Hoppa till innehåll

Integritetspolicy för affärskontakter


Senast uppdaterad 2021-05-11

Problem areas

1. Inledning

Denna Integritetspolicy (”policyn”) beskriver hur QleanAir Scandinavia AB, reg. nr 556303-9162, på adressen Box 1178, 171 23 Solna, Sverige (”vi”, ”oss” eller ”vår”) behandlar våra affärskontakters personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och se till att vår behandling av dina personuppgifter är korrekt och laglig. Denna policy hjälper dig att förstå vilken typ av personuppgifter vi samlar in, lagrar eller på annat sätt hanterar och hur de används, samt dina rättigheter som registrerad. Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser och sociala medier/nätverksfunktioner. När du besöker en tredje parts webbplats via sådana länkar eller funktioner gäller integritetspolicyn för den webbplatsen istället för denna policy. Vi kan ibland behöva göra uppdateringar eller ändringar i denna policy. Om vi gör det kommer vi att informera dig på lämpligt sätt. Du kan alltid hitta den senaste versionen av denna policy på våra webbplatser. Vi ber dig läsa denna policy noggrant och bekanta dig med dess innehåll. Om du har några frågor, kan du kontakta oss på adresserna ovan eller på gdpr@qleanair.com.

2. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig för nyhetsbrev eller på annat sätt förser oss med dina personuppgifter, inklusive om vi kommer i kontakt med dig personligen, eller om vi får dina personuppgifter från tredje part, till exempel det företag du representerar eller våra partner.

3. Hur vi behandlar dina personuppgifter

I det här avsnittet beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vår lagliga grund för behandlingen och hur länge vi lagrar uppgifterna.

3.1 Att skapa, underhålla och utveckla potentiella affärsrelationer

Vi behandlar personuppgifter för att skapa och därefter upprätthålla och utveckla affärsrelationer med potentiella kunder, partner och andra affärskontakter (t.ex. konsulter, potentiella investerare, forsknings- och utvecklingskontakter samt leverantörer). Om du är eller representerar en potentiell kund, partner eller annan affärskontakt och vi kommer i kontakt med dig personligen (t.ex. på konferenser, mässor, andra personliga möten eller på annat sätt), via e-post eller andra kommunikationsmedel eller genom tredje part, kan vi behandla dina personuppgifter enligt följande.

SyfteBehandlingKategorier av personuppgifter
För att kunna kontakta dig i syfte att skapa, upprätthålla och utveckla vår affärsrelation med dig eller det företag du representerar.Lagring av personuppgifter i våra affärssystem och backupsystem.Kommunikation med dig.NamnKontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress och företagsadress).Yrkesroll/titel.Kopia av identitetshandling, om så krävs enligt tillämplig lag.Information om företaget du representerar.
Laglig grund: Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt legitima intresse av att skapa och därefter upprätthålla och utveckla en affärsrelation med dig eller det företag du representerar.
Lagringsperiod: Vi lagrar dina personuppgifter under en period av sex (6) månader efter att ha samlat in dem såvida inte en affärsrelation har upprättats mellan oss och dig eller det företag du representerar under denna tid som innebär att vi fortsätter vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med avsnitt 3.2 nedan.

3.2 Att upprätthålla och utveckla befintliga affärsrelationer

Vi behandlar personuppgifter för att upprätthålla och utveckla affärsrelationer med befintliga kunder, partner och andra affärskontakter (t.ex. konsulter, potentiella investerare, forsknings- och utvecklingskontakter och leverantörer). Om du är eller representerar en kund, partner eller annan affärskontakt hos oss behandlar vi dina personuppgifter enligt följande.

SyfteBehandlingKategorier av personuppgifter
För att kunna kommunicera med dig i din egenskap av representant för vår kund, partner eller annan affärskontakt.För att tillhandahålla våra tjänster, administrera beställningar, leveranser och fakturering.Lagring av personuppgifter, inklusive kommunikation och dokumentation, i våra affärs- och backupsystem.Kommunikation med dig.NamnKontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress och företagsadress).Yrkesroll/titel.Kopia av identitetshandling, om så krävs enligt tillämplig lag.Information om företaget du representerar.
Laglig grund: Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt legitima intresse av att skapa och därefter upprätthålla och utveckla en affärsrelation med dig eller det företag du representerar.
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för ovanstående ändamål under den tid vi har en pågående affärsrelation med dig eller det företag du representerar. Vi raderar eller anonymiserar dina uppgifter när de inte längre är nödvändiga eller relevanta, till exempel om vår affärsrelation med dig eller det företag du representerar upphör. Dina personuppgifter kan också lagras av oss för andra legitima ändamål, som att uppfylla våra juridiska skyldigheter eller utöva rättsliga anspråk, se avsnitt 3.4 nedan.

3.3 Att utvärdera, utveckla och förbättra våra webbplatser

Om du besöker vår globala webbplats eller nationella webbplatser samlar vi in och behandlar information som genereras av ditt besök för att analysera och producera statistisk information om vår webbtrafik för att utvärdera, utveckla och förbättra våra webbplatser och webbaserad kommunikation.

SyfteBehandlingKategorier av personuppgifter
För att utvärdera, utveckla och förbättra våra webbplatser och webbaserad kommunikation.Analys och framställning av statistik om vår webbtrafik och användningen av våra webbplatser.Information om webbläsaren.IP-adress.Tidszon där du besökte vår webbplats.Andra trafikdata på webbplatsen.
Laglig grund: Berättigat intresse Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra webbplatser och webbaserad kommunikation.
Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt för ovanstående ändamål, dock inte längre än för en tidsperiod på tre (3) månader. I de flesta fall omvandlas de insamlade personuppgifterna till aggregerade data (anonymiserade data) inom en kortare tidsperiod, i samband med vår produktion av statistisk information.

3.4 För att uppfylla rättsliga skyldigheter eller utöva rättsliga anspråk

Vi kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla juridiska skyldigheter som anges i lag eller andra rättsliga stadgar, eller som har beslutats av en domstol eller andra myndigheter, för att uppfylla juridiska förpliktelser som vi är skyldiga att göra. Dessa krav kan vara relaterade till frågor som bokföring, skatteförvaltning eller lagstiftning om penningtvätt. Vi kan också behandla dina personuppgifter om behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga anspråk.

3.5 För att skicka nyhetsbrev och andra marknadsföringsmeddelanden

Vi behandlar ditt namn och din e-postadress för att skicka nyhetsbrev till dig om du har valt (registrerat dig) för sådana brev. Du kan när som helst välja bort (avregistrera dig) från att få ytterligare meddelanden genom att använda avregistreringslänken som finns i varje meddelande. Vår behandling av personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev till dig baseras på det uttryckliga samtycke du ger när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden. Vi lagrar dina uppgifter för detta ändamål så länge du prenumererar på våra nyhetsbrev. Om du väljer bort (avregistrerar dig) från ytterligare meddelanden från oss kommer vi att ta bort dina personuppgifter och radera dem om det inte är nödvändigt för andra ändamål som omfattas av denna policy (observera att vi kommer att fortsätta att behandla din e-postadress för att se till att du inte får ytterligare meddelanden från oss till denna e-postadress).

4. Hur vi delar dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in delas med oss med följande typer av tredje parter:

 1. Överföring inom koncernen: All information vi har om dig kan överföras eller lämnas ut inom vår företagsgrupp. Detta för att uppfylla vårt legitima intresse av att effektivt bedriva och förbättra vår verksamhet. Om vi delar dina personuppgifter inom koncernen kommer vi att se till att dina uppgifter fortfarande behandlas i enlighet med motsvarande villkor som anges i denna policy.
 2. Leverantörer och andra affärspartner: Vi kan komma att använda tredje part för att hantera vissa aspekter av vår affärsverksamhet, inklusive behandling eller hantering av personuppgifter för ändamål som anges i denna policy. Vi kan dela dina personuppgifter med sådana tredje parter när det gäller försäljning, produktion, logistik, installation, underhåll, redovisning, finansiella tjänster, IT-system och andra administrativa funktioner, såsom marknadsförings- och kommunikationstjänster. När vi använder sådana tjänsteleverantörer eller arbetar tillsammans med andra tredje parter ingår vi vanligtvis databehandlingsavtal, eller gör andra relevanta arrangemang, för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy.
 3. Myndigheter: Vi kan dela dina personuppgifter med offentliga myndigheter som polisen eller skattemyndigheten när det krävs enligt tillämplig lag eller förordning eller för att utöva eller försvara rättsliga anspråk under en rättslig process.
 4. Försäljning eller överlåtelse av verksamhet eller tillgångar All information vi har om dig kan överföras eller lämnas ut till en köpare eller potentiell köpare i händelse av försäljning, överlåtelse eller annan överföring av hela eller delar av vår verksamhet eller tillgångar. Om en sådan överföring sker kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att mottagaren använder din information på ett sätt som är förenligt med denna policy.

5. Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi kan behandla dina personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Dessutom kan vi överföra dina personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter till leverantörer och andra affärspartner som, antingen själva eller av sina underleverantörer, befinner sig i eller bedriver affärsverksamhet i ett land utanför EU eller EES. Vid sådan behandling och överföring kommer den att ske i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, till exempel genom att säkerställa att det land där mottagaren är belägen säkerställer en adekvat dataskyddsnivå enligt Europeiska kommissionen, eller genom användning av standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har utfärdat för att säkerställa lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter. Du kan få tillgång till en lista över de länder som Europeiska kommissionen har beslutat att tillhandahålla en adekvat dataskyddsnivå på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Du kan få tillgång till Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087.

6. Säkerhetsåtgärder

Vi har vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder för att säkerställa att de personuppgifter vi lagrar är säkra. Åtkomsten till områden där personuppgifter lagras är till exempel begränsad till våra anställda och tjänsteleverantörer som behöver det i samband med sina uppgifter och som är informerade om vikten av att upprätthålla säkerheten och sekretessen för de personuppgifter vi sparar. Vi upprätthåller lämpliga skyddsåtgärder och säkerhetsstandarder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande eller missbruk. Vi övervakar även våra system för att upptäcka sårbarhet för att skydda dina personuppgifter.

7. Dina rättigheter

7.1 Inledning

I det här avsnittet beskriver vi dina rättigheter som registrerad enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Du är välkommen att skicka oss e-post på gdpr@qleanair.com för att utöva dina rättigheter eller om du har några frågor eller kommentarer angående vår behandling av dina personuppgifter eller denna policy. Vi svarar inom en rimlig tidsperiod efter verifiering av din identitet.

7.2 Rätt till tillgång och rättelse

Du har rätt till information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och att få tillgång till sådana personuppgifter. Du har också rätt att korrigera de personuppgifter vi behandlar om dig, om de är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till syftet för vilket dina personuppgifter behandlas.

7.3 Rätt till radering

Du har rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål under följande omständigheter:

 1. Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
 2. Du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på (om tillämpligt) och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
 3. Du motsätter dig vår behandling av personuppgifterna och vi har inga tvingande legitima skäl för behandlingen.
 4. De behandlade personuppgifterna behandlas olagligt, eller
 5. De behandlade personuppgifterna måste raderas enligt en eller flera rättsliga skyldigheter som vi måste uppfylla.

Vi kan neka din begäran om vi hindras från att radera dina personuppgifter genom krav som anges i tillämpliga lagar och förordningar (t.ex. i samband med redovisnings- och skattelagstiftning) eller om det behövs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om vi förhindras att uppfylla din begäran om att radera dina personuppgifter begränsar vi istället vår fortsatta behandling av dina personuppgifter i den utsträckning det är möjligt för oss att göra det.

7.4 Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 1. Du bestrider riktigheten i personuppgifterna under en period som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av sådana uppgifter.
 2. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär istället begränsning av behandlingen.
 3. Personuppgifterna behövs inte längre för ändamålet med behandlingen men är nödvändiga för dig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 4. Du har invänt mot behandlingen av personuppgifterna, i väntan på om kontrollen avseende våra legitima grunder för vår behandling åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter.

Om dina personuppgifter har begränsats i enlighet med detta avsnitt kan de, med undantag för lagring, endast behandlas för etablering, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, eller för att skydda tredje parts rättigheter eller av skäl som är av viktigt allmänintresse enligt EU-lagar eller en EU-medlemsstats nationella lagstiftning.

7.5 Rätt att invända

Du har generellt rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter när det är baserat på vårt legitima intresse. Om du motsätter dig behandlingen och vi anser att vi fortfarande kan behandla dina personuppgifter måste vi presentera tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

7.6 Rätt till dataportabilitet

Om dina personuppgifter har tillhandahållits av dig och vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke eller på fullgörandet av ett avtal med dig har du rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, under förutsättning att de personuppgifter som begärs gäller dig själv och vår behandling av dina personuppgifter utförs med automatiserade medel (personuppgifter som vi endast behandlar manuellt omfattas således inte av denna rättighet). Under sådana omständigheter har du också rätt att överföra dina personuppgifter till en annan part utan hinder från vår sida. Där det är tekniskt möjligt har du också rätt att få dina personuppgifter överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

7.7 Rätt att återkalla samtycke

Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för ändamål relaterade till direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Observera att lagligheten av all behandling baserad på ditt samtycke innan dess återkallelse inte påverkas av återkallandet.

7.8 Rätt att lämna in ett klagomål

Du kan när som helst lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att vår behandling sker i strid med gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. Observera att du också alltid är välkommen att kontakta oss i ett sådant fall.

8. Användning av cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser för att förbättra din upplevelse av webbplatsen och för att förbättra våra webbplatser och tjänster. Du har möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användning av cookies. Du har till exempel möjlighet att justera dina inställningar för att blockera alla cookies eller radera dem när du stänger din webbläsare. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy.