvetenhet om betydelsen av ren inomhusluft. Vi ser en ökad efterfrågan på luftrening till publika miljöer, där man tex i Tyskland satsat stort på att subventionera investeringar i luftrening för skolor. QleanAir vann en betydande order under fjärde kvartalet i skolsegmentet (en order som levereras i kvartal 1, 2021) och vi har efter periodens slut annonserat ytterligare en order av samma storlek. Likaså har vi sett en ökad efterfrågan på luftrening i vårdmiljöer och kontorsmiljöer där luftrening som ett verktyg i att förbättra arbetsmiljön ökat kraftigt i betydelse. Vi såg i Europa en kraftig ökning i orderingången i fjärde kvartalet 2020 jämfört med föregående år (+28%) och vi såg dessutom en kraftig ökning av nya kontrakt på kortare perioder, en ökning på 492% motsvarande 231 (39) enheter.
 
På den japanska marknaden har vi haft en kraftigare nedstängning i samhället under fjärde kvartalet än under vårens Coronautbrott. Försäljningen i kvartalet låg dock i linje med föregående år och för helåret 2020 levererar vi en tillväxt på 26%. Det starkaste året någonsin för vår japanska verksamhet, vilket är kopplat till den exceptionella inledningen på 2020, inför genomförandet av den nya hälsofrämjandelagen från första april. På grund av detta ser vi på kort sikt en lägre försäljning och orderingång 2021 i Japan. På mellan och lång sikt ser vi fortsatt goda tillväxtmöjligheter i Japan, både inom Cabin Solutions och inom Facility Solutions. Både orderingång och försäljning försämrades jämfört med motsvarande kvartal föregående år i USA. USA har varit fortsatt hårt drabbat av Corona, inte minst inom våra segment inom sjukvårdssektorn och beslutsprocesserna har varit längre än normalt. Vi avslutade dock 2020 i USA med den största ordern inom Room Solutions någonsin på nästan 1 MUSD och vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter för vår verksamhet i USA.
 
Ökande marginaler, bättre kassaflöde och ökning i antalet installerade enheter
Omsättningen för kvartalet uppgick till 106,4 Mkr (123,8 Mkr). EBITDA-marginalen för kvartalet uppgick till 26,5% (20,1%). Kassaflödet ökade till 19,7 Mkr (10,2 Mkr). Orderingången* minskade med 35% till 66,6 Mkr (102,5). (*Orderingång definieras som längre hyreskontrakt med ett definierat slutdatum, och försäljning av produkter dvs. kortare kontrakt ingår ej.) Antalet installerade enheter fortsätter att öka och uppgick i slutet av 2020 till 9 551 enheter, vilket innebär en ökning med 14% jämfört med föregående år. Vi ökade mängden luft vi renade med 21% på helåret.
 
Vår affärsmodell med en hög och ökande andel återkommande intäkter gynnar QleanAir i Coronatider
De återkommande intäkterna ökade och uppgick till 61% (42) av den totala omsättningen i fjärde kvartalet. I absoluta tal ökade de återkommande intäkterna till 64,6 (51,8) Mkr. För helåret ökade de återkommande intäkterna med 35% till 258,7 Mkr motsvarande 52% av den totala omsättningen. En så hög andel återkommande intäkter ger oss en bra visibilitet in i 2021. En ökning av antalet enheter i egen balansräkning innebär en ökning av återkommande intäkter. Det innebär också en ökad andel intäkter i form av löpande månadshyra och en minskad andel intäkter från försäljning av avtal till finansbolag och direktförsäljning till kund dvs. betalning upfront. Detta förklarar en del av nedgången i försäljning jämfört med samma period föregående år. Vi levererar fortsatt mycket goda marginaler i vår underliggande affär och fokus på att kontrollera kostnader och kassaflöde i ett tidigt skede av pandemin har haft en positiv påverkan på resultatet. Dessutom ger vår modell att arbeta med strategiska partners för produktion och service oss bra motståndskraft i tider av svårare marknadsförutsättningar.
 
Framtidsutsikter
Vi ser att den ökade medvetenheten kring vikten av kvalitet i inomhusluften kommer att fortsätta att bidra till en ökad efterfrågan på luftrening, även om vi på kort sikt ser en fortsatt hög grad av osäkerhet i våra marknader. Vår tillväxtstrategi på mellan- och lång sikt står fast, med fokus på att utveckla och växa våra nya produktkategorier Facility Solutions och Room Solutions och att bibehålla vår starka position inom Cabin Solutions. Det är med stolthet som vi är delaktiga i att förbättra arbetsmiljön i sammanhang som har varit extra hårt ansatta av Corona, såsom intensivvårdsavdelningar på sjukhus och i elevmiljöer på skolor. Vi är likaså tacksamma att vi utvecklat nya värdefulla, strategiska samarbeten, såsom med Nya Karolinska Sjukhuset, där vi fortsätter att vidareutveckla vår expertis inom avancerade luftreningslösningar tillsammans med våra kunder. Vi kommer att fortsätta att lansera nya innovationer och vi kommer att fortsätta att stärka vårt erbjudande geografiskt.

Avslutningsvis lämnar vi nu ett extraordinärt 2020 bakom oss. Jag är mycket nöjd med att vi under ett år som 2020, för helåret, levererar en organisk tillväxt på 9% (valutajusterad) och en rörelsemarginal på 19,3%, helt i linje med våra finansiella mål. Vi tar med oss erfarenheter och nya möjligheter som vi inte hade räknat med för ett år sedan. Jag riktar ett särskilt stort tack för fantastiska insatser till våra dedikerade och engagerade medarbetare, och till våra kunder och våra partners för ett mycket uppskattat samarbete.

Solna 15 februari 2021
Christina Lindstedt, VD QleanAir


Share This Story, Choose Your Platform!