Przejdź do treści

Polityka prywatności w ramach relacji biznesowych


Ostatnia aktualizacja 11-05-2021 r.

Problem areas

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób firma QleanAir Scandinavia AB, nr rej. 556303-9162, z siedzibą pod adresem Box 1178, 171 23 Solna, Szwecja, („my”, „nas” lub „nasz”) przetwarza dane osobowe w ramach relacji biznesowych. Chronimy Twoją prywatność. Dlatego ważne jest dla nas to, aby chronić wszelkie dane osobowe i zapewnić, że przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkowników jest poprawne i zgodne z prawem. Niniejsza Polityka wyjaśnia, jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy oraz w jaki sposób są one wykorzystywane, a także prawa użytkownika jako podmiotu, którego dane dotyczą. Nasze strony internetowe zawierają linki do innych stron internetowych oraz funkcje mediów/sieci społecznościowych. W przypadku uzyskania dostępu do strony internetowej podmiotu trzeciego za pośrednictwem tych linków lub funkcji niniejsza Polityka przestaje obowiązywać i zastosowanie ma polityka prywatności tego podmiotu. W takim przypadku poinformujemy użytkownika w odpowiedni sposób. Najnowsza wersja niniejszej Polityki jest stale dostępny na naszych stronach internetowych. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Polityki i zapoznanie się z jej treścią. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adresy podane powyżej lub na adres gdpr@qleanair.com.

2. Sposób gromadzenia danych osobowych

Dane osobowe gromadzimy, gdy użytkownik subskrybuje biuletyn lub w jakikolwiek inny sposób przekazuje nam swoje dane osobowe, w tym jeśli kontaktujemy się z nim osobiście lub jeśli otrzymujemy jego dane osobowe od podmiotów trzecich, takich jak firma, którą reprezentuje lub od naszych partnerów.

3. Sposób przetwarzania danych osobowych

W tym punkcie podajemy sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe, podstawę prawną ich przetwarzania oraz termin przechowywania tych danych.

3.1 Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie potencjalnych relacji biznesowych

Przetwarzamy dane osobowe w celu nawiązywania, a następnie utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych z potencjalnymi klientami, partnerami i osobami kontaktowymi w ramach innych relacji biznesowych biznesowymi (w tym np. konsultantami, potencjalnymi inwestorami, osobami kontaktowymi w dziedzinie badań i rozwoju oraz dostawcami). Jeśli są Państwo potencjalnym klientem, partnerem lub innym kontaktem biznesowym bądź reprezentuje te podmioty, a my kontaktujemy się z Państwem osobiście (np. na konferencjach, targach, innych spotkaniach osobistych lub w inny sposób), za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji bądź za pośrednictwem podmiotów trzecich, możemy przetwarzać dotyczące Państwa dane osobowe w poniżej opisany sposób.

PrzeznaczeniePrzetwarzanieKategorie danych osobowych
Aby móc kontaktować się z Państwem lub firmą, którą Państwo reprezentują w celu nawiązania, utrzymywania i rozwijania naszych relacji biznesowych.Przechowywanie danych osobowych w naszych systemach biznesowych i systemach kopii zapasowych.Komunikacja z PaństwemNazwaDane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu, lokalizacja i adres firmy).Stanowisko/tytuł zawodowy.Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, kopia dokumentu tożsamości.Informacje dotyczące firmy, którą Państwo reprezentują.
Podstawa prawna Prawnie uzasadniony interes: Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest nawiązanie, a następnie utrzymanie i rozwijanie relacji biznesowych z Państwem lub reprezentowaną przez Państwa firmą.
Okres przechowywania: Dane osobowe przechowujemy przez okres sześciu (6) miesięcy po ich zebraniu, chyba że w tym czasie zostanie nawiązana relacja biznesowa między nami a Państwem lub firmą, którą Państwo reprezentują, co oznacza, że będziemy kontynuować przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z pkt 3.2 poniżej.

