Hoppa till innehåll

Så väljer du rätt luftreningslösning för din produktionsmiljö

Inom tillverkningsindustrin utgör luftkvaliteten en central aspekt för en hälsosam arbetsmiljö, och har stor betydelse för att kunna säkerställa rena produkter, en ökad livslängd för produkter och även effektivare processer. Det gäller oavsett om du producerar läkemedel, plast-, metall-, eller pappersprodukter.

Trots att både allmänventilation och processventilation ofta finns installerat i produktionsanläggningar löser dessa inte alltid utmaningar relaterade till bristande luftkvalitet eller förekomsten av partiklar i luften. Ofta kan en kompletterande luftreningslösning med fristående luftrenare behövas. Men hur väljer man rätt luftrenare för sin produktionsanläggning? Vilka kriterier bör man utvärdera?

1.   Vad vill du uppnå med en luftreningslösning?

Att välja rätt luftrenare för sin produktionsanläggning kräver en strategi inriktad på att möta specifika utmaningar och uppnå önskade resultat. Därför är det viktigt att definiera vad man vill uppnå med en luftreningslösning – till exempel bidra till en hälsosammare arbetsmiljö, renare produkter, färre driftstopp eller ett reducerat underhållsbehov exempelvis. Vid investering i en luftreningslösning får man dock ofta flera positiva sidoeffekter utöver att man avhjälper den utmaning man definierat initialt.

En vanlig anledning bland tillverkande företag till att vilja förbättra sin inomhusluft är av omsorg för de anställda och att man vill skapa en hälsosammare arbetsmiljö. Att kontrollera och åtgärda luftkvaliteten hör också till det löpande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, och att sörja för god luftkvalitet och följa upp detta systematiskt tillhör arbetsgivarens ansvar.

2.   Definiera problemet

Vilka utmaningar som kan kopplas till luftkvaliteten finns på produktionsanläggningen? Inledningsvis är det viktigt att tydligt definiera vad utmaningen är. Det kan göras genom att exempelvis undersöka hur arbetsmiljön upplevs, och om det förekommer hälsoproblem kopplade till luftkvaliteten. Finns det rapporter om allergiska reaktioner, andningsbesvär eller andra indikationer på föroreningar i luften? Och baserat på det, är problemet relaterat till cementdamm, mögel, hälsofarliga gaser, eller kanske lukt?

Flera luftburna partiklar, som exempelvis cementdamm, kan bidra till att anställda utvecklar hälsoproblem som astma, lunginfektioner, hjärt- och kärlsjukdomar eller till och med lungcancer. Folkhälsomyndigheten understryker att om medarbetare upplever dålig luft, lukt eller obehag på arbetsplatsen ska luftens kvalitet undersökas.

Förutom arbetsmiljön kan avvikelser och maskinstopp i produktionsprocesserna indikera att du har problem med luftkvaliteten, liksom kvalitetsproblem hos produkterna. Damm består av ett brett spektra av mycket små fasta partiklar som kan genereras från både processer och material. Det lägger sig som ett lager på alla slags ytor, inte minst på maskiner, vilket kan orsaka ett ökat underhållsbehov och maskinfel liksom smutsiga produkter.

3.   Definiera kontaminationskällorna

För att kunna välja rätt luftreningslösning för din anläggning, är det nödvändigt att analysera vilka processer eller arbetsmoment som är källan till att partiklarna eller gaserna genereras i lokalen. Här kan en partikel-, respektive en gasmätare användas för att analysera vilka processer eller aktiviteter som genererar de högsta nivåerna, och där en luftreningslösning kan ge bäst effekt. Oftast är det bästa alternativet att installera en luftrenare nära kontamineringskällan, men det finns olika sätt och applikationer beroende på vad som produceras, vilka krav på renhet som finns, och hur produktionsmiljön och tillhörande ventilationssystem ser ut.

4. Kartlägg hur förutsättningarna i produktionshallen ser ut

Anläggningens unika förutsättningar spelar en stor roll när en luftreningslösning ska designas och dimensioneras. Hur stor lokalen är, hur den är utformad, hur det befintliga ventilationssystemet och eventuell processventilation ser ut och hur är det anpassat till lokalen, och framförallt vilka specifika produktionsprocesser och andra aktiviteter som bedrivs i lokalen. Det är ett samspel av faktorer som inverkar på vilken luftrenare, vilka luftfilter samt antal luftrenare och placering som är lämpligt för den unika produktionsmiljön.

5.   Utvärdera olika alternativ

När du kartlagt ovan punkter har du kommit långt. Du vet förmodligen vilken typ av luftrenare du behöver, hur många enheter som krävs för den aktuella lokalen, vilken filteruppsättning som behövs för de föroreningar du har problem med etcetera.

Därutöver finns det en mängd parametrar att ta hänsyn till. Här listar vi några punkter som är bra att ha koll på.

  • Tekniska förutsättningar

Utvärdera vilken teknik som används för att kunna säkerställa att luftflödet håller över tid och att luftrenaren inte använder teknik som sprider skadliga partiklar eller gaser. Det kan också vara värdefullt att titta på filterkonfigurationen för att avgöra hur hög partikelavskiljning den levererar, samt att luftrenaren har en funktion för att indikera när filterbyte är nödvändigt, om den kan styras remote för att exempelvis kunna anpassas för optimal dygnsdrift eller annan monitorering.

  • Certifieringar och regelefterlevnad

Välj en luftrenare som är certifierad av tredje part för att säkerställa att den uppfyller grundläggande krav, men även för att få en uppfattning om dess prestanda, effektivitet, energikonsumtion och att den efterlever särskilda krav som är viktiga för din verksamhet.

  • Storlek och ljudnivå

En luftrenare bör inte vara större än behovet på anläggningen. Dvs. överväg hur mycket plats den tar upp i förhållande till hur stort behov av reningskapacitet som du behöver. Överväg även ljudnivån för arbetsmiljöns skull.

  • Service, garanti och installation

Luftrenare kräver regelbundet underhåll och filterbyten för att hålla optimal prestanda över tid. Fundera över hur ditt behov av hjälp med installation, service och underhåll ser ut, samt garantier. Regelbunden övervakning av luftkvalitet, filterstatus och filterbyten är viktigt för att minimera driftavbrott och säkerställa en konstant reningskapacitet.

Vilken luftrenare bör man välja?

Vilken luftrenare som är bäst lämpad för din verksamhet beror på dina behov, det vill säga vilken typ av partiklar eller gaser som finns i dina lokaler, storleken på lokalerna och vilka aktiviteter som utförs där, med mera. Gör din research och ta hjälp av en expert innan du fattar ett beslut.

Ett steg närmare ren luft

QleanAir utvecklar fristående luftrenare som med hjälp av olika filterkonfigurationer kan anpassas efter varje unikt behov, beroende på miljö. Alla våra luftrenare använder mekanisk filtrering i flera steg för att fånga in luftföroreningar och partiklar i olika storlekar. Dessutom är luftrenarna utrustade med automatisk flödesreglering för att säkerställa samma luftflöde över tid oberoende av filtermättnad, vilket bidrar till att bibehålla optimal luftkvalitet i lokalen.

Vi erbjuder ren luft som en tjänst, med smidig installation, löpande service och underhåll. Utöver det ingår vår unika Lifetime Performance Guarantee som garanterar att våra luftrenare fungerar som de ska över tid.

Kontakta oss

Vi finns med dig på vägen mot en hälsosammare, mer säker och produktiv arbetsmiljö. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss

 

Läs mer om luftreningslösningar inom tillverkande industri

Läs mer om hur luftrening inom tillverkande industri fungerar och hur det kan bidra till bättre arbetsmiljö, renare produkter, mindre underhåll, effektivare processer:

Luftrening inom tillverkande industri

Share This Story, Choose Your Platform!