Skip to content

Curexa Pharmacy, en ledande leverantör av tjänster inom beredning av läkemedel i Egg Harbor Township, NJ, USA, har tecknat avtal med QleanAir Scandinavia Inc.

By

Avtalet avser en 503(A) renrumslösning för deras nya anläggning i Gilbert, Arizona. QleanAir AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager en order på ett nytt QleanSpace renrum från Curexa Pharmacy. Avtalsvärdet uppskattas till ca 2 500 000 USD. Renrummet är planerat att färdigställas under 2024. QleanAir är dedikerade att hjälpa sina kunder att … Continued

Curexa Pharmacy a leading provider of specialty compounding services in Egg Harbor Township, NJ has signed an agreement with QleanAir Scandinavia Inc.

By

The agreement is for a 503(A) cleanroom suite for their new location in Gilbert, Arizona. QleanAir AB (publ), the premium provider of clean indoor environment solutions, announces an order for a new QleanSpace cleanroom from Curexa Pharmacy. The agreement value is projected at approximately USD $2,500,000. The new cleanroom suite is expected to be completed … Continued

Förtydligande avseende kommuniké från årsstämman i QleanAir AB

By

Den 8 maj 2024 hölls årsstämman i QleanAir AB (”Bolaget” eller ”QleanAir”). Samma dag offentliggjorde Bolaget en kommuniké avseende utfallet av årsstämman vilken angav att stämman hade beslutat att inte bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet. Anledningen var att det kunde konstateras att aktieägare företrädande cirka 85 % av rösterna företrädda på stämman röstade emot förslaget. … Continued

Årsstämman har hållits i QleanAir AB

By

Idag har årsstämman 2024 hållits i QleanAir AB (”Bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman. Årsstämman beslutade (i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.qleanair.com): att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023; att … Continued

Annual general meeting held in QleanAir AB

By

Today, the annual general meeting of 2024 was held in QleanAir AB (the “Company” or “QleanAir”). Below follows a summary of the resolutions passed at the annual general meeting. The annual general meeting resolved (in accordance with the proposals presented in the notice to attend the meeting kept available at the Company’s website www.qleanair.com): to … Continued

QLEANAIR INTERIM REPORT Q1 2024 – STABLE REVENUE AND OPERATING MARGIN

By

"We had a stable financial performance in the first quarter, with currency-adjusted growth of almost 3%. The weakening of the Japanese yen affected our revenue negatively by 6 MSEK. Sequentially, we improved the operating margin to 9.7% compared to 7.8% in the fourth quarter 2023. We have not reached our goal yet, but we are … Continued

QLEANAIR DELÅRSRAPPORT Q1 2024 – STABIL OMSÄTTNING OCH RÖRELSEMARGINAL

By

”Vi hade en stabil finansiell utveckling under första kvartalet, valutajusterat var tillväxten nästan 3%. Försvagningen av den japanska yenen påverkade omsättningen negativt med 6 miljoner. Sekventiellt förbättrade vi rörelsemarginalen till 9,7% jämfört med 7,8% i fjärde kvartalet 2023. Vi är inte framme vid vårt mål men vi är på rätt väg. Vi fortsätter att se … Continued