3.2 Utrzymywanie i rozwijanie istniejących relacji biznesowych

Dane osobowe przetwarzamy w celu utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych z istniejącymi klientami, partnerami i innymi kontaktami biznesowymi (w tym np. konsultantami, potencjalnymi inwestorami, osobami kontaktowymi w ramach badań i rozwoju oraz dostawcami). Jeśli są Państwo klientem, partnerem lub osobą kontaktową w ramach innej relacji biznesowej, przetwarzamy Państwa dane osobowe w poniżej opisany sposób.

PrzeznaczeniePrzetwarzanieKategorie danych osobowych
Aby móc kontaktować się z Państwem jako przedstawicielem naszego klienta, partnera lub osobą kontaktową w ramach innej relacji biznesowej.W celu świadczenia naszych usług, administrowania zamówieniami, dostawami i rozliczeniami.Przechowywanie danych osobowych, w tym komunikacji i dokumentacji, w naszych systemach biznesowych i systemach kopii zapasowych.Komunikacja z PaństwemNazwaDane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu, lokalizacja i adres firmy).Stanowisko/tytuł zawodowy.Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, kopia dokumentu tożsamości.Informacje dotyczące firmy, którą Państwo reprezentują.
Podstawa prawna Prawnie uzasadniony interes: Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest nawiązanie, a następnie utrzymanie i rozwijanie relacji biznesowych z Państwem lub reprezentowaną przez Państwa firmą.
Okres przechowywania: Tak długo, jak jest to konieczne do wyżej wymienionych celów, w czasie trwania naszych relacji biznesowych z Państwem lub firmą, którą Państwo reprezentują. Usuwamy lub anonimizujemy dane osobowe, gdy nie są już wymagane lub adekwatne, np. w przypadku zakończenia naszej relacji biznesowej z Państwem lub firmą, którą Państwo reprezentują. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą być również przechowywane przez nas w innych prawnie uzasadnionych celach, takich jak wypełnienie naszych zobowiązań prawnych lub dochodzenie roszczeń prawnych, patrz punkt 3.4 poniżej.

3.3 Ocena, rozwój i ulepszanie naszych stron internetowych

Gdy odwiedzają Państwo naszą globalną witrynę internetową lub krajowe witryny internetowe, zbieramy i przetwarzamy informacje zgromadzone podczas tych wizyt w celu analizowania i generowania informacji statystycznych dotyczących ruchu internetowego w naszych witrynach, a także oceny, rozwoju i ulepszania naszych witryn internetowych i komunikacji internetowej.

PrzeznaczeniePrzetwarzanieKategorie danych osobowych
Ocena, rozwój i ulepszanie naszych witryn internetowych oraz komunikacji internetowej.Analiza i tworzenie statystyk dotyczących ruchu w sieci i korzystania z naszych witryn internetowych.Informacje o przeglądarce.Adres IP.Strefa czasowa, w której znajduje się użytkownik odwiedzający naszą witrynę internetową.Inne dane dotyczące ruchu w witrynie internetowej.
Podstawa prawna Prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest ocena, rozwój i ulepszanie naszych witryn internetowych oraz komunikacji internetowej.
Okres przechowywania: Tak długo, jak jest to konieczne do wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż przez okres trzech (3) miesięcy. W większości przypadków zebrane dane osobowe są przekształcane w dane zbiorcze przed upływem tego terminu (dane zanonimizowane), w związku z opracowywaniem przez nas statystyk.

3.4 Wypełnianie zobowiązań prawnych lub dochodzenia roszczeń

Możemy przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań prawnych określonych ustawowo lub innymi przepisami prawnymi, lub na mocy postanowień sądów bądź innych organów, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy. Wymogi te mogą dotyczyć kwestii takich jak księgowość, administracja podatkowa lub przepisy dotyczące prania pieniędzy. Możemy również przetwarzać dane osobowe, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń prawnych.

3.5 Wysyłanie biuletynów i innych wiadomości marketingowych

Przetwarzamy imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu wysyłania biuletynów, wyrazili Państwo na zgodę (zarejestrowali się) na otrzymywanie tych wiadomości. Mogą Państwo w dowolnym momencie może zrezygnować (wyrejestrować się) z otrzymywania dalszych wiadomości, korzystając z linku anulowania subskrypcji podanego w każdej wiadomości. Przetwarzanie przez nas danych osobowych w celu wysyłania biuletynów opiera się na wyraźnej zgodzie, której Państwo udzielają subskrybując nasz biuletyn i wiadomości marketingowe. Przechowujemy dotyczące Państwa dane w tym celu tak długo, jak długo subskrybują Państwo nasz biuletyn. W przypadku rezygnacji (wyrejestrowania) z dalszych wiadomości od nas, kasujemy dane osobowe i usuwamy je, chyba że są wymagane do innych celów objętych niniejszą Polityką (należy pamiętać, że będziemy nadal przetwarzać adres e-mail użytkownika, aby oznaczyć go jako zablokowany dla dalszych wiadomości od nas).

4. Sposób przekazywania danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są udostępniane między nami następującym rodzajom podmiotów trzecich:

 1. Przeniesienie wewnątrz grupy: Wszelkie informacje, które posiadamy na Państwa temat mogą być przekazywane lub ujawniane w ramach naszej grupy spółek. Ma to na celu realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest skuteczne prowadzenie i doskonalenie działalności. Jeśli udostępniamy dotyczące Państwa dane osobowe w ramach grupy, zapewniamy, że dane te są nadal przetwarzane zgodnie z odpowiednimi warunkami określonymi w niniejszej Polityce.
 2. Dostawcy i inni partnerzy biznesowi: Możemy korzystać z usług stron trzecich w celu zarządzania niektórymi aspektami naszej działalności gospodarczej, w tym przetwarzania danych osobowych do celów określonych w niniejszej Polityce. Możemy udostępniać dotyczące Państwa dane osobowe podmiotom trzecim w ramach sprzedaży, produkcji, logistyki, instalacji, konserwacji, księgowości, usług finansowych, systemów informatycznych i innych funkcji administracyjnych, takich jak usługi marketingowe oraz komunikacyjne. Gdy korzystamy z usług takich dostawców lub współpracujemy z innymi podmiotami trzecimi, zasadniczo zawieramy umowy dotyczące przetwarzania danych lub dokonujemy innych stosownych uzgodnień w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką.
 3. Organy władz: Możemy udostępnić dotyczące Państwa dane osobowe organom władz, takim jak policja lub urzędy skarbowe, jeśli jest to wymagane na mocy obowiązującego prawa lub przepisów, lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych w toku postępowań sądowych.
 4. Sprzedaż lub przeniesienie przedsiębiorstwa lub aktywów: Wszelkie informacje, które posiadamy na Państwa temat mogą zostać przekazane lub ujawnione nabywcy lub potencjalnemu nabywcy w przypadku sprzedaży, cesji lub innego przekazania całości lub części naszej działalności lub aktywów. Jeśli dojdzie do takiego przeniesienia, podejmiemy uzasadnione starania, aby zapewnić, że podmiot, na rzecz którego dokonano przeniesienia, wykorzystywał dotyczące Państwa dane w sposób zgodny z niniejszą Polityką.

5. Gdzie przetwarzamy dane osobowe

Możemy przetwarzać dotyczące Państwa dane osobowe w kraju spoza UE/EOG. Ponadto możemy przekazywać dotyczące Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, dostawcom i innym partnerom biznesowym, którzy samodzielnie lub za pośrednictwem swoich podwykonawców mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą w kraju spoza UE lub EOG. W przypadku takiego przetwarzania i przekazywania danych, będzie się ono odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, np. poprzez zapewnienie, że według Komisji Europejskiej kraj, w którym znajduje się odbiorca, zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych lub poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych, które Komisja Europejska wydała, zapewniając odpowiednie środki ochrony praw i wolności użytkownika. Lista krajów, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Dostęp do standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej można uzyskać pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087.

6. Środki bezpieczeństwa

Podjęliśmy szereg środków bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych przez nas danych osobowych. Na przykład dostęp do stref, w których przechowywane są dane osobowe, jest ograniczony do naszych pracowników i usługodawców, którzy wymagają tego dostępu w ramach wykonywania swoich obowiązków i którzy są informowani o znaczeniu zachowania bezpieczeństwa oraz poufności przechowywanych przez nas danych osobowych. Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia i standardy bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub niewłaściwym wykorzystaniem. Monitorujemy również nasze systemy w celu wykrycia luk w zabezpieczeniach, aby chronić dotyczące Państwa dane osobowe.

7. Państwa prawa w odniesieniu do danych osobowych

7.1 Wprowadzenie

W tym punkcie opisujemy Państwa jako osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W celu skorzystania z przysługujących praw lub w razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych lub niniejszej Polityki prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: gdpr@qleanair.com. Odpowiemy w racjonalnym terminie po zweryfikowaniu Państwa tożsamości.

7.2 Prawo do dostępu i sprostowania

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dotyczące Państwa dane osobowe przetwarzamy oraz dostępu do tych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne biorąc pod uwagę cel, w jakim są one przetwarzane.

7.3 Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo do zażądania, abyśmy usunęli dotyczące Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:

 1. jeśli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. jeśli wycofają Państwo zgodę, na podstawie której przetwarzamy te dane (jeśli dotyczy) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. jeśli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu przez nas danych osobowych, a my nie mamy nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania;
 4. jeśli przetwarzane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; lub
 5. jeśli przetwarzane dane osobowe muszą zostać usunięte, abyśmy mogli wywiązać się z jednego lub większej liczby zobowiązań prawnych.

Możemy odrzucić Państwa żądanie, jeśli wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa i regulacjach (np. w odniesieniu do przepisów księgowych i podatkowych) uniemożliwiają nam usunięcie dotyczących Państwa danych osobowych lub jeśli są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Jeśli nie będziemy w stanie spełnić Państwa co do usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, ograniczymy dalsze przetwarzanie tych danych osobowych w zakresie, w jakim będzie to możliwe.

7.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przysługuje Państwu prawo do zażądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych w następujących okolicznościach:

 1. jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych w okresie umożliwiającym nam sprawdzenie prawidłowości tych danych;
 2. jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania;
 3. jeśli dane osobowe nie są już wymagane do celów przetwarzania, ale potrzebują ich Państwo w celu dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do czasu sprawdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone zgodnie z niniejszym punktem, z wyjątkiem przechowywania, mogą one być przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw podmiotu trzeciego lub ze względu na ważny interes publiczny zgodnie z prawodawstwem UE lub państwa członkowskiego UE.

7.5 Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Państwu ogólne prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez dotyczących Państwa danych osobowych, także gdy ma ono miejsce na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw, a my będziemy zdania, że nadal możemy przetwarzać dotyczące Państwa dane osobowe, musimy wykazać ważne uzasadnione podstawy ich przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykazać, że przetwarzanie jest niezbędne w celu ustanowienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

7.6 Prawo do przenoszenia danych

Jeśli sami przekazali nam Państwo dotyczące Państwa dane osobowe, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub na podstawie wykonania zawartej z Państwem umowy, mają Państwo prawo do otrzymanie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, pod warunkiem, że te dane osobowe dotyczą Państwa, a przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany (prawo to nie obejmuje zatem danych osobowych, które przetwarzamy wyłącznie ręcznie). W takich okolicznościach mają Państwo też prawo do przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych na inny podmiot bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony. Jeśli jest to technicznie wykonalne, podmiot danych ma również prawo do tego, aby jego dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez nas innemu administratorowi danych.

7.7 Prawo do wycofania zgody

Jeśli się Państwo temu sprzeciwią, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na Państwa zgodzie przed jej wycofaniem.

7.8 Prawo do wniesienia skargi

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych. Prosimy pamiętać, że w takim przypadku zawsze można się z nami skontaktować.

8. Wykorzystanie plików cookie

Używamy plików cookie na naszych stronach internetowych, aby poprawić jakość korzystania z witryny oraz ulepszyć nasze witryny internetowe i usługi. Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie wykorzystywania plików cookies. Istnieje na przykład możliwość dostosowania ustawień, tak aby zablokować wszystkie pliki cookie lub je usunąć po zamknięciu przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie, można znaleźć na naszej stronie Polityka dotycząca plików cookie.