Skip to content

Styrelsen i QleanAir drar tillbaka förslag om utdelning med anledning av coronaviruspandemin

Som en konsekvens av den osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av coronaviruset (Covid-19) har styrelsen för QleanAir Holding AB (publ.) beslutat att dra tillbaka tidigare förslag om utdelning inför årsstämma 2020. Spridningen av Covid-19 påverkar marknaderna i Europa, Japan och USA där QleanAir bedriver verksamhet.

Det är i nuläget inte möjligt att förutse och kvantifiera påverkan på QleanAir och de finansiella effekterna, givet det exceptionella och osäkra marknadsläget. Styrelsen har därför beslutat att dra tillbaka förslaget om 0,25 kronor i utdelning per aktie, dvs. totalt 3,7 MSEK för att öka den finansiella beredskapen.

Om marknadsläget stabiliseras under året, samt att bolagets finansiella ställning är stark, kan styrelsen senare under året komma att kalla till en extra bolagsstämma i syfte att besluta om en vinstutdelning.

Share This Story, Choose Your Platform!