Skip to content

QLEANAIR DELÅRSRAPPORT KV3 2021 – 104% TILLVÄXT I FACILITY SOLUTIONS. 29% ÖKNING AV ORDERINGÅNG TOTALT

”Fristående luftreningslösningar i produktkategorin Facility Solutions fortsätter att växa. Försäljningen ökade med 104 procent i kvartalet jämfört med föregående år och produktkategorin stod för 19 procent (10) av den totala omsättningen. Både den totala orderingången och försäljningen i kvartalet ökade jämfört med Q3 föregående år. Orderingången ökade med 29 procent och försäljningen ökade med 5 procent. Vi ökade vår installerade bas med 17 procent och volymen levererad renad luft ökade med 30 procent jämfört med föregående år. Den installerade basen driver våra återkommande intäkter som uppgick till 62 procent (62) av den totala omsättningen i kvartalet. Jag är mycket nöjd med ett vi fortsätter att växa Facility Solutions samtidigt som vi levererar en stark lönsamhet, med en EBIT marginal på 22,6 procent i kvartalet. ” kommenterar Christina Lindstedt, VD.

FACILITY SOLUTIONS ÖKADE INTÄKTERNA MED 104%. KONCERNENS ORDERINGÅNG ÖKADE MED 29%.

Juli – september 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättning 109,7 Mkr (104,9), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 113,1 Mkr (113,5)
 • Installerade enheter 10 980 (9 406)
 • Återkommande intäkter 67,9 Mkr (64,9)
 • Orderingång 89,9 Mkr (69,8)
 • EBITDA 32,2 Mkr (24,9)
 • EBITDA-marginal 29,3% (23,7%)
 • Rörelseresultat (EBIT) 24,8 Mkr (17,8)
 • Rörelsemarginal 22,6% (17,0%)
 • Periodens resultat 16,2 Mkr (9,0)
 • Resultat per aktie 1,10 kronor (0,61)
 • Operativt kassaflöde 21,6 Mkr (22,4)

Januari – september 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättning 332,5 Mkr (386,5), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 358,0 Mkr (384,8)
 • Installerade enheter 10 980 (9 406)
 • Återkommande intäkter 196,8 Mkr (194,1)
 • Orderingång 1 283,4 Mkr (287,6)
 • EBITDA 87,0 Mkr (95,5)
 • EBITDA-marginal 26,2% (24,7%)
 • Rörelseresultat (EBIT) 65,5 Mkr (74,5)
 • Rörelsemarginal 19,7% (19,3%)
 • Periodens resultat 51,9 Mkr (44,3)
 • Resultat per aktie 3,50 kronor (2,98)
 • Operativt kassaflöde 82,1 Mkr (52,5)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • QleanAir vinner ytterligare en stor affär inom kontorssegmentet i Tyskland
 • QleanAir och BioLamina tecknar banbrytande renrumskontrakt
 • QleanAir tecknar renrumskontrakt med life science-företaget CELLINK

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • QleanAir levererade renad inomhusluft motsvarande 11,22 Avicii arenor per timme i slutet av tredje kvartalet

VD-KOMMENTAR

Fortsatt stark tillväxt – ökade 104 procent i produktkategorin Facility Solutions
Under Q3 2021 ökade försäljningen för luftreningslösningar i kategorin Facility Solutions med 104 procent och uppgick till 20,7 miljoner kronor motsvarande 19 procent av den totala omsättningen. Tillväxten av Facility Solutions sker både inom våra traditionella kundsegment; industri, lager/logistik och Food, samt inom nya kundsegment såsom tex skolor, kontor och inom sjukvården. I Europa utvecklades Facility Solutions riktigt starkt i Tyskland där vi bland annat fortsätter att leverera betydande affärer till kontorssegmentet. Viktigt i vår tillväxt inom Facility Solutions är de nya produktlanseringar vi genomförde under 2020, och vi ser att vår satsning på innovation och produktlanseringar kommer att fortsätta att generera tillväxt inom Facility Solutions framöver.
 
Den totala omsättningsökningen på 5 procent berodde på stark försäljning i Japan och Tyskland. I Tyskland kom tillväxten, som beskrivet ovan, till stor del från produktkategorin Facility Solutions. I Japan var det framför allt ett starkt kvartal beträffande förnyade kontrakt inom Cabin Solutions. I USA befinner vi oss i omförhandling med en återkommande kund om att omvandla ett kontrakt på 1 MUSD för ombyggnation av ett stort renrum till att prioritera andra renrum hos kunden. Förseningen av projektet påverkade omsättningen under tredje kvartalet negativt för Room Solutions.
 
Högre aktivitetsnivå i framför allt Europa – orderingången ökade med 29 procent
En högre aktivitetsnivå ledde till en ökning i orderingången i kvartalet och uppgick till 89,9 Mkr.  Orderingången ökade kraftigt i Europa, framför allt på grund av två, tidigare kommunicerade, större renrumsaffärer inom kategorin Room Solutions i Sverige. Värdet på dessa två affärer uppgår till 20 Mkr totalt. Vi levererade dessutom en fortsatt stark orderingång i Tyskland, genom bland annat en ökad etablering genom merförsäljning till kontorssegmentet av Facility Solutions. Japan påverkades negativt av de olympiska spelen med högre coronatal och ett fortsatt undantagstillstånd i Tokyo. Det resulterade i färre möjligheter att möta våra kunder. Under september skedde dock en återhämtning och i nuläget råder en väsentligt förbättrad situation kring antalet nya fall av corona i Japan. 
 
Tillväxt på 17 procent i den installerade basen ökade volymen renad luft
Coronapandemin har inneburit en ökad medvetenhet om betydelsen av ren inomhusluft vilket vi ser har en positiv påverkan på efterfrågan på våra lösningar, både i det kortare och längre perspektivet. Under coronapandemin har vi levererat luftreningslösningar till för oss nya kundsegment såsom skolor, sjukhus, kontor och offentliga miljöer. Vi levererar en hälsosam arbetsmiljö i sammanhang där det behövs som mest. Vår uppfattning är att den ökade efterfrågan på hälsosamma arbetsmiljöer kommer att fortsätta efter corona.
 
Vår installerade bas ökade med 17 procent och uppgick till 10 980 enheter vid utgången av kvartalet. Mängden ren luft vi levererar ökade med 30 procent. En ökande installerad bas innebär likaså att vår bas för framtida intäkter växer. De återkommande intäkterna representerade 62 procent (62) av den totala omsättningen i tredje kvartalet. I absoluta tal ökade de återkommande intäkterna till 67,9 (64,9) Mkr. En hög andel återkommande intäkter ger oss en fortsatt bra synlighet in i 2021/2022. En ökning av antalet enheter i egen balansräkning innebär en ökning av återkommande intäkter. Det innebär också en ökad andel intäkter i form av löpande månadshyra och en minskad andel intäkter från försäljning av avtal till finansbolag med förskottsbetalning och direktförsäljning till kund med betalning mot leverans.
 
Höga marginaler i ett utmanande kvartal
Vi levererar fortsatt mycket goda marginaler i vår underliggande affär där fler än 75 procent av kontrakten förlängs eller förnyas, samtidigt som vi fortsätter att investera i säljresurser, innovation och varumärkesbyggande. Vår EBITDA marginal i kvartalet uppgick till 29,3 procent (23,7) och vår EBIT marginal landade på 22,6 procent (17).
 
Framtidsutsikter
Under Q3 lättades restriktionerna i samhället på grund av coronapandemin i merparten av våra marknader, vilket gör att det blir lättare för oss att utföra vårt försäljningsarbete. Vi är emellertid inte igenom pandemin ännu och det råder fortsatt en osäkerhet i hur antalet smittade utvecklas i våra marknader och dess påverkan på framtida restriktioner.  
 
Det osäkra läget i världen samt turbulensen på världsmarknaderna med höga materialpriser, transportkostnader och komponentbrist, påverkar oss och gör vår försäljningsprocess mer utmanande. Likaså är vårt arbete med leverantörskedjan och med våra produktionspartners mer utmanande och har krävt mycket fokus och hårt arbete i våra team och hos våra partners under Q3. Vi ser att turbulensen kommer att fortsätta under delar av 2022.
 
Vi har hög aktivitetsnivå i bolaget och förväntar oss att den ökade medvetenheten kring vikten av kvalitet i inomhusluften kommer att fortsätta att bidra till en ökad efterfrågan på luftrening. Vår tillväxtstrategi står fast, med fokus på att utveckla och växa våra nya produktkategorier Facility Solutions och Room Solutions och att bibehålla vår starka position inom Cabin Solutions. Vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter på samtliga våra marknader, med våra renrumslösningar i USA, Facility Solutions och Room Solutions i Europa och Cabin Solutions och Facility Solutions i Japan.  Vi ser en möjlighet både att öka penetrationsnivån inom befintliga kundsegment och en vidareutveckling av nyare kundsegment och marknader. Vi kommer att fortsätta att expandera vår affär geografiskt och vi kommer att fortsätta investera i innovation, i vårt varumärke och i vår organisation. Jag vill passa på att tacka teamet på QleanAir för ett fantastiskt arbete i ett utmanande kvartal och våra kunder och partners för ett bra samarbete.

Christina Lindstedt, VD, QleanAir
Solna 11 november, 2021


PRESENTATION

QleanAir bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 11 november 2021 kl. 10.00. Bolagets VD, Christina Lindstedt, och CFO, Henrik Resmark, presenterar bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2021 på engelska.

Presentationen börjar klockan 10 och kan följas via webben eller per telefon. Den kommer att finnas tillgänglig på samma länk inom kort efter sändningen.
Anslut via webben: https://tv.streamfabriken.com/qleanair-holding-q3-2021

Eller ring in på följande telefonnummer:

 • SE: +46 8 51 99 93 83
 • UK: +44 33 33 00 90 35
 • US: +1 63 19 13 14 22 US: PIN 78552982#

Share This Story, Choose Your Platform